19 / 11 / 2015

MABA samarbetar med PBI Research Institute

Projektet MABA har sedan tidigt i höstas haft ett nära samarbete med PBI Research Institute. Målsättningen med samarbetet är att ta fram alternativa affärs- och finansieringsmodeller för projektet Midway Alignment.

Systemtänkande som ledstjärna

Projektet MABA har sedan tidigt i höstas haft ett nära samarbete med PBI Research Institute. Målsättningen med samarbetet är att ta fram alternativa affärs- och finansieringsmodeller för projektet Midway Alignment. Utredningarna har utförts inom det sk. MABA-projektet som är finansierat av Botnica-Atlantica och ett viktigt stödprojekt till Midway Alignment. Samarbetet ska resultera i strategier och planer för framtida infrastruktursatsningar och för att bidra till förbättrade hållbara öst-västliga kommunikationer i Kvarkenregionen. PBI Research Institute har nu tillsammans med projektets representanter och andra aktörer tagit fram en preliminär finansieringsmodell på hur systeminvesteringen, dvs. investeringar gällande färjan och båda hamnarna kunde finansieras. – Samarbetet fick sin början av både ett internt och externt behov. Internt i den mening att man inom projektet ville få mera kunskap om olika finansieringsmodeller och -möjligheter. Externt i och med att projektets partners samt staterna och EU kräver att man inom projektet har utarbetat en finansieringsplan, beskriver Mathias Lindström, projektledare för Midway Alignment och Kvarkenrådets direktör. Från ett ekosystem till en innovativ finansieringsmodell I förstudien har tre viktiga delar kartlagts gällande hela systeminvesteringen. Alla delar i studien bildar ett ekosystem och hela rapporten genomsyras av ett systemtänkande. I första delen har man analyserat affärsekosystemet, dvs. identifierat både helheten och de aktörer som är delaktiga i projektet samt hur dessa aktörer kan påverka, påverkas eller dra nytta av systeminvesteringen. Andra delen i förstudien består av en analys av alternativa affärsmodeller. Där har arbetsgruppen kartlagt alternativa modeller som kunde fungera i detta ekosystem. Man har analyserat olika alternativ, vägt både för- och nackdelar för att få fram en modell som kan maximera nyttan för de i ekosystemet delaktiga aktörerna. Den tredje delen består av en finansieringsmodell och de olika finansieringsinstrument som kan användas. Här har man kartlagt olika finansieringskällor och hur den totala systeminvesteringen kunde se ut, både i form av stöd och extern finansiering.

Vi har sökt en modell på hur man kan sprida risker mellan den offentliga sektorn och den privata. Alliansmodellen bygger på riskspridning och riskhantering så att riskerna fördelas bland de aktörer som är mest kapabla att hantera dem, berättar Anders Jungar, projektchef för förstudien på PBI Reserch Institute. – Vi vill gärna poängtera att vi i första hand analyserat Midway Alignment projektet och dess finansiering ur ett affärsmässigt perspektiv dock med beaktande av de krav som ställs på såväl EU, nationell och regional nivå, fortsätter Jungar. Samarbetet med PBI fortsätter utan avbrott fram till början av år 2016 då ansökan för fas 2 är inlämnad. – Vi har t.ex. hittat några juridiska och tekniska frågor som måste analyseras vidare. Dessa fynd är ett glädjeämne för mig som jurist, utmaningar gör jobbet mera intressant, tillägger Lindström med ett skratt.

PBI is a research-based management consulting company providing services to industrial clients, especially in the area of industrial investments and project business within energy and transport segments. We offer our clients a profound understanding of their industry through top-level academic research collaboration with various companies. We use our analysis and draw on our experience of industry stakeholders’ business relationships as a basis for our consulting work in developing the strategies of our clients and changing industrial logic. As a system investment, Midway Alignment requires new innovative thinking from both a technical, organizational as well as financial perspective. The key is to find innovative models for involving both the public and private sector in financing the system investment. The PBI team in this project consists of Dr. Kim Wikström, founder and managing partner of PBI Research Institute and professor at Åbo Akademi University, Mr Anders Jungar, project manager and Mr Johan Ingberg, financing expert.