20 / 12 / 2017

Direktörens hälsning

Kvarkenregionen – en förebild för gränsregional samverkan i världen.

Kvarkenregionen – en förebild för gränsregional samverkan i världen

Det är ett privilegium att få jobba i en region där intresset för att samverka över gränserna är så stort som i Kvarkenregionen. Det finns ett driv och ett genuint intresse för att tillsammans sätta regionen på världskartan och förbättra vår nationella, europeiska och globala konkurrenskraft. Det kan låta högtidligt och verklighetsfrämmande men så är inte fallet.

• Vi håller i regionen som bäst på att utveckla en gemensam gränsöverskridande trafikstrategi över tre länder – det är unikt i världen.
• Vi jobbar tillsammans med tre länders trafikverk samt universiteten i Helgeland, Vasa och Umeå med att anpassa beräkningsmodeller för infrastruktursatsningar till att även kunna användas i gränsöverskridande projekt – det är unikt i världen.
• Vi har tre stycken gränsöverskridande bolag som tillsammans jobbar med frågor rörande trafik och infrastruktur – det är unikt i världen.

Vi är således en förebild för gränsöverskridande samverkan i Norden på många olika fronter och om vi är vi en förebild i Norden så är vi även i framkant i dessa frågor sett ur ett globalt perspektiv. Det är något vi kan vara mycket stolta över. Alla dessa ovannämnda exempel ger indikationer om att vi börjar vara redo att ta nästa steg i att ytterligare förstärka vår roll i det gränsregionala samarbetet och i kohesionspolitiken. Kvarkenrådets styrelse har därför gett kansliet i uppdrag att se över möjligheterna att i Kvarkenregionen inrätta ett EGTS-område (Europeisk gruppering för territoriell samverkan, EGTC på engelska).
Underlaget för detta produceras inom ett av våra projekt, E12 Atlantica Transport, och tankarna förankras som bäst hos våra medlemmar i samband med att Kvarkenrådets nya strategi för verksamheten fram till 2021 utarbetas.

Kvarkenrådets betydelse och verksamhet har växt ur sin roll som förening som rådet i dag har som verksamhetsform. Regionen förtjänar och behöver ett instrument som ökar synligheten och slagkraften både nationell och internationellt, ett instrument som ytterligare förstärker och formaliserar det gränsregionala samarbetet, ett instrument som ger möjligheter för nya uppgifter och som kan minska den administrativa bördan i regionen kring dessa frågor. Ett EGTS skulle, enlig min mening, vara den mest lämpliga verksamhetsformen för att åstadkomma det ovannämnda. Samtidigt skulle det vara det andra EGTS-området i Norden och det första i Finland och således skulle vi även i denna fråga vara en föregångsregion. På basis av den feedback vi hittills erhållit i frågan tror och hoppas jag att den politiska beredskapen och viljan finns. Nu måste vi bara ta steget in i framtiden. Tiden är mogen.

Jag vill även framföra mitt ödmjuka tack till alla som jobbar inom eller för Kvarkenrådet, Kvarkenrådets styrelse och medlemmar och framförallt regionens politiker och tjänstemän som vågar ligga i framkant gällande det gränsregionala samarbetet. Även ett stort tack till Nordiska ministerrådet som genom sin finansiering bidrar till att vi kan främja det nordiska samarbetet.

Framåt – tillsammans.

Mathias Lindström
Direktör
Kvarkenrådet r.f.