13 / 07 / 2020

Visionen om fast förbindelse över Kvarken lever

Kvarkenrådet har under många år jobbat operativt med att integrera Kvarkenregionen inom alla sektorer. För att det skall lyckas krävs fungerande förbindelser.

PRESSMEDDELANDE
Får publiceras 13.7.2020

VISIONEN OM FAST FÖRBINDELSE ÖVER KVARKEN LEVER

Det är med glädje som Kvarkenrådet tar del av nyheten i VBL 10.7.2020 gällande den nya kalkylen för byggandet av en fast förbindelse över Kvarken. Tanken är, som i arikeln nämns, inte ny och har utretts inom Kvarkenrådet flertalet gånger som en del i vårt visionsarbete. Kvarkenrådets arbete har fokus på att främja hela regionen utveckling och servicestruktur samt att förbättra trafikförbindelserna över Kvarken. Detta i syfte att förbättra verksamhetsförutsättningarna för näringslivet och turismbranschen och göra regionen till en ännu bättre plats för både invånare och företag att verka och bo i.

– Därför välkomnar vi varmt denna utredning och de tankar som i denna framförs. Den visar på Kvarkenregionens potential som sammanbindande länk i det öst-västliga stråket i norra Europa samt visar på vikten och behovet av att beakta näringslivets värden och fungerande förbindelser som kan knyta ihop regionens transportnätverk med Europeiska och internationalla transportnätverk säger Joakim Strand, riksdagsman och ordförande för Vasa stadsfullmäktige och Kvarkenrådet.

Kvarkenrådet har under många år jobbat operativt med att integrera Kvarkenregionen inom alla sektorer. För att det skall lyckas krävs fungerande förbindelser. Kvarkenrådet har därför varit aktivt deltagande i arbetet med den nya färjan Aurora Botnia, den flytande bron över Kvarken, som skall tas i bruk våren 2021 och jobbar för närvarande med tidig etablering av elflyg i regionen inom ramen för det Interreg-Botnia Atlantica finansierade projektet FAIR (läs mera här: https://www.kvarken.org/projekt/fair) I höst går samarbetet även in en mera effektiv form i och med att Kvarkenrådet omorganiseras till norra europas första EGTS-område (läs mera här: https://www.kvarken.org/nyheter1/kvarkenradet-egtsframskrider).

– Det glädjer mig stroligen att även andra ser potentialen i Kvarkenregionen och det som vi jobbar med här. Jag tror, liksom experterna bakom denna rapport, att utvecklingen i regionen skulle vara betydligt större än man kan anta om man fick till en fast förbindelse över Kvarken. Detta har vi sett till exempel i fallet med Öresundsbron och detta skulle med stor sannolikhet gynna tillväxten i hela norra Sverige samt mellersta och norra Finland. Vi ser fram emot att titta närmare på detta säger Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet.

– Kvarkenregionen är en föregångare på många området och bör så vara även inom denna fråga. Vi inom Kvarkenrådet ser fram emot att under hösten fördjupa dialogen med dessa experter samt berörda myndigheter och ministrar i både Sverige och Finland. Arbetet fortstätter avslutar Joakim Strand.

FAKTA OM KVARKENRÅDET:

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan.

MERA INFO GES AV:
Joakim Strand Riskdagman, Ordförande för Vasa stadsfullmäktige och Kvarkenrådet +358 50 310 0076
Mathias Lindström Kvarkenrådets direktör +358 50 918 6462