06 / 09 / 2017

Gemensam trafikstrategi för hela E12-korridoren – Första stegen är tagna

Föreningarna Kvarkenrådet, Blå Vägen och MidtSkandia har länge arbetat för att förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete längs E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten. Inom projektet E12 Atlantica Transport, som startades i januari 2016, arbetar man för att utveckla samarbetet. Just nu utvecklas samarbetet genom att utarbeta en gemensam gränsöverskridande trafikstrategi.

Föreningarna Kvarkenrådet, Blå Vägen och MidtSkandia har länge arbetat för att förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete längs E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten. Inom projektet E12 Atlantica Transport, som startades i januari 2016, arbetar man för att utveckla samarbetet. Just nu utvecklas samarbetet genom att utarbeta en gemensam gränsöverskridande trafikstrategi.

Trafikstrategin tas fram i en medskapandeprocess och arbetsruppen består av representanter från Finland, Norge och Sverige

E12 Atlantica Transport är indelat i tre arbetspaket. Första paketet producerade kunskapsunderlag som sammanfattades i en gränsöverskridande systemanalys. Nu trappas arbetet i arbetspaket två upp. Där utarbetar arbetsgruppen en gränsöverskridande trafikstrategi som syftar till att stärka människors och näringslivets förutsättningar i hela regionen. Visionen handlar om gränslösa och hållbara transporter av gods och passagerare, där rätt investeringar i transportsystemet prioriteras i rätt tid.
Trafikstrategin tas fram i en medskapandeprocess och arbetsruppen består av representanter från Finland, Norge och Sverige. Det första mötet hölls i Sandnessjön, Norge, i slutet av augusti och då diskuterades bl.a. värdeord att utgå ifrån i fortsatta visionsarbetet och arbetsgruppen enades om målbilder för trafikstrategin.

–En trafikstrategi är ett naturligt nästa steg för att vidarebygga befintlig samverkan mellan regionerna och syftar till att tydligt kunna redovisa en gemensam vision och målsättning. Det är mycket glädjande att se det stora engagemanget från partnerskapets representanter och arbetet flyter på enligt tidsplan, berättar Umeå kommuns infrastrukturstrateg Andreas Forsgren, projektledare i projektet.

Nästa steg
Varje arbetsgruppsmedlem fick med sig en hemuppgift. Inför nästa arbetsmöte, som behandlar effektiva godstransporter, ska arbetsgruppen studera kapitel 2, 5 och 6 i den gränsöverskridande systemanalysen.

Andreas Forsgren, projektledare i projektet, är nöjd med det stora engagemanget från partnerskapets representanter och att arbetet flyter på enligt tidsplan

Interregprojektet E12 Atlantica Transport är ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren. Samarbetet fokuserar på en funktionell transportkorridor för gods och passage, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.