05 / 07 / 2018

Bryt ad hoc -beteendet i fråga om gränsregionala infrastrukturprojekt

Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder.

e12 atlDagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet har bl.a. samlat trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till gemensamt möte.

Projektet E12 Atlantica Transports resultat är exempel på det som i Kvarken- och Botnia-Atlantica regionen åstadkommits för att förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande infrastruktur. Däribland gemensam gränsöverskridande systemanalys och trafikstrategi, kartläggning och förslag till framtida samarbetsmodell samt en dialogprocess om konsekvenser i Norden till följd av en otillräcklig gränsöverskridande infrastrukturplanering.

Andreas Forsgren, projektledare och infrastrukturstrateg på Umeå kommun, presenterade i Almedalen det som gjorts inom ramen för projektet för att stöda det nyvaknande intresset för nordisk samverkan inom nordisk infrastrukturplanering.

– Vi har dokumenterat och kartlagt dagens situation och på basis av det ordnat en fördjupad dialog kring gränsöverskridande infrastrukturplanering med Trafikverket, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet och Liikennevirasto samt regionala aktörer till totalt fyra träffar. Den hittills bristfälliga interaktionen mellan de nationella trafikmyndigheterna riskerar att bevara, skapa eller förstärka gränshinder.

Transportefterfrågan är internationell och man måste ha ett långsynt och bredsynt systemperspektiv. Transportsystem ska byggas för Nordisk välfärd och till exempel satsningar som i en region kan ha en stor effekt på en annan.

– Vi i Norden har ganska samma förutsättningar men det finns skillnader i bl.a. strukturer. Det blir tydligt att det internationella perspektivet saknas. System för finansiering och förhandling saknas, likaså bra modeller för att skatta socioekonomiska nyttor och för att värdera effekter i ett gränsöverskridande perspektiv.

– Samplanering är viktigt och därför har vi sammanställt ett kunskapsunderlag för gränsöverskridande infrastrukturplanering. Den beskriver och jämför planeringssystemen och utreder förutsättningarna för samplanering.
Dessutom har systerprojektet E12 Atlantica BA3NET utarbetat underlag för prioritering av infrastrukturplanering vid gränsöverskridande transportprojekt. Detta för att förstärka kunskapen om kalkyler och beslutsfattande samt bidra med samhällsekonomiska analyser för gränsöverskridande infrastrukturinvesteringar.

Slutsatsen av det hela:
– bryt ad hoc -beteendet i fråga om gränsregionala infrastrukturprojekt,
förtydliga eller reglera uppdraget i fråga om nordiskt transportsystem,
starta samplanering med hjälp av bristanalys och prioriteringsunderlag,
skapa en arena för förhandling och ett finansierings- och investeringsprogram.
– Annars kommer man aldrig att klara sig i konkurrensen med de nationella infrastrukturprojekten, avslutar Forsgren.

Projektet E12 Atlantica Transports och Kvarkenrådets anförande ingick i en större seminariehelhet arrangerad tillsammans med Botniska korridoren, Mittnordenkommittén, Samverkansprojekt Mittstråket (Länsstyrelsen Västernorrland, Trafikverket, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Bräcke, Krokom, Sundsvall, Ånge, Åre och Östersund och Åre kommuner), Nordiska rådet, Region Västerbotten, Umeå kommun