25 / 01 / 2019

Direktörens hälsning

Vi kan med tillfredsställelse konstatera att den reguljära färjetrafiken mellan Finland och Sverige över Kvarken får en fortsättning. Finansieringen av färjan är ordnad, planerna är i skick och beställningen är undertecknad.

Nutid och framtidsutsikter

Vi kan med tillfredsställelse konstatera att den reguljära färjetrafiken mellan Finland och Sverige över Kvarken får en fortsättning. Finansieringen av färjan är ordnad, planerna är i skick och beställningen är undertecknad. Nu blir visionen verklighet. Denna världens nordligaste färja i reguljärtrafik året runt mellan Vasa och Umeå möjliggör fortsatt gränsregional samverkan, transport av passagerare och gods mellan länderna, öppnar mångsidiga trafiknät vidare från hamnarna och möjliggör nya samarbetsformer i Kvarkenregionen.

Vi har sedan år 2011, tillsammans med regionens aktörer, arbetat mycket intensivt och långsiktigt för att nå detta mål. Då aktualiserades färjetrafiken och blev Kvarkenrådets viktigaste mission i samband med att rederiet RG-line ansökte om konkurs. I själva verket sammanställde dåvarande trafikminister Merja Kyllönen redan följande dag en arbetsgrupp, med syftet att utarbeta en strategi för att trygga färjetrafiken över Kvarken. Strategin färdigställdes år 2012, och i den konstaterades att färjetrafiken mellan Vasa och Umeå samt utvecklingen av den skulle ses som en del av en större helhet, nämligen trafikinfrastrukturen för Europaväg 12. En viktig del av denna helhet var ett fartyg som skulle vara skräddarsytt för behoven i Kvarkenregionen, miljövänligt och klara isiga förhållande

En stor del av arbetet för utvecklingen av Kvarkentrafiken har utförts som en del av Kvarkenrådets olika projekt, av vilka det mest kända är Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Projektet placerade Kvarken på kartan en gång för alla, även i Europeiska unionen, men också flera projekt som har fått EU:s Interreg-finansiering, som t.ex. MABA I och MABA II, har varit betydelsefulla. Alla dessa har bidragit till att utvecklingsarbetet har framskridit i enlighet med strategin. Även tidsmässigt har vi avancerat med god fart, trots att resan har bjudit på både med- och motgångar. Jag känner stolthet över att vi med vårt utmärkta gränsregionala samarbete, tillsammans med tjänstemän, politiker och företagare samt den privata och offentliga sektorn, har åstadkommit någonting stort. Tack till alla medverkande!

Ett viktigt steg mot förnyad organisation – Det första helnordiska EGTS området i Europa

Målen i den ovan nämnda strategin håller alltså på att förverkligas, och Kvarkenrådet har startat förberedelserna inför följande fas. Samarbetet mellan de österbottniska landskapen, Västerbotten och Örnsköldsvik har framskridit så långt att vi upplever att vi har vuxit ur vår nuvarande ”föreningskostym”. Därför har vi på uppdrag av Kvarkenrådets styrelse inlett processen med att ändra Kvarkenrådets juridiska form från registrerad förening till EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete, eng. EGTC, European Grouping of Territorial Cooperation). Kvarkenrådets årsmöte i maj 2019 gav styrelsen och kansliet i uppdrag att slutföra arbetet med att etablera Kvarkenrådet EGTS – det första helnordiska EGTS-området i Europa blir därmed verklighet! Målsättningen är att nya organisationen inleder sin verksamhet 1.1.2020 och att Kvarkenrådet r.f:s verksamhet upphör att gälla 31.12.2019.

EGTS har skapats för att underlätta gränsregional samverkan mellan EU:s medlemsstater och deras regionala och lokala myndigheter. I samband med EGTS får det långvariga samarbetet i Kvarkenregionen en värdig status, starkare ställning såväl i Norden som i Europa, synlighet, bättre förutsättningar för starkt gränsregionalt samarbete och bättre finansieringsmöjligheter. Målet är också att utvidga Kvarkenrådets verksamhet så att det lockar kommunerna i området att bli medlemmar. Jag är övertygad om att vi i samband med beslutet om EGTS tar ett stort steg in i framtiden.

I samband med att fartyget blir verklighet lägger vi även i fråga om intressebevakningen fokus på andra frågor, bl.a. på övriga trafikformer (flygförbindelser, väg- och järnvägsnät) och fortsätter utvecklingen av turismen, till exempel genom det konkurrensstärkande projektet Destination Kvarken. Vi har dessutom fått förfrågan om att delta i flera projekt inom Östersjöprogrammet. Ett av dessa, BSR ACCESS, med fokus på distribution och vidareförädling av resultat och rapporter för projekt som är slutförda eller på slutrakan, har startat. Detta treåriga ”project platform”-projekt möjliggör en ny typ av genomslagskraft, eftersom projekten får strategisk synlighet bland EU:s beslutsfattare och intressentgrupper. Det här är ett bevis på att vi i regionen har uträttat viktigt arbete, som har mervärde också i övriga Europa. Även tidpunkten är den rätta, och övergångsperioden från säkerställandet av transportförbindelsen till dessa nya uppgifter har hittills varit väldigt lyckad.

Framåt – tillsammans!
Mathias Lindström
Direktör
Vasa 25.1.2019 (Redigerad 10.6.2019)