02 / 04 / 2024

Direktörens återblick – Vårt samarbete för en hållbar framtid i Norden

Mathias Lindströms återblick på året 2023.

Under 2023 har Kvarkenrådet EGTS fortsatt sitt ambitiösa arbete med att främja gränsöverskridande samarbeten och hållbar utveckling i Kvarkenregionen. Året har präglats av en diskussion kring en Fast förbindelse över Kvarken, numera kallad Nordic Connector, som inte bara är ett projekt av stor strategisk betydelse, men också starkt förankrat i Finlands regeringsprogram. Denna förbindelse ses som en nyckel till att förstärka regionens konkurrenskraft, tillgänglighet och beredskap, särskilt med tanke på den nuvarande geopolitiska situationen och dess inverkan på regionen. Detta inkluderar att vi även i fortsättningen fokuserar på att utveckla en starkare och sammanhängande transportinfrastruktur som kan binda samman Norden, Europa och Nato. Kommunikationerna för tillväxt gäller nämligen inte enbart vår region, utan innebär positiva effekter i en större omfattning mot till exempel våra länders inland, huvudstäderna och hela Norden.

Utöver infrastrukturprojekt har Kvarkenrådet ägnat sig åt att främja hållbar utveckling genom projekt som Bothnia Green Energyoch Bothnian Coastal Route. Dessa projekt stimulerar gränsöverskridande samarbeten, främjar investeringar i hållbara energilösningar, och stärker regionens attraktivitet som en hållbar turistdestination.

Kvarkenrådet har tillsammans med regionens flygplatser fortsatt arbetet med el- och hållbara flygets implementering även under 2023. Projektet FAIR 2 och New North, syftar båda till att påskynda implementeringen av hållbara flyg i norra delarna av Norden, och som sedan kan förverkligas även på andra ställen i Norden och Europa. Dessa projekt är tydliga exempel på hur Kvarkenrådet arbetar för att främja en grön omställning, stärka regionens position som en ledare inom hållbar utveckling, förutsättningarna för näringsliv och arbeta för att förgylla invånarnas fritid.

Den organisatoriska tillväxten i fråga om utökat antal medlemmar har under året kompletterats med ett alla medlemmar och intressenter inkluderande strategiarbete. Strategiarbetet med sikte på 2030 utmynnades i en gemensamt antagen strategi med framtida riktningar, prioriteringar och åtgärder (se här). Denna vision och våra åtaganden syftar även till att bidra till Nordiska ministerrådets vision om att Norden skall vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Kvarkenrådet har under året även stärkt sin organisation med två nya rekryteringar för att stödja medlemmarna och förverkligandet av visionen.

Jag vill önska våra nya resurser välkomna och framföra min djupaste tacksamhet till alla som jobbar inom eller för Kvarkenrådet och bidrar till dessa framgångar; Kvarkenrådets styrelse, medlemmar, regionens politiker och tjänstemän, samt våra finansiärer från Nordiska ministerrådet och Interreg-programmen. Era insatser är ovärderliga.

Tillsammans har vi lagt grunden för en framtid där Kvarkenregionen inte bara stärker sin position, utan även fortsätter att leda vägen mot en integrerad och hållbar framtid för Norden.

Framåt – tillsammans!

Mathias Lindström
Direktör, Kvarkenrådet EGTS