Pressmeddelande - 6 aug 08

Vindkraft i Kvarken

Etableringen av vindkraft är en aktuell fråga både i Sverige och Finland, eftersom EU har satt som övergripande mål att 20% av energitillförseln ska komma från förnyelsebar energi år 2020. Svenska staten har satt 15 TWh som planeringsmål till år 2015 och energimyndigheten har föreslagit att detta utökas till 30 TWh, varav 10TWh off-shore, till år 2020. Finska staten har satt 500 MW installerad effekt som mål till år 2010.

År 2007 fanns det 920 stycken vindkraftverk i Sverige med en totalt installerad effekt på runt 750 MW. I Finland fanns vid samma tidpunkt 107 vindkraftverk, vars totala nominaleffekt var 110 MW. Detta kan jämföras med Danmark där det 2007 fanns 5267 vindkraftverk.

Eftersom vindkraftenergin är en aktuell fråga både på nationell och internationell nivå, har Kvarkenrådet initierat ett samarbetsprojekt mellan myndigheter och elbolag för att kartlägga likheter och skiljaktigheter i etableringen av vindkraft i Sverige och Finland samt för att skapa nya samarbetsstrukturer inom vindkraften i Kvarkenregionen. Den 5-6 augusti möttes representanter för myndigheter och elbolag från Västerbotten och Österbotten i Vasa för att diskutera om hur man på bästa sätt kan dra nytta av varandras erfarenheter och inom vilka områden det vore angeläget att samarbeta. Kvarkenregionen behöver egna mål och egna visioner inom området förnyelsebar energi. Samarbetet kan fungera som en plattform för gemensamma projekt och erfarenhetsutbyte. Som vision kunde vara en gemensam gränsregional vindkraftpark; Kvarken Wind Farm.

På mötet presenteras även den jämförande kartläggningen som miljöingenjör Niklas Frände och Danjel Henriksson har gjort över förutsättningarna för vindkraft i Sverige och Finland.

Vindkraft i Kvarken -projektets mål är att, förutom att göra en jämförande kartläggning, även att samarbeta kring tekniskt kunskapsutbyte, utbildningar och gemensamma informationskampanjer samt att kartlägga möjligheterna kring ett forsknings- och utvecklingssamarbete. Projektet finansieras bl a av Nordiska ministerrådet, Merinova, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Karleby stad samt Kvarkenrådet. Projektet är 1-årigt och budgeten är 147 000 euro. Nordiska ministerrådet vill genom sin medfinansiering stöda gränsregionala projekt kring bärkraftiga energilösningar t.ex. energieffektivitet, energisparande transportsystem och testområden för nya energilösningar.

Närmare information:

Christina Knookala +358 (0)50 918 6462

Ann Salomonson +46 (0)70 555 9044