16 / 03 / 2018

Historiskt möte kring nordisk infrastruktur

Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder.

Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet är inne på slutrakan och den 8 mars samlade man trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte på Arlanda.


Representanter från trafikmyndigheterna i Norge, Sverige och Finland, samlades tillsammans med projektledningen, Nordiska rådet och Näringslivets transportråd för ett historiskt möte på Arlanda den 8 mars 2018.

Under projektets gång har man strävat till att öppna en fördjupad dialog med Trafikverken i Finland och Sverige samt Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen i Norge om vikten av gränsöverskridande planering. De var alla närvarande tillsammans med representanter från Nordiska rådet och Näringslivets transportråd, vid mötet som i det närmaste kan beskrivas som historiskt.

– Enbart det faktum att vi lyckats samla dessa runt samma bord är fantastiskt, anser Andreas Forsgren, som fungerat som projektledare för E12 Atlantica Transport. Det visar på ett stort intresse för frågan och betydelsen av infrastrukturen som det moderna samhällets blodomlopp. Nu kan vi börja titta på spelplanen tillsammans – projektet och det underlag som skapats genom det behövdes, och att vi här i vår region är föregångare är stort, fortsätter Andreas.

I projektet har man analyserat de nationella planeringssystemen utifrån ett gränsöverskridande perspektiv. Slutsatserna har vid tre nationella dialogmöten i Solna, Trondheim och Helsingfors kommunicerats vidare till trafikmyndigheterna i respektive land. Nu finns en samstämmighet och en gemensam vilja att genomföra konkreta åtgärder för att skapa ett mer gränsöverskridande synssätt. Inför den avslutande träffen på Arlanda, har man fört in synpunkterna från de nationella mötena i dialogmaterialet. Målet med mötet var att presentera och diskutera de åtgärder man föreslår för att minska det gränshinder som dagens nationella system innebär.

– Mötet på Arlanda handlade om att knyta ihop säcken, förklarar Jerker Sjögren, Jesjo Konsult, som fungerat som konsult i projektet. En gemensam bild av nuläget och en positiv samsyn om behovet av gränsöverskridande planering har skapats, och nu kan näringslivet, gränskommittéerna samt Nordiska rådet göra sitt för att trycka på. Samtidigt behövs regeringsuppdrag för att komma vidare. Arbetsgruppen för nordiskt myndighetssamarbete, som tillkom ifjol efter svenskt initiativ, är en god början, konstaterar Jerker och tillägger efter mötet att det överträffade hans förväntningar.

Han är övertygad om att det hos enskilda ministrar finns ett intresse för saken, men problemet är att man på regeringsnivå hittills inte pratat ihop sig.
– Vi har presenterat konkreta förslag som mottagits väl och nu finns det goda förutsättningar att komma framåt i frågan. Men vägen till förverkligande är lång och det räcker det inte längre med välvilliga uttalanden på politikernivå, anser Jerker.
Jonas Westin, forskare på Umeå Universitet och även han engagerad i E12 Atlantica Transport, fortsätter:

–Riksdag och regering fattar nationella beslut utgående från nationella data och statistik. För bilaterala förhandlingar och beslut krävs ett helt annat beslutsunderlag vilket kräver nya metoder, dataunderlag och verktyg. Andreas, Jerker och Jonas var alla mycket nöjda efter mötet.

– Det känns väldigt bra. En gemensam syn på problembilden är en förutsättning för att gränsregioner och öst-västliga transporter ska kunna utvecklas på lika villkor som de nord-sydliga. Det målet har vi uppnått.


Jonas Westin, Jerker Sjögren och Andreas Forsgren var mycket nöjda med mötet och vad man nu åstadkommit inom projektet.

Text och foto: Anna Sand

 

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)