12 / 10 / 2022

Åsa Ågren Wikström valdes till vice ordförande i Scandria Alliance

Generalförsamlingen för Scandria Alliance sammanträdde i Potsdam den 7 oktober 2022. Under sitt möte enades generalförsamlingen om att lägga ett nytt fokus på urbana knutpunkter och valde nya vice ordföranden.

Deltagarna i generalförsamlingen för Scandria Alliance enades om att fokusera på potentialen för samarbete mellan urbana knutpunkter längs ScanMed-korridoren. Guido Beermann, generalförsamlingens ordförande och Brandenburgs transportminister betonade deras ökade betydelse, särskilt i den europeiska transportpolitiken.

– Vi vill ytterligare befästa Scandria Alliance som en aktiv och attraktiv samarbetsplattform för städer och regioner för klimatvänliga och multimodala mobilitets- och transportlösningar. Därför utökar vi vårt fokus till de urbana knutpunkterna längs ScanMed-korridoren.

– För att städer inte slutar abrupt vid sina gränser utan går bortom dem som en del av ett fungerande stadsområde. Det ser vi till exempel i Berlin och Potsdam, vars funktionalitet strålar ut i perifera områden och olika regionala knutpunkter. Dessa så kallade ’urbana knutpunkter’ spelar en allt viktigare roll i det europeiska samarbetet och särskilt för gränsöverskridande transportpolitik.

– Europeiska kommissionens förslag till reviderade riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) tar också hänsyn till detta. Jag ser fram emot konstruktivt samarbete med Europeiska kommissionen och den europeiska samordnaren för den skandinaviska-medelhavskorridoren, herr Pat Cox, om oron för urbana knutpunkter längs denna viktiga europeiska nord-sydliga axeln, sa Beermann.

Vid generalförsamlingen för Scandria Alliance deltog representanter från politik och förvaltning i medlemsstäderna och -regionerna samt associerade medlemmar i nätverket, till exempel universitet, logistikinitiativ och klusterorganisationer.

Nya vice ordföranden valda

Organisationsfrågor stod också på agendan under generalförsamlingen. Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten och vice ordförande i styrelsen för Kvarkenrådet EGTS, Annette Lindahl Raakil, vice borgmästare för planering, klimat och miljö i Viken län och Ossi Savolainen, Nylands landskapsdirektör, valdes till vice ordföranden i Scandria Alliance.

– Konkreta samarbeten som Scandria Alliance är en strategiskt viktig nyckel för oss i Kvarkenregionen, och jag ser fram emot att fördjupa vårt samarbete. I det världsläge vi nu befinner oss i är goda samarbeten kanske viktigare än någonsin tidigare och vi har mer som förenar oss än som skiljer oss åt. I vår gemensamma region är fungerande kommunikationer helt avgörande för samarbete och utveckling. Det är det som lägger grunden och är förutsättningen för att människor ska kunna utvecklas på bästa sätt kopplat till jobb, utbildning och en massa annat, sa Ågren Wikström.

Ledamöterna tog beslutet att ersätta rotationsprincipen för ordförandeskapet med val av ordförande vartannat år. Dessutom ska upp till två suppleanter väljas framöver. De nya reglerna tillämpades redan vid mötet: Minister Guido Beermann bekräftades som ordförande för generalförsamlingen för Scandria Alliance i ytterligare två år.

Scandria® Alliance

Scandria Corridor är en geografisk korridor som sträcker sig från norra Skandinavien via Oslo, Helsingfors, Stockholm, Berlin och Wien till norra Adriatiska havet i Italien. Scandria Alliance är en samarbetsplattform för t.ex. städer och regioner längs korridoren för att samarbeta kring klimatsmarta multimodala transportlösningar för att nå̊ hållbar regional utveckling. Kvarkenrådet EGTS antogs 2021 som en fullvärdig medlem i alliansen.

För Kvarkenrådet EGTS medför medlemskapet i Scandria Alliance bättre möjligheter till intressebevakning gällande regionens behov och intressen på̊ EU-nivå̊ och erbjuder också̊ en naturlig partnerskapsplattform för nya projekt exempelvis inom ramen för CEF eller Östersjöprogrammet. Vice ordförande Åsa Ågren Wikström är styrelsens representant i styrgruppen för Scandria Alliance.