06 / 04 / 2017

Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på

Det arbetas nu för en ny Kvarkenfärja inom ramen för projektet MABA II, finansierat av Interreg/Botnia-Atlantica, och målsättningen är samma som projektparterna ställde inom projektet Midway Alignment för fem år sedan: nya färjan ska trafikera över Kvarken senast år 2021.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Det arbetas nu för en ny Kvarkenfärja inom ramen för projektet MABA II, finansierat av Interreg/Botnia-Atlantica, och målsättningen är samma som projektparterna ställde inom projektet Midway Alignment för fem år sedan: nya färjan ska trafikera över Kvarken senast år 2021. Just nu samarbetar man med konsultfirman Inspira för att ta fram en finansieringsmodell som ska passa projektet och projektparterna.

– Ända från att vi startade Midway projektet har vi utgått från tidtabellen: indikativt finansieringsbeslut och upphandling år 2017 och ibruktagande av ny färja 2020–2021. För att lyckas hålla tidtabellen måste helhetsfinansieringen vara klar inom detta år och upphandlingen göras nästa år, berättar Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

Just nu arbetar man med att ta fram bakgrundsmaterial och ett ”business-case” med hjälp av Inspira Oy. Utredningarna bygger vidare på de analyser som gjorts tidigare i samarbete med PBI Reserch Institute. Konsultfirman Inspira kommer även hjälpa till med förhandlingarna med Europeiska investeringsbanken EIB.

Konsultfirman Inspira är upphandlad som rådgivare i fråga om finansieringsmodeller. På bild Inspiras vice direktör Jon Forssell

– Vår uppgift i detta projekt är att arbeta fram en finansieringsmodell där man optimerar användningen av kapital så att modellen passar projektet och projektparterna. Om vi lyckas få fram en sådan förs den vidare till förhandlingarna med EIB. Arbetet som nu görs handlar därmed om grundläggande, men mycket viktiga pusselbitar, berättar Inspiras vice direktör Jon Forssell.

Inspira Oy, som är Kommunfinans Abs dotterbolag, erbjuder rådgivning inom olika områden för finansiering. De har t.ex. skött den ekonomiska och finansiella rådgivningen i upphandlingsfasen av Trafikverkets motorvägsprojekt mellan Hamina och Vaalimaa som undertecknades 2015.

– Förhandlingarna med investeringsbanken är mycket viktiga. EIB är vidtalade vid flertalet tillfällen och är positiva. Underlaget som tas fram med hjälp av Inspira kommer att vara klart under våren och under 2017 vet vi även om EIB kan delta i finansieringen eller ej, berättar Lindström.

Läget i fråga om ansökningar och finansiering har sedan förra EU-ansökan ändrat i den mån att man numera från EU:s sida förutsätter att investeringarna som beviljas EU-stöd har en finansieringslösning som delvis består av lån. Målsättningen är att trygga helhetsfinansieringen med statsandelar och lån varvid mindre stödansökningar som fördelas över hela byggperioden kommer att initeras. Lindström ser ljust på framtiden:

– Enligt de kontakter vi har haft med INEA (EU:s genomförandeorgan för innovation och nätverk) så finns det många goda komponenter i projektet som kan erhålla finansiering från EU. Om vi dessutom lyckas ordna helhetsfinansieringen före vi ansöker om EU-bidrag är chanserna ännu större eftersom kommissionen vill finansiera så att säga säkra ”case”. Detta för att undvika problematik med återkrav och att resurser binds utan att utnyttjas.

Den politiska viljan är fortfarande mycket stark såväl i Umeå som i Vasa och medan man i Finland jobbar med att få in den statliga medfinansieringen i budgeten jobbar man på svenska sidan med att på sätt eller annat även involvera svenska staten.

– Vi hoppas att även svenska staten småningom ser den stora nyttan med projektet och den enorma utvecklingspotentialen som detta infrastrukturprojekt har för vår region.

MABA II (Midway Alignment – Botnia Atlantica II)
Projektet syftar till att underlätta kommande gränsöverskridande infrastrukturinvestering i BA-regionen genom att ta fram underlag för dessa. Målet är att det vid slutet av projekttiden skall finnas väl underbyggda underlag, utredningar och analyser för att processen kring att utveckla det öst-västliga transportstråkets centrala länk skall kunna gå framåt, och att myndigheter på regional, nationell och EU nivå skall kunna fatta beslut om vidare åtgärder och finansiering. Projekttid: 1.9.2016-31.12.2018.
Mera information: kvarken.org/projekt/maba2

Midway Alignment of the Bothnian Corridor är Vasa stads och Umeå kommuns gemensamma projekt. Projektet har som mål att knyta ihop Kvarkenregionen och stärka Kvarkenregionens konkurrenskraft genom att utveckla logistiken och transporterna av både människor och gods i transportstråket. En ny, innovativ och miljövänlig Kvarkenfärja ingår i projektet som en viktig del.
Läs mer: midwayalignment.eu