MABA II

MABA II

MIDWAY ALIGNMENT - BOTNIA ATLANTICA II (MABA II)

MABA II -projektet syftar till att underlätta kommande gränsöverskridande infrastrukturinvestering i BA-regionen genom att ta fram underlag för dessa.

Projektet kommer att arbeta med följande åtgärder: Utredning av Kvarkenhamnarnas TEN-T status och Core-kopplingar, nulägesanalys och utredningar av befintliga resurser, inklusive framtagande av gränsöverskridande hamnstatistik, fördjupad Impact Analysis, uppföljning och fördjupning av regionala och nationella utvecklingseffekter av en ny färja och förstärkt förbindelse över Kvarken, analys av slutlig färjedesign, projektering/upphandlingsunderlag för hamn- och terminalområdena samt nya färjan, utredning av olika finansieringsalternativ, kunskaps- och informationsspridning, deltagande i seminarier och mässor, möten med berörda myndigheter på EU- och nationell nivå. Aktiviteterna kommer att ske i partnerskapet samt i nära samarbete med regionens myndigheter och näringsliv.

MABA II projektets mål är att det vid slutet av projekttiden skall finnas väl underbyggda underlag, utredningar och analyser för att processen kring att utveckla det öst-västliga transportstråkets centrala länk skall kunna gå framåt, och att myndigheter på regional, nationell och EU nivå skall kunna fatta beslut om vidare åtgärder. Dessa mål skall uppnås genom att ta fram och presentera utredningar och analyser kring Kvarkenhamnarnas TEN-T status och TEN-T Core kopplingar, ta fram och presentera utredningar kring alternativa finansieringslösningar samt att inleda projektering kring utveckling av hamn- och terminalområdena och en ny färja.

Medfinansiärer

Kvarkenrådet (Lead Part FI), Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE) Infrastruktur i Umeå AB (SE), Vasa stad (FI), Umeå kommun (SE), VASEK Vasaregionens Utveckling Ab (FI)

 

Intrerreg BA SV RGB4

Fakta om projektet

Projektnamn: Midway Alignment - Botnia Atlantica II (MABA II)
Insatsområde: Transport
Specifikt mål: Ökat antal strategier kring öst-västliga transportlänkar
Samordnande stödmottagare: Kvarkenrådet
Övriga projektpartners: Infrastruktur i Umeå AB (SE), VASEK Vasaregionens Utveckling Ab (FI)

 

Projekttidtabell: 2016-09-15 - 2018-12-31

Budget Sverige/Finland: 827 500 EUR

Beviljade EU-medel: 496 500 EUR (60 % av budget Sverige/Finland)

TOTAL PROJEKTBUDGET: 827 500 EUR

 

 

 

Nyheter

  • 10.03.2017
    Workshop om gränsöverskridande samarbeten och samarbetsformer - Projekt E12 Atlantica Transport, WP3
  • 10.03.2017
    Visit E12 Atlantica Transport’s stand together with Kvarken Ports and Vaasa logistics department 21-23 March.
  • 06.03.2017
    I februari samlades projektet E12 Atlantica Transports partnerskap i Mo i Rana i den sista av tre arbetsmöten inom ramen för den gränsöverskridande systemanalysen. De 35 deltagarna bestående av norska, svenska och finska partners längs E12-korridoren fick ta del av en ny arbetsversion av kartmaterialet som beskriver förhållanden längs E12-stråket. Gemensamma mål och delmål för transportsystemet diskuterades.
Nyhetsarkiv

 

 

Intrerreg BA SV RGB3