02 / 11 / 2020

Effektivering av gränsöverskridande samverkan

Kvarkenrådet är partner i projektet BSR Access (BSR Access, Access to clean, efficient and multimodal transport corridors in the Baltic Sea Region) som främjar hållbar tillväxt i Östersjöregionen. Den 21 oktober 2020 samlade Kvarkenrådet cirka 40 medlemmar från intressentgrupperna till ett webbinarium för att behandla samarbetsformer längs transportkorridorerna.

Kvarkenrådet är partner i projektet BSR Access (BSR Access, Access to clean, efficient and multimodal transport corridors in the Baltic Sea Region) som främjar hållbar tillväxt i Östersjöregionen. Den 21 oktober 2020 samlade Kvarkenrådet cirka 40 medlemmar från intressentgrupperna till ett webbinarium för att behandla samarbetsformer längs transportkorridorerna.

På webbinariet presenterade direktör Mathias Lindström Kvarkenregionens EGTS-beredning (European Grouping of Territorial Cooperation EGTC). Direktör Krzysztof Żarna från centraleuropeiska transportkorridoren (CETC-EGTC) och Wiktor Szydarowski från EU:s program ESPON-EGTC i Luxemburg gav instruktioner för processen. Den långa historien av nära samverkan i Kvarkenregionen lyftes fram som en styrka liksom också den planerade omfattningen inför grundandet av EGTS.

I de övriga inläggen på webbinariet betonades behovet av effektiv samverkan mellan intressentgrupperna. I synnerhet privata sektorns betydelse ökar ständigt vid genomförandet av stora infrastrukturprojekt och vid utvidgade finansieringsgrunder. CEO Jonas Karlsson, som leder projektet Oslo-STHLM 2.55, belyste frågan som utgör ett problem i synnerhet för infrastrukturprojekt i gränsområden, eftersom transportförbindelserna i gränsområden ofta får en underordnad roll i nationella transportstrategier och finansieringsprogram.

Främjandet av transportförbindelser anknyter ofta till näringslivets mer allmänna utvecklingsprogram. Till exempel STRING-samarbetet mellan intressentgrupper som grundades för Sverige, Norge, Danmark och norra Tyskland, vilket på webbinariet representerades av verkställande direktör Thomas Becker, har lyckats skapa ett konkurrenskraftigt varumärke för regionen. Främjandet av transporten i STRING-området anknyter i synnerhet till tillväxtutsikterna för industrin för förnybar energi i regionen.

Paal Iversen från Norges transportministerium, ordförande för organisationen BEATA för främjande Barentsregionen, och direktör Lucas Bosser från organisationen CPMR i Bryssel, ansvarig för transportärenden, talade om sambandet mellan politik och utvecklingen av internationella transportförbindelser. Samarbetet mellan nationella och regionala aktörer för utvecklingen av transporten är aktivt och fokuserar vid sidan av de strategiska riktlinjerna också på konkreta utvecklingsbehov. En ständig utmaning är emellertid att effektivt införliva behoven gällande utveckling av internationell transport i nationella och regionala politiska program.

Biträdande professor Helka Kalliomäki vid Vasa universitet presenterade i sitt anförande universitetsforskningens allt mångsidigare möjligheter inom utvecklingen av transportkorridorer. Ju mer vi känner till behoven och verksamheterna bland invånare och företag längs transportkorridorerna, desto bättre lyckas vi i skapandet av riktade och kostnadseffektiva tjänster. Projektchef Ulf Wikström från EU:s Interact-program betonade för sin del behovet av att i stora transportprojekt förena de finansieringsmöjligheter som EU:s olika finansieringsprogram erbjuder. Finansieringsprogrammen och de strategier som är knutna till dem fungerar tyvärr fortfarande ofta som silor, även om målsättningarna skulle vara desamma. Det finns ett stort samhälleligt behov av tvärgående samarbete mellan programmen.

Webbinariet och den förberedande enkäten och kartläggningen sammanställs i december 2020 till ett ställningstagande, i vilket fungerande och rekommenderade samarbetsmodeller med fokus på gränsöverskridande samarbete mellan länderna presenteras. Det presenterade arbetet är projektet BSR ACCESS, som finansieras av programmet Baltic Sea Region och är resultatet av arbetspaketet 2.2, som leds av Kvarkenrådet.
Ställningstagandet kommer att finnas på sidan: www.uudenmaanliitto.fi/bsraccess

Också rapporten baserad på ovan nämnda enkät finns på www.uudenmaanliitto.fi/bsraccess. En sammanfattning av rapporten finns HÄR.

Vi tackar alla som hittills har deltagit i arbetet.