30 / 06 / 2022

Riktlinjer om investeringar i laddinfrastruktur för regionala flygplatser

I en ny rapport inom FAIR-projektet undersöks vilken kunskap som måste inhämtas för att förbereda regionala flygplatser för eldrivna flygplan. Och vilka åtgärder som måste vidtas för att omvandla denna kunskap till handling och resultat.

Flygplatserna i Kvarken-Nordland-regionen är intresserade av vad som krävs för att de ska kunna ta emot elflygplan. FAIR-projektgruppen har besökt flera av flygplatserna och diskuterat utvecklingen av eldriven flygtrafik och förhållandena på varje flygplats.

– Intresset för framtidens flyg och hållbarhet i allmänhet och för elflyg i synnerhet har varit genuint hos flygplatserna vi besökt, säger Arne Smedberg, VD för BioFuel Region. Men det finns många okända faktorer och variabler som påverkar en introduktion, något som vi har fått en god inblick i genom dessa möten.

För att ta itu med de här frågorna har man utarbetat en färdplan för stegen mot en investering. Dessutom har man gjort beräkningar för tre olika flygrutter i regionen med avseende på den laddningseffekt som behövs på flygplatserna och laddningstiden på plattan.

Det finns många likheter mellan Finland, Norge och Sverige när det gäller den nuvarande infrastrukturen. Det som skiljer sig är hur flygplatserna är organiserade (t.ex. ägarstrukturer). Det har varit av största vikt för rapporten att föra dialoger med olika flygplatser i respektive länder.

– Genom att arbeta gränsöverskridande med dessa frågor har vi skapat kompetens och nätverk mellan intressenter, företag och offentliga myndigheter med ett särskilt intresse för eldriven luftfart och det har varit mycket värdefullt, säger Kristin Frodahl Rognerud, samordnare i MidtSkandia.

Rapporten är resultatet av ett gemensamt arbetspaket inom FAIR av BioFuel Region och MidtSkandia och den syftar till att fungera som riktlinje för de flygplatser som är intresserade av att investera i laddinfrastruktur för elflyg. Den lyfter också fram förståelsen för förutsättningarna och skillnaderna mellan Norge, Sverige och Finland när det gäller ägande och möjligheter att finansiera infrastrukturutvecklingen.

Du kan hitta rapporten HÄR.

 

FAIR is an Interreg Botnia-Atlantica financed project developing a methodology to support an early and efficient commercialization of electric-powered regional flights in the Kvarken region.”


www.flyfairkvarken.com