Merenkurkun neuvoston strategia 2030

Saavutettavuus

Toimenpiteet

Käynnissä olevat toimenpiteemme painopistealueella Saavutettavuus:

Liikenne- ja infrastruktuuri-asioiden valmisteluryhmä

Merenkurkun neuvoston hallitus voi nimittää tarvittavia valmisteluryhmiä Merenkurkun neuvoston toiminnan puitteissa. Näistä ensimmäinen on liikenne- ja infrastruktuuriasioiden valmisteluryhmä. Valmisteluryhmä nimitettiin, koska alueella on käynnissä monia tärkeitä liikenne- ja infrastruktuurihankkeita ja niihin liittyvät kysymykset ovat alueen kehityksen kannalta keskeisiä.

Valmisteluryhmien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee yhdessä Merenkurkun neuvoston johtajan tai kehitysjohtajan kanssa jatkuvasti tiedottaa hallitukselle valmisteluryhmien työstä.

Tämän työskentelytavan vahvuutena on hallituksen vahva sitoutuminen ryhmän jokapäiväiseen työhön.Lisäksi etuna on, että valmisteluryhmiin voi kutsua mukaan yksityisiä toimijoita ja ei-jäseniä silloin, kun se palvelee ryhmän tarkoitusta. Tämä johtaa vahvempaan ja laajempaan alueelliseen sitoutumiseen keskeisten asioiden parissa.

Lisää vastaavia valmisteluryhmiä on tarkoitus nimittää jatkossa.

Tila: Käynnissä oleva.

Kiinteä yhteys – Esiselvitys

Liikenne- ja infrastruktuuriasioiden valmisteluryhmä on aloittanut työt kiinteän yhteyden yksityiskohtaisempaan toteutettavuusselvitykseen liittyvän hakemuksen laatimiseksi. Samanaikaisesti ryhmä käy keskusteluja alueen keskeisten toimijoiden kanssa.

Ryhmä on tapaamisissaan Suomen Ympäristöministeriön, Puolustusministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen sekä Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen (FOI) edustajien kanssa selvittänyt kyseisten tahojen näkökantaa kysymyksiin, jotka on otettava huomioon suunniteltaessa Merenkurkun kiinteän yhteyden yksityiskohtaisempaan toteutettavuusselvitykseen liittyvää uutta hakemusta.

Tila: Käynnissä oleva.

FAIR 2 – Hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kestävän alueellisen lentoliikenteen kysynnästä.

Tila: Käynnissä oleva.

Green and inclusive urban development – Teemaryhmä

Raja-aluekomitea Merenkurkun neuvosto kuuluu Pohjoismaiden ministerineuvoston aluepoliittiseen teemaryhmään ”Green and Inclusive Urban Development” ja osallistuu ryhmän työhön.

Tila: Käynnissä oleva.

Scandria®Alliance – Yhteistyöverkosto.

Merenkurkun neuvosto EAYY hyväksyttiin vuonna 2021 Scandria Alliance -yhteistyöverkoston täysivaltaiseksi jäseneksi. Neuvoston varapuheenjohtaja on lisäksi kyseisen organisaation varapuheenjohtaja.

Scandria Alliance koostuu Skandinavian ja Välimeren sekä Pohjanmeren ja Itämeren välisiin liikennekäytäviin kytkeytyvistä toimijoista.

Jäsenyys Scandria Alliance -yhteistyöverkostossa antaa Merenkurkun neuvosto EAYY:lle paremmat mahdollisuudet alueellisten tarpeiden ja intressien edunvalvontaan EU-tasolla. Jäsenyys tarjoaa myös luonnollisen yhteistyöalustan uusille hankkeille esimerkiksi CEF:n tai Itämeriohjelman puitteissa.

Tila: Käynnissä oleva.

Security of Supply Initiative

Merenkurkun neuvosto on osallisena edistämässä alueellista aloitetta, jonka tavoitteena on Merenkurkun ylittävä kiinteä yhteys ja jossa painotetaan yhteyden merkitystä huoltovarmuuden, puolustuksen, alueellisen kehittämisen jne. näkökulmasta. Pyrkimyksenä on saada myös kansalliset viranomaiset osallisiksi työhön.

Alustavasti on keskusteltu aiheeseen liittyvästä yhteistyöhankkeesta.

Tila: Käynnissä oleva.

New North – Transport, Logistics and Security of Supply – Hanke

Hankkeen tavoitteena on analysoida Pohjolan pohjoisten alueiden liikennejärjestelmää muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa.

New North -hanke vie tietopohjaa askeleen eteenpäin. Uusi geopoliittinen tilanne, markkinoilla tapahtuvat muutokset, liiketoimintaympäristön kehitys ja aiemmat tutkimukset huomioiden on huoltovarmuus nähtävä täysin uudessa valossa.

Päätoimija: Lapin Liitto

Hankkeen sisäinen työpaketti WP3 painottuu kestävän lentoliikenteen kehittämiseen ja sitä johtaa Västerbottenin lääninhallitus yhteistyössä Merenkurkun neuvoston kanssa.

Työpaketissa on pitkälti kyse tietotason lisäämisestä entistä laajemmalla alueella sekä kestävää lentoliikennettä koskevan yhteisen vision muodostamisesta.

Tila: Käynnissä oleva.

OTA YHTEYTTÄ

Onko sinulla idea, toimenpide- tai yhteistyöehdotus?

Merenkurkun neuvosto on mielellään mukana tukemassa Merenkurkun aluetta hyödyttäviä yhteistyöhankkeita. Ota rohkeasti yhteyttä, niin mietitään yhdessä, miten ideaa voisi viedä eteenpäin.

Halutessasi voit ennen yhteydenottoa tutustua vinkkeihimme: https://www.kvarken.org/fi/hanketyopaja

A group of people planning

Takaisin Merenkurkun neuvoston strategiaan 2030