20 / 05 / 2020

FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt beviljades EU-finansiering

Kvarkenregionens aktörer har beviljats finansiering för ett stort utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation.

Kvarkenregionens aktörer har beviljats finansiering för ett stort utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation. Finansieringen har beviljats av Interreg Botnia-Atlantica – programmet.

– När vi i tiderna lanserade färjeprojektet var det inte många som trodde på oss men nu är den under byggnad vid varvet i Raumo. Att vi nu kommer igång även med ett inledande projekt kring elflygande ger framtidstro åt mindre flygfält, stärker regionens profil inom energi och elektrifiering samt binder ihop ett alldeles unikt brett och mångsidigt strategiskt partnerskap.
I grunden handlar allt om att generera förutsättningar för investeringar och nya arbetsplatser åt kommande generationer, konstaterar Joakim Strand, riksdagsledamot, fullmäktiges ordförande i Vasa stad och Kvarkenrådets ordförande.

Projektet FAIR startas upp genast och projektet fortgår fram till sommaren 2022.

– Detta är det första projektet som på riktigt engagerar hela Kvarkenregionen. Intresset för frågan är stort, vilket det breda partnerskap vi lyckats bygga upp inför projektet pekar på, berättar Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet och koordinator för projektet.
Projektets ska ta fram en metodik som beskriver hur en kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen kan genomföras på ett snabbt och effektivt sätt.
– I projektet ingår inga tekniska lösningar eller investeringar. I detta skede tar man fram underlag så att regionen ska snabbt kunna realisera potentialen för samhällsutveckling som finns i den nya tekniken.

Målsättningen att skapa synergier med andra elflygsprojekt för att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också att snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskridande innovationsprocesser i relation till detta.

Projektet omfattar tre olika arbetspaket;
I det första ska utgöra en marknadsanalys och en beskrivning av de regionala effekterna.
I det andra ska riktlinjer dras upp för de åtgärder som behöver genomföras för att en tidig implementering av elflyg ska bli möjlig i regionen. Här ska även olika finansieringsmodeller tas fram.
I det tredje ska nya tjänster, produkter och affärsmodeller utvecklas i en innovationsprocess för att skapa mervärde av den nya teknologin både inom den privata och den offentliga sektorn.

– Det här är en möjlighet att knyta ihop regionen ännu tätare och tillsammans med våra partners kan vi göra detta till regionens nya flaggskeppsprojekt med syfte att bidra till den regionala utvecklingen och servicestrukturen, förbättra kommunikationerna, förbättra verksamhetsförutsättningar för näringslivet och turismen samt bidra till innovationsutvecklingen i hela Kvarkenregionen, tillägger Lindström.

En tidig implementering av elflyg i regionen skulle möta regionens utmaningar med demografiska förändringar, långa avstånd och bristande kommunikationer i öst-västlig riktning – men även det globala kravet och behov att minska klimat- och miljöpåverkan och det kan därtill ge regionens mindre flygplatser en möjlighet att bereda sig på en ny roll i ett framtida elflygsnätverk.

– Rom byggdes inte på en natt och detta projekt kommer inte att leverera alla slutgiltiga svar men nu är vi igång och bollen är i rullning och projektet kommer att ge initiala svar och förslag samt peka på möjligheter och utmaningar som vi måste ta tag i ett tidigt skede i syfte att nå målet på sikt och för att vi skall kunna vara en föregångsregion på detta område. På samma sätt har vi jobbat med bland annat färjeprojektet, avslutar Strand.

Budget: 1 087 500 EUR varav EU star för 60% genom finansiering via Interreg Botnia-Atlantica – programmet. Resterande finansieringen är nationell och regional medfinansiering, finansiering från Nordiska Ministerrådet samt kommunal och privat medfinansiering.

Projektets partnerskap

Stödmottagare
Kvarkenrådet (samordnande stödmottagare) | Umeå Universitet | Vasa Universitet | BioFuel Region | RISE | Region Västerbotten

Finansiärer
Interreg Botnia Atlantica | Österbottens Förbund | Region Västerbotten | FAB Kronoby Flyghangar | INTO Seinäjoki | Swedavia, Umeå Airport | Skellefteå Airport AB | Örnsköldsvik Airport AB | Vasa Stad | Vasaregionens utvecklingsbolag, VASEK | Umeå kommun | Storumans Flygplats AB | Lycksele flygplats AB | MidtSkandia | Skellefteå Kraft AB | Handelskammaren Österbotten | Handelskammaren Västerbotten | Södra Österbottens Handelskammare | Vasa Elektriska AB

Supporters och samarbetspartners
Air Traffic Network | BSR Access | ELISE |Finavia | Funktionshinderrådet i Umeå | Future Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric Aviation Association ry | Jon Air | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation | Transportföretagen | Umeå Institute of Design | Umeå Kommunföretag AB

För mer information:
Mathias Lindström
Kvarkenrådets direktör
+358 50 918 6462