06 / 04 / 2020

Direktörens hälsning

Nutid och framtidsutsikter i omställningens tid – Direktörens hälsning

Nutid och framtidsutsikter
I omställningens tid – Direktörens hälsning

Vi lever i en tid som kräver uthållighet, självdisciplin och uppoffringar av oss alla i flera månader framåt på grund av den rådande epidemin som härjar i världen. Våra länder och framförallt vår gränsregion är redan nu dysfunktionella i fråga om rörlighet. När reserestriktionerna över nationsgräns sätts i verket påminns vi ännu en gång om gränsernas existens, även här i Norden, och man kommer till insikt gällande hur viktigt det är och vilken ynnest och fördel det är att kunna jobba gränslöst.

Många av oss börjar som först nu känna att krisen kommer oss närmare, prioriteringarna har omkastats och många dagliga arbetsuppgifter utförda på distans kan kännas utmanande. Man påminns också hur viktigt det mänskliga mötet är när det är frågan om att bygga samarbetsrelationer. Teknologin kan ersätta det mesta. Men inte mötet mellan människor.

Det är dock oerhört viktigt att vi nu i denna situation med alla medel undviker onödiga dödsfall, konkurser och räddar så många arbetsplatser som möjligt för att undvika allvarlig ekonomisk depression. Alla påverkas vi av detta. Vi ska ändå inte låta oss förlamas, framtiden är oviss och återhämtningen kommer ta tid, det kommer uppstå stora nya utmaningar samtidigt som de utmaningar som vi hade innan krisen finns kvar.

Vad som behövs mer än någonsin är framtidstro, våra insatser för framtiden behövs och vi jobbar oavbrutet och outtröttligt mot de mål som vi satt upp, det vill säga; Kvarkenrådet skall verka för att Kvarkenregionen vidareutvecklas som en funktionell, konkurrenskraftig och väl integrerad gränsregion. Detta gäller inom alla sektorer, och speciellt viktigt kommer det att bli att efter krisen skapa återhämtnings- och tillväxtmöjligheter för turismen och näringslivet i Kvarkenregionen, att hjälpa våra innovativa företag finna nya tillväxtmöjligheter och bidrar med resultat som kan komma till nytta även i ett nordiskt perspektiv. Här kommer det regionala el-flygsinitiativ som Kvarkenrådet koordinerar, och som ni får läsa mera om i nyheterna på kvarken.org, att spela en viktig roll. Det är ett innovativt, nytänkande projekt som gynnar regionala utvecklingen och servicestrukturen, förbättrar kommunikationerna, verksamhetsförutsättningar för näringslivet och turismen samt gynnar innovationsutvecklingen i regionen. Vi håller tummar och tår för att detta beviljas finansiering i den pågående ansökningsomgången inom Botnia-Atlantica programmet.

Det finns också alltid möjligheter efter en kris. Personligen tror jag att vår trygga, innovativa, företagsvänliga, rena och pålitliga glesbygd i norra delarna av Norden kommer att bli attraktivare än någonsin som besöks-, arbets- och boningsort. Vi håller blicken i horisonten och hjälps åt!

Framåt – tillsammans!

Mathias Lindström
Direktör
Kvarkenrådet r.f.