Årsberättelse 2022

50 år av samarbete över Kvarken för invånarnas bästa

Kvarkenrådet EGTS

För en
levande region

Kvarkenrådet arbetar för att främja och utveckla en stark och livskraftig region genom gränsöverskridande samverkan.

DIREKTÖRENS ÅTERBLICK

”Vårt nordiska samarbete här i Kvarkenregionen är ett av de mest livliga gränsöverskridande samarbeten i hela Europa. Det skall vi vara måna om och ytterligare utveckla.”

Efter händelserikt och arbetsdigert år 2022 kan vi konstatera följande; en storslagen 50-årsfest, fem avslutade projekt, tre nya startande projekt och fler under planering. Ett inkluderande strategiarbete som påbörjats, nya medarbetare introducerade i arbetet, nya medlemmar antagits och vi har fått ett geografiskt utökat verksamhetsområde. Dessutom nya samarbetspartners i och med bland annat ett helt nytt Interreg programområde.

Utöver allt detta positiva har det även framträtt skuggor i vår omvärld och inom vårt arbetsfält; erfarenheterna och såren av pandemin och det fasansfulla kriget i Europa visar på hur viktigt samarbetet här uppe i norr är – att vi tillsammans och gränsöverskridande behöver se långsiktigt, se över våra beroendeförhållanden, men även skapa förutsättningar för samhällsutveckling, samhällsberedskap, innovationer och möjliga lösningar vid eventuella kommande kriser.

Vårt gränsregionala samarbete i regionen är konkret och lyfts ibland som ”the golden egg of the EGTC family”. Det att vi i Kvarkenregionen tillsammans arbetar för regionens utveckling som leder till synliga positiva resultat för regionens invånare är viktigt. Saminvestering i världens mest klimatvänliga färja är för tillfället den mest konkreta, men vi har inte stannat där. I dagsläget fortsätter diskussionerna om att öka mobiliteten i öst-västlig riktning i hela norra delarna av Europa med hjälp av hållbara flygförbindelser och i framtiden eventuellt också med hjälp av en snabbare fast transportlänk över Kvarken. Det är nu mera aktuellt än någonsin.

Vi har i år beviljat flera medlemskap; till en hel region, flera kommuner, utvecklingsföretag och universitet. Tack vare nätverken gör vi Kvarkenregionen till en pionjär inom gränsregionalt samarbete. Vår styrka ligger i syntesen av många olika aktörer som tillsammans är starka nog för att åstadkomma verklig skillnad. Samarbetsnätverken, oberoende om det gäller samarbete inom nordiska batteribältet eller om det handlar om turismsamarbete för att med genom gemensamma insatser öka vår gemensamma regions attraktionskraft, spelar alla en viktig roll i helheten.

Samarbete är även nödvändigt för att lösa behovet av arbetskraftsinvandring till vår norra del av Europa och för att ta en ledande position gällande den gröna omställningen. Vi har kunnande, utbud av grön energi och stora nyinvesteringar i gröna omställningsbranscher på båda sidor om Kvarken. Samtidigt är våra utbildningsenheter vakna och på alerten. Vi kan erbjuda trygga kvalitativa boendemiljöer i närhet till natur och hav samt utbildning i världsklass. Vi behöver nu även få andra ute i världen att inse detta.

Jag vill framföra mitt ödmjuka tack till alla som jobbar inom eller för Kvarkenrådet, Kvarkenrådets styrelse, medlemmar och framför allt regionens politiker och tjänstemän som vågar ligga i framkant gällande det gränsregionala samarbetet. Även ett stort tack till Nordiska ministerrådet och Interreg-programmen Botnia-Atlantica och Interreg Aurora som genom sin finansiering bidrar till att vi kan främja det nordiska och europeiska samarbetet.

Allt detta ger oss en god grund att stå på inför de framtida fina möjligheter och utmaningar vi har i regionen, nationellt och globalt. Vårt nordiska samarbete här i Kvarkenregionen är ett av de mest livliga gränsöverskridande samarbeten i hela Europa. Det skall vi vara måna om och ytterligare utveckla.

Framåt – tillsammans!

Mathias Lindström
Direktör, Kvarkenrådet EGTS

STYRELSEORDFÖRANDENS ÅTERBLICK

”Det är viktigt att fortsätta arbeta för att stärka samarbetet och främja en hållbar utveckling i Kvarkenregionen.”

Ingen av oss är samma person nu som vi var för några år sedan. Under de senaste åren har vi varit tvungna att anpassa oss, ändra våra tillvägagångssätt flera gånger, ompröva eller förtydliga våra värderingar, och för många kan framtidsutsikterna ha förändrats helt och hållet. Det sägs att vi aldrig tidigare har ändrat våra starka åsikter så här snabbt, vare sig det gäller till exempel fasta arbetsplatser, Nato eller frågor om energiproduktion. Men mitt i allt detta kan vi även hitta goda sidor som dessa förändringar fört med sig.

I Kvarkenrådet lyssnar vi uppmärksamt på signalerna och önskemålen från vår medlemskår och kombinerar dem utifrån ett gränsöverskridande perspektiv. Det känns konstigt att säga det högt, men kriserna som prövar och har prövat oss, pandemin, kriget och energikrisen till följd av kriget, förenar oss och vi har alla möjligheter att tillsammans vidta nödvändiga korrigerande åtgärder – och det finns en stor vilja till gränsöverskridande samarbete i Norden och Kvarkenregionen.

Det är ganska häpnadsväckande att kunna konstatera att Kvarkenregionen återigen har gjort rätt sorts förberedande arbete med tanke på den nuvarande situationen. EGTS som organisationsform gör det lättare att driva utvecklingsprojekt framåt, och till exempel de senaste årens förstudier för projektet Fast förbindelse över Kvarken blev klara i rätt tid. Förstudierna har varit utgångspunkt för många diskussioner under det senaste året. En fast förbindelse är mycket aktuell ur försörjningsberedskapssynpunkt, och de energiproduktionsaspekter som är kopplade till förbindelsen är också oerhört aktuella.

Den gröna omställningen har naturligtvis inte fått stå tillbaka. Genom Kvarkenrådets försorg har vi slutfört det första projektet för implementering av elflyg (FAIR) och nästa steg för hållbart flyg planeras med hjälp av två olika projekt. Vi främjar även samarbetet mellan aktörerna i det nordliga batteriklustret (förstudie för Nordic Battery Belt), liksom innovativ samverkan mellan energibolagen (Bothnia Green Energy). Vi har inte heller glömt bort aspekten av en meningsfull fritid och stöd till våra turistföretag för att främja en hållbar turism (Bothnian Coastal Route).

Som jag nämnde kan vi ha förändrats, men kriserna har också fört oss framåt och breddat våra perspektiv. Vi lyssnar aktivt på varandra, vi har lättare att fokusera på det väsentliga, vi kan se nya dimensioner i saker och ting och det finns en stark vilja att samarbeta för att hitta lösningar.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett starkt folkligt samarbete och en gemensam arbetsmarknad spelar en viktig roll för att främja utvecklingen i Kvarkenregionen. Genom att dra nytta av varandras resurser och kompetenser skapar vi en större och mer dynamisk marknad, vilket bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning i regionen. Det är viktigt att fortsätta arbeta för att stärka samarbetet och främja en hållbar utveckling i Kvarkenregionen.

Joakim Strand
Styrelseordförande, Kvarkenrådet EGTS 

Antal invånare är närmare

som bor och verkar i Kvarkenregionen.

Då man ser till ytan

km² är Kvarkenregionen större än Belgien och Nederländerna tillsammans.

Om Kvarkenrådet

Kvarkenrådet fungerar som en neutral samarbetsplattform och möjliggörare för all typ av gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen.

Tidslinje

Årets händelser

2022 var året då vi fyllde 50år! Vi kan blicka tillbaka på ett mycket händelserikt år. Ta del av höjdpunkter från 2022.

09.02.2022

Många nya medlemmar 2022

Läs mer
17.01.2023

Understöd för unga brottare

Läs mer
01.09.2022

Storslagen 50-årsfest

Läs mer
01.07.2022

KvarkenTalks lyckades med att skapa dialog

Läs mer
30.11.2022

Nytt programområde och tre nya EU-finansierade projekt

Läs mer
24.11.2022

Kvarkenrådets nya strategi tar form

Läs mer
12.10.2022

Åsa Ågren Wikström valdes till vice ordförande i Scandria Alliance

Läs mer
21.09.2022

Projektet FAIR har kartlagt vad som krävs för att bli en tidig implementerare av elflyg

Läs mer
20.09.2022

Hamnarna och lokala leveranskedjor behöver utvecklas för att leva upp till kommande behov

Läs mer
01.09.2022

Projektet Fast Förbindelse - Mer detaljerade utredningar om en fast förbindelse över Kvarken behövs

Läs mer
20.05.2022

Årsmöte, nya medlemmar och en utökad geografi!

Läs mer

Nya medlemmar

En hel region, flera utvecklingsbolag, kommuner/städer och högskolor.

Kvarkenregionens yta utökades

km² i och med att hela Region Västernorrland blev medlem i samarbetet.