Pressmeddelande 28.10.2009

FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE ÖVER KVARKEN

Både Sverige och Finland har förbundit sig via EU direktivet att öka 20 % användningen av förnyelsebar energi och förminska utsläppen med 20 % till 2020. Nordiska ministerrådet ville uppmärksamma klimatfrågan genom att utlysa medel till projekt som främjar användningen av förnyelsebar energi. Kvarkenrådet konstaterade att utvecklingen och etableringen av förnyelsebar energi är en aktuell fråga i Österbotten och Västerbotten. I Österbotten finns Nordens största energikluster som tillverkar bland annat generatorer till vindkraftverk och tillverkningen av hela vindkraftverk är under planering. I Västerbotten och i Norrbotten är etableringen av vindkraftparker i full gång, som exempel kan nämnas vindkraftparken som planeras till Piteå med närmare 1 000 vindkraftverk.

Kvarkenrådet initierade därmed projektet ”Vindkraft i Kvarken” som hade till syfte att skapa ett samarbetsnätverk kring vindkraft i Kvarkenregionen, att kartlägga vindkraftetableringen i Sverige och Finland, att finna framtida samarbetsområden och genom erfarenhetsutbyte öka kunskapen om lyckade vindkraftetableringar. Projektet var 1½ årigt. Projektet har haft en styrgrupp bestående av representanter från elbolag, myndigheter och utvecklingsbolag.

Under projekttiden sonderades två tänkbara samarbetsområden att gå vidare på; Högskolesamarbete kring vindenergiutbildningar och visionen om en gemensam vindkraftpark i Kvarken – Kvarken Wind Farm. Högskolesamarbetets idé är att samverka kring vindkraftexpertis som finns i Kvarkenregionen för att kunna erbjuda bästa möjliga utbildning. Det initierade högskolesamarbetet har implementerats i det nya högskoleprojektet ”Nordic knowledge on the web”. Visionen om en gemensam vindkraftpark har behandlats på seminariet ”Kvarken Wind Farm – utopi eller möjlighet” i december 2008 för att belysa olika aspekter på visionen om en gränsregional etablering av en vindpark mitt i Kvarken. Eftersom fast förbindelse över Kvarken är Kvarkenrådets, och många andras, vision på en optimal lösning för bästa möjliga kommunikation över Kvarken, väcktes tanken om att göra en förstudie på vilka samordningsvinster det kan finnas med att kombinera vindkraft med en fast förbindelse över Kvarken. Rapporten förväntades utpeka realistiska samverkansmöjligheter och gallra bort de mest orealistiska idéerna. I uppdraget ingår att jämföra ekonomiska, byggnadstekniska, elnätsstrategiska och trafiksäkerhetsmässiga för- och nackdelar med att installera olika typer av vindkraftverk och en fast elnätsförbindelse längs en bro/tunnel över Kvarken. Utredningen skall beakta miljöaspekter och föreslå innovativa lösningar som optimerar lönsamhet såväl som elproduktion. Uppdraget har i slutet av augusti 2009 getts till Finnish Consulting Group som i samarbete med Mervento, Talentek, Seabased, Vasa universitet och St 1 skall per 15 december presentera slutrapporten. Preliminära slutsatser av rapporten presenteras på energiseminariet ”Det blåser nya vindar i Kvarken” som arrangeras i Vasa den 28 oktober av Sveriges ambassad.

De preliminära slutsatserna av rapporten ger vid handen att potentiellt stora samordningsvinster finns att tillgå genom att bygga vindkraft på de konstgjorda öarna som behövs för den fasta förbindelsen samt om de byggs i kombination med brostödskonstruktioner. Båda alternativen erbjuder offshore vindförhållanden ”på land” och blir lättillgängliga både för resning och service/underhåll. En placering av mindre vertikalkraftverk ovanför eller vid sidan av körbanan på bron är tekniskt också möjligt. Hyresinkomster från markområden kan fungera som en förhandlingsförmån då finansieringen av en fast förbindelse diskuteras på nationell nivå. Ifall Europas och Baltiska elmarknaden enligt planerna förenas, kommer det att öka behovet av överföringsförbindelser efter 2020, varefter också förbindelsen mellan Vasa och Umeå kan komma i fråga. Att kombinera vindkraftverk med brokonstruktionen kan däremot utgöra en säkerhetsrisk och ger inte avsevärda ekonomiska samordningsvinster. För att få bästa möjliga ekonomiska förutsättningar för vågenergi borde vattnet i Kvarken vara djupare och klimatet mildare.

Rapporten kommer att fungera som underlag för fortsatt utredningsarbete kring en fast förbindelse och vindkraftsamarbete över Kvarken. Inom Kvarkenrådets infrastrukturprojekt ”Kvarken shortcut system” görs också en socio- och företagsekonomisk analys av Kvarkentrafiken och en fast förbindelse över Kvarken samt godsflödesanalyser. Kvarkenrådet strävar genom dessa analyser att få innovativa idéer om hur Kvarkentrafiken kunde utvecklas på lång sikt och få argumentation för utvecklingen av Stråket E12. Som projektledare fungerar Kvarkenrådets direktör Christina Knookala. Finansiärer är EU-programmet Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Kvarkenrådet, Vasek, Vasa stad och Umeå kommun.

Päivi Piispas power point presentation finns här...

Tilläggsinformation:
Christina Knookala, direktör, Kvarkenrådet gsm +358 (0)50 918 6462
Päivi Piispa, planeringschef, Finnish consulting group gsm +358 (0)50 3905745