"Vi har legat under samma is" Undervisningsmaterial om det gemensamma världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård

Utbildningsmaterialet ”Vi har legat under samma is” handlar om det gränsregionala världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård. Det riktar sig till lärare inom förskola, grundskola, gymnasieskola, universitet och högskola men även till naturguider, turismentreprenörer med flera.

Den bärande tanken med ”Vi har legat under samma is” är att du som lärare ska få specifik kunskap och förståelse för det område som du och dina elever vistas i dagligen och på så sätt lättare kunna utnyttja omgivningen runt skolan för undervisningen. Kunskapen blir mer verklighetsanknuten där närnaturen och närkulturen blir ett undersökningsfält med praktiska och teoretiska lärsituationer.

Utbildningsmaterialet ”Vi har legat under samma is” har tagits fram under åren 2008- 2010 av en projektgrupp med finlänska och svenska pedagoger. Dessa har träffats både på svenska och finska sidan och lagt grunden för materialets avgränsning och innehåll liksom för den pedagogiska tanken och undervisningsmetoderna.

Utbildningspaketet är indelat i en handledning med syfte och översikt av hela materialet, uppdragshandledning för lärare och elevuppdrag samt faktablad kopplade till de olika övningarna.

Handledningen innehåller bakgrund och syfte med utbildningsmaterialet och dessutom förslag på uppdrag indelade i fyra teman/kapitel enligt

1. Höga Kusten och låga kusten
BERGGRUND kodas B1, B2, B3 osv

2. Vi har legat under samma is
ISTID kodas I1, I2, I3 osv

3. Vi höjer oss en smula
LANDHÖJNING kodas L1, L2, L3 osv

4. Naturen i ett föränderligt landskap
NATUR kodas N1, N2, N3 osv

5. Kultur
KULTUR kodas K1, K2, K3 osv

6. Världsarv
VÄRLDSARV kodas V1

7. Lägerskolor och temadagar med världsarv i fokus
TEMASKOLOR kodas T1

Projektet har finansierats av Botnia Altantica, Österbottens förbund, Länsstyrelsen i Västernorrland, Landstinget i Västernorrland, Kvarkenrådet, Vasa stad, Örnsköldsviks och Kramfors kommun samt Korsholm, Korsnäs och Malax kommun samt Forststyrelsen.

 

 BA logo EU