30 / 01 / 2020

Uttalande om transport i Norden

Uttalelse om transport i Norden De nordiske grensekomiteer som er samlet på Nordens Hus i København 28.-29. januar 2020 slutter seg til Nordisk Råds anbefaling om et ministerråd for nordisk transportsamarbeid. De 12 grensekomiteene arbeider med å styrke transport over de nordiske grensene og forbedring av nødvendig infrastruktur som muliggjør større økonomisk tilvekst og klimavennlige […]

Uttalelse om transport i Norden

De nordiske grensekomiteer som er samlet på Nordens Hus i København 28.-29. januar 2020 slutter seg til Nordisk Råds anbefaling om et ministerråd for nordisk transportsamarbeid.

De 12 grensekomiteene arbeider med å styrke transport over de nordiske grensene og forbedring av nødvendig infrastruktur som muliggjør større økonomisk tilvekst og klimavennlige transporter i Norden. Slik vil grensekomiteene bidra til at Norden blir den mest bærekraftige og integrerte region i verden.

Mye av trafikken går i dag via hovedstadshubene. Det ligger derfor et stort potensial i å forbedre de grensekryssende kommunikasjoner i alle deler av Norden. Grensekomiteene har sammen med Nordregio satt på kartet 20 jernbaneprosjekter, 10 veiprosjekter og 5 luftfartsprosjekter. Og flere er under utvikling.

Trafikken i Norden er ekstremt flybasert, målt mot det øvrige Europa. Selv på korte strekninger benyttes fly, ettersom jernbanen ikke er godt nok utbygget. Togene tar altfor lang tid og har få avganger. Norden må utvikle en helhetlig plan der alle transportslag er med og som tilgodeser regionale behov og kombinerer nord-sydtransport med øst-vest transport.

Det kreves både moderne og effektive jernbaner og gode og trygge veier. Det kreves internasjonal standard på infrastrukturen med god tilgang til lading og fylling av biodrivstoff, el og hydrogen. Ferger og flytrafikk bør også gjøres mer klimavennlig ved at det anvendes fossilfritt drivstoff. I Norden finnes gode forutsetninger for å være ledende på dette området takket være vår innovative industri og kompetanse.
Grensekomiteene arbeider for hele Norden, ikke bare for de tettest befolkede områdene. Bedre transportløsninger øker mulighetene for å utvikle miljøvennlig og bærekraftig turisme og næringsliv. Kapasiteten og standarden på veier og bane er i dag en begrensning for effektiv og klimavennlig godstransport.

EU har i sin hvitbok og gjennom TEN-T satt fokus på behovet for bedre grensekryssende og miljøvennlige transporter i hele Europa.
Norden bør følge opp disse EUmålsettingene, som også er globale. Transport-problemet forsvinner ikke. Det blir større for hvert år fordi befolkningen øker, turismen og transporten av varer og tjenester vokser. Norden må nå ta transportutfordringen på det største alvor på grunn av klima, men også for å skape konkurransedyktige livsvilkår for næringsliv, tilvekst og for alles behov for bedre transporter.

København, 29. januar 2020

Alf S. Johansen

Mathias Lindström

Romana Culjak

(Redaksjonsgruppe)