26 / 09 / 2016

E12-projektet fortsätter utveckla det gränsöverskridande transportstråket och samarbetet

Projektet E12 Atlantica Transport, som startade i början av året, är ett gränsöverskridande projekt mellan Finland, Sverige och Norge.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Projektet E12 Atlantica Transport, som startade i början av året, är ett gränsöverskridande projekt mellan Finland, Sverige och Norge. Målet är att ytterligare stärka samarbetet mellan projektpartnerna, minska gränshinder och utveckla trafikleden som sträcker sig från Helgeland i Norge, genom Västerbotten i Sverige och ända till Österbotten i Finland. Projektet får finansiering genom programmet Botnia-Atlantica och utgör en fortsättning på det framgångsrika arbetet som gjorts inom de föregående projekten.

Projektet fick en flygande start i våras, när projektets samarbetspartner ordnade konferensen Kvarken MoS som hölls i Umeå och Vasa. I mitten av september samlades projektets genomförare och samarbetspartner på ett GetTogether-seminarium i Vasa, under vilket man gick igenom genomförandet och tidsplanerna för projektet, som fortsätter fram till maj 2018.


Andreas Forsgren

Ännu djupare samarbete
Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättade för deltagarna om det samarbete som i flera årtionden har gjorts för utvecklingen av E12-korridoren. Samarbetet, som är unikt även på europeisk nivå, fortsätter under det pågående gemensamma projektet. För att utveckla en ännu mer välfungerande och mångsidig transportförbindelse behövs gemensamma strategier, bättre nyttjande av information och djupare samarbete än tidigare.

– Det är väldigt viktigt för området att E12-korridoren kvarstår som en del av EU:s täckande nätverk, och vi måste hela tiden arbeta för att säkerställa detta. Det här förutsätter enighet regionalt och mellan projektets aktörer samt även engagemang av nationella beslutsfattare, betonar Lindström.

Projektets aktörer är medvetna om att samarbete ger mer resultat och bättre förutsättningar för nya investeringar och för att nyttja de infrastrukturinvesteringar som har gjorts på området.

– Genom stärkt samverkan och en effektiv användning av infrastrukturen underlättar vi näringslivets transporter till folkrika marknader på kontinenten, skapar fler arbetstillfällen och ökar områdets konkurrenskraft och därigenom även välfärden, konstaterar Umeå kommuns infrastrukturstrateg Andreas Forsgren, som hör till projektledningen.


Anna Måtts-Fransén

Olika delområden
Projektet syftar till att minska de gränshinder som finns längs E12-korridoren, öka områdets konkurrenskraft, skapa en god grund för framtida infrastrukturinvesteringar, stärka samarbetet med näringslivet och producera högkvalitativa beslutsunderlag. För att uppnå detta är projektet indelat i olika delområden som kompletterar varandra.

Inom delområdet för en funktionell transportrutt identifieras möjligheterna att ytterligare optimera och utveckla lösningarna för transport i öst-västlig riktning. Delområdet för gränsöverskridande strategier har målet att utveckla en gränsöverskridande samarbetsstruktur, för att göra det möjligt att skapa en gemensam trafikstrategi och utveckla den gränsöverskridande infrastrukturplaneringen. Det tredje delområdet fokuserar på att skapa framtida samarbetsstrukturer. Varje delområde har en egen ledare, arbetsgrupp och en tydlig genomförandeplan.

En viktig del i projektet är systemanalysen, som blir färdig i mars 2017, i vilken en analys av infrastrukturen i anknytning till projektet ingår och nuläge och mål för trafiken klarläggs. Samtidigt utreds hur man når målen på bästa sätt.

– Systemanalysen utgör ett underlag till en gemensam trafikstrategi, och om vi får till en gemensam trafikstrategi är vi spets i Europa, tillägger Forsgren.

Ett annat pågående projekt är pilotprojektet Transport Management System Study, med syftet att skapa ett användarvänligt, digitalt dokumentationssystem, som testas på godstransporter längs E12-korridoren. Målet med projektet, som grundar sig på användning av mobiltelefoner och optiska koder, är att skapa ett system som är öppet för alla aktörer inom godstransport och producerar uppdaterad information om transporterna. Båda ovan nämnda exempel är en del av delområdet för en funktionell transportrutt.

– Vi samlar också in information och erfarenheter och ökar vår egen regions synlighet genom att delta i nationella och internationella evenemang i branschen. Dessutom ordnar vi studieresor och evenemang, till vilka vi bjuder in representanter för privata och offentliga sektorn samt forskare, berättar VASEKs logistikexpert Anna Måtts-Fransén, som är en av projektledarna.

– Evenemanget Motorways of the Sea, som arrangerades i våras och fick mycket uppmärksamhet är ett bra exempel på ett sådant evenemang.

Text: Johanna Haveri

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logotyp

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)