Nyheter och pressmeddelanden, mars 2018

 • 28.03.2018

  Gemensam vilja och strategi ska ta oss vidare

  Slutkonferensen för E12 Atlantica Transport i Vasa avrundades med en paneldebatt. Hur ska vi använda resultatet av projektet och vilka utmaningar står vi nu framför? Vad är nästa steg – och, kanske viktigast av allt - vem gör vad?
  Läs mera

 • 28.03.2018

  E12 ur näringslivets, tjänstesektorns och turismnäringens synvinkel

  Välfungerande godstransporter och persontransporter är viktigas förutsättningar för fortsatt positiv utveckling och välfärd i Norden. Under slutkonferensen fick deltagarna ta del av båda perspektiven – samt även turismnäringens syn på regionens infrastruktur
  Läs mera

 • 28.03.2018

  E12 ur ett nordiskt perspektiv

  Den parlamentariska samarbetsorganisationen Nordiska Rådet fanns på plats under slutkonferensen för E12 Atlantica Transport och representerades av seniorrådgivare Johan Lindblad. Han sammanfattade projektet ur ett nordiskt perspektiv som ”förträffligt, konkret och nyttigt”
  Läs mera

 • 28.03.2018

  Tunga argument talar för Kvarkenregionen 
- även ur ett europeiskt perspektiv

  Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön-Baltikum-korridoren, som en del av det transeuropeiska TEN-T transportnätet. Eftersom projektet syftar till att förbättra tillgängligheten för Östersjöregionen, för både frakt- och passagertransporter, knyter det även an till E12 Atlantica Transport-projektet
  Läs mera

 • 28.03.2018

  Ordförande Lennart Holmlunds hälsning

  Kvarkenrådet har under de gångna åren jobbat målmedveten för att säkra den för samarbetet livsviktiga färjeförbindelsen över Kvarken. Projektet har starkt stöd i regionen, men ännu krävs det stora insatser från både politiker och tjänstemän innan den nya färjan står i hamnen.
  Läs mera

 • 28.03.2018

  Vad hindrar en gränsöverskridande planering?

  Jerker Sjögren, Jesjo Konsult, samt Lars Westin, professor vid Umeå Universitet, presenterade sitt arbete inom E12 Atlantica Transport och dess systerprojekt BA3NET i Vasa den 14 mars. De konstaterade att det mellan länderna inte finns några större skillnader i själva planeringssystemen – däremot är respektive lands nationella synsätt och avsaknaden av en gemensam finansieringsmekanism ett problem
  Läs mera

 • 27.03.2018

  Var nyfiken!

  Kom och bekanta dig med Kvarkenrådets Botnia-Atlantica projekt Spotlight High‐Low Coast som visar upp sig på Österbottens Stormässa 7–8.4 i Botniahallen i Korsholm
  Läs mera

 • 16.03.2018

  Historiskt möte kring nordisk infrastruktur

  Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet är inne på slutrakan och den 8 mars samlade man trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte på Arlanda
  Läs mera

 • 15.03.2018

  Resultatet av E12 Atlantica Transport: 
En unik, gemensam trafikstrategi

  Resultatet av E12 Atlantica Transport: En unik, gemensam trafikstrategi En gemensam vision, målbild - och en beskrivning av hur vi tillsammans når fram
  Läs mera