05 / 07 / 2018

Nationell infrastrukturplanering – ett gränshinder?

Välfungerande gods- och persontransporter är en förutsättning för en positiv utveckling av den nordiska välfärden i en allt mer globaliserad värld. Detta skapar behov av goda väg-, järnvägs- och sjöfartsförbindelser oberoende av landsgränser, vilket också är centralt i EU:s transportpolitik.

Nationell infrastrukturplanering – ett gränshinder? – Almedalen torsdagen 5.7.2018 kl. 14.00-14.30

Välfungerande gods- och persontransporter är en förutsättning för en positiv utveckling av den nordiska välfärden i en allt mer globaliserad värld. Detta skapar behov av goda väg-, järnvägs- och sjöfartsförbindelser oberoende av landsgränser, vilket också är centralt i EU:s transportpolitik. Otillräcklig gränsöverskridande infrastrukturplanering har konsekvenser. Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättar om det man i Kvarkenregionen fått erfara och Andreas Forsgren om det som åstadkommits i projektet E12 Atlantica Transport för att underlätta gränsöverskridande arbete.

– Vi har i vårt arbete förvånats över det svaga nordiska samarbetet inom infrastruktursektorn. Som gränsregional samverkansaktör känner vi ansvar för att få upp ögonen för detta, berättar Mathias Lindström, Kvarkenrådets direktör.

Infrastrukturplanering är idag en nationell angelägenhet och det gränsöverskridande perspektivet hanteras ad hoc. Detta innebär att det saknas förutsättningar för en gemensam systematisk nordisk bristanalys, nyttoanalys, prioritering och finansiering av infrastruktur. Infrastruktur som skapar nyttor över landsgräns tävlar därför inte på samma villkor som infrastruktur som i högre utsträckning genererar nationella nyttor och detta märks också tydligt i form av mycket väl utvecklade transportlösningar i nord-sydlig riktning medan de öst-västliga förbindelserna i norden är betydligt svagare.

– Kvarkenregionen har upplevt nationell transportplanering som ett gränshinder då kvarkentrafikfrågan år 2012 blev mera aktuell än någonsin. För vår region var inträdandet i EU ingen välsignelse. Efter en tid försvagades länken som alla tagit som en självklarhet och de infrastrukturella frågornas nationella synsätt blev ett problem. När vi började jobba för att lösa frågan fanns inget samspel på nordisk nivå för att hantera detta.

– Gränsöveridande och nationell transportplanering och transportsystem är aldrig ett självändamål, infrastrukturen är inte målet utan målet är samhällsutveckling för att skapa en attraktivt region att bo och leva i för våra kommande generationer.

Färjetrafiken mellan Vasa och Umeå är en förutsättning för gränsregionalt nordiskt samarbete. På gränsregional nivå kan man åstadkomma en hel del. Mest synliga och konkreta resultatet av det regionerna gjort med gemensamma krafter för att lösa frågan om en långsiktig transportlösning över Kvarken. Ny färja kommer vara på plats 2021. Detta utvecklingsprojekt och samarbetet är mycket viktigt på sikt och unikt i världen.

– Nationell transportplanering som den är i dag är ett gränshinder – men man kan jobba med frågan och det behövs en koordinerad nationell och nordisk politik som backar upp de regionala initiativen!
– Vi ser det arbete som Nordiska rådet nu gör som ett positivt steg framåt.

Seminariet Infrastruktur i Norden – hinder eller möjligheter? i Almedalen torsdagen 5.7 kl. 12.30-15.45 (Novgorodgränd 1). Viktiga infrastrukturfrågor med politiker och tjänstemän från hela Norden diskuteras.
Projektets E12 Atlantica Transports och Kvarkenrådets taltur Nationell infrastrukturplanering – ett gränshinder? ingick i seminariet (kl. 14.00-14.30). Frågan besvarades av Mathias Lindström, Kvarkenrådet och Andreas Forsgren, Umeå kommun.
Direktsändning: http://regionvasterbotten.se/direkt