17 / 06 / 2021

Framtiden för eldriven flygtrafik i Kvarkenregionen

Rapporten, Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region, som FAIR-projektet beställt av WSP är färdig.

Rapporten, Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region, som FAIR-projektet beställt av WSP är färdig 

Rapporten ingår i FAIR-projektet, som syftar till att snabbt införa elflyg i Kvarkenregionen. Syftet med rapporten är att den ska fungera som ett informationspaket om möjligheterna och villkoren för eldriven flygtrafik. Den riktar sig särskilt till nationella och regionala beslutsfattare samt företag.

Den snabba tekniska utvecklingen inom luftfarten gör framtidens flygtrafik mer kundorienterad, kostnadseffektivare och renare. Den eldrivna flygtrafiken är en viktig del av det regionala flygets framtid.

Regional eldriven flygtrafik – ett snabbt och rent transportsätt

Den regionala eldrivna flygtrafiken är den nya tidens transportsätt, som är ett lämpligt komplement i gränsområdet mellan privat- och kollektivtrafik. Den lämpar sig väl för mindre passagerarmängder och kan trafikera kortare sträckor på ett lönsamt sätt jämfört med traditionell kommersiell flygtrafik. På vissa sträckor ersätter den eldrivna flygtrafiken andra transportsätt, men oftast är den en del av nya resekedjor. Flygets grundläggande karaktär kvarstår – det går snabbt att flyga – men eldriven flygtrafik kommer också att vara ren och kostnadseffektiv. Det skapas ett nytt utbud inom regional flygtrafik, då det hittills har varit mycket begränsat.

Ett utsläppsfritt alternativ

En väldigt stor fördel med elflyget är att själva flygningen inte producerar några utsläpp. I Norden är elproduktionen huvudsakligen koldioxidneutral, vilket innebär att klimatpåverkan från de regionala flygningarna kommer att minska avsevärt.

Passar för små volymer

Utmärkande för eldriven flygtrafik är att den lämpar sig för att betjäna mindre passagerarmängder, 10–20 personer på ca 400 km långa flygresor. Den kommer att fylla det tomrum, som uppkommer efter den nuvarande flygtrafiken som bygger på stora passagerarvolymer.

Ett verktyg för att utveckla regional tillgänglighet

Finland och Sverige är till ytan stora länder med låg befolkningstäthet. Båda har exportindustrier på olika håll i landet, anmärkningsvärt många också i Kvarkenregionen. Det genererar oundvikliga behov av flygtrafik, som det nuvarande flygutbudet inte kan tillgodose på bästa sätt. Därför behöver vi införa eldriven flygtrafik så snabbt som möjligt. Nu är tiden inne för att utveckla nya koncept för flygtrafiken. Redan nu lönar det sig att börja utveckla utbudet för mindre volymer med de traditionella flygplan som lämpar sig för denna efterfrågan och sedan småningom fasa in eldriven flygtrafik när den nya tidens flygplan kommit ut på marknaden. Läs rapporten: Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region

Rapporten har sammanställts av WSP Finland Oy. Arbetsgruppen bestod av professor, direktör Jorma Mäntynen, dipl.ing. Riku Huhta och tekn. dr. Jarkko Rantala från WSP Finland Oy samt VD Esa Korjula från Redstone Aero Oy.

Tilläggsuppgifter:

Källberg Peter, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, +358 (0)40 844 2058

Sandberg Jonne, Karleby stad, +358 (0)44 780 9093

Stig-Göran Forsman, FAB Kronoby flyghangar, +358 (0)44 2361 459

Elisabet Kivimäki, Into Seinäjoki Oy, +358 (0)40 760 3907

Jorma Mäntynen, Direktör, Professor, Business & Logistics, WSP Finland Oy, + 358 40 620 4583

Huhta Riku, Projektchef, DI, Business & Logistics, WSP Finland Oy, +358 40 761 0243

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp
Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp

FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) är ett första steg mot en snabb introduktion av ett hållbart flyg i Kvarkenregionen.

Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna och kartlägger både behov och de tekniska investeringarna som behövs. 

Ett  projekt som delfinansierats av Interreg Botnia-Atlantica.

www.flyfairkvarken.com