Arkiv pressmeddelanden och nyheter, event, bilder, publikationer mm

 

___________________________________________________________________________________________________________________

The potential for a new economy and wealth creation in the Kvarken region
A Visionary Analysis of the Kvarken Region
Kvarkenrådet 2015

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Hur kan kulturföretagen i Kvarkenregionen växa?
Behovsanalys
Selling - Regional tillväxt genom kultur 2013

Miten Merenkurkun alueen kulttuuriyritykset voivat kasvaa?
Tarveanalyysi
Selling - Alueellista kasvua kulttuurin kautta 2013

___________________________________________________________________________________________________________________

Beredningen av en strategi för att trygga fartygstrafiken i Kvarken
Arbetsgruppens slutrapport
Kommunikationsministeriet 2012

Merenkurkun laivaliikenteen turvaamista koskevan strategian valmistelu
Työryhmän loppuraportti
Liikenne- ja viestintäministeriö 2012

Preparing A Strategy in Order to Safeguard Ferry Traffic across the Kvarken.
Working group’s final report: Inofficial summary

___________________________________________________________________________________________________________________

Godsflödesstudie Kvarken
Vectura 2012.
Rapporten finns här.

___________________________________________________________________________________________________________________

Färjetrafikens betydelse för näringslivet och medborgarna i regionerna
ÅF Infraplan 2012
Rapporten finns här

Lauttaliikenteen merkitys alueen talouselämälle ja asukkaille
ÅF Infraplan 2012
Raportti

The Significance of Ferry Traffic for the Regions' Business life and Citizens
ÅF Infraplan 2012
Report here


Socio- och företagsekonomisk analys av Kvarkentrafiken och en fast förbindelse över Kvarken
ÅF Infraplan 2010
Sammanfattning här

Merenkurkun liikenteen ja Merenkurkun kiinteän yhteyden sosio- ja yritystaloudellinen analyysi
ÅF Infraplan 2010
Yhteenveto tässä


Marknadsanalys E12
Ramboll, 2009
Analysen kan hämtas här. (PDF)


Kommunikationsvision Kvarken-MittSkandia
Infraplan AB, 2000

Kvarken är det smalaste avsnittet i ett kommunikationsnätverk från norska kusten genom Sverige och Finland till Ryssland och de Baltiska länderna. Tillsammans med vägverken i Finland, Sverige och Norge gjorde en analys och en kommunikationsvision om olika trafikslags betydelse för denna trafikkorridor.


Fast förbindelse över Kvarken
Oy Talentek Ab & Infraplan AB, 2000
Diskussionen om en eventuell fast förbindelse lever. Kvarkenrådet ville tillsamman med vägverken i Finland och Sverige ta fram ett basmaterial om vilka de mest realistiska alternativen är. Materialet bygger på geologiska undersökningar av havsbottnen i Kvarken. I rapporten presenteras tre tunnel-bro alternativ och ett järnvägstunnelalternativ och kostnaderna för dessa.

Rapporten finns här [Pdf]
Bilagan "Trafikanalyser för förbindelsen över Kvarken" finns här.


Resvaneundersökning färjeförbindelsen Vasa-Umeå
Resurs AB, 2005

Undersökningen är en uppföljning av de tidigare undersökningarna, Transportlänk Kvarken 2000 och Transportlänk Kvarken 1997, som undersöker passagerarflödet sommaren och hösten 2004. Undersökningen är ett underlag för insatser för marknadsföring, trafikkoncept osv. som kan bli aktuella i framtiden.

Rapporten kan hämtas här. (PDF, 614 kB)


Underlag för en hållbar färjetrafik på Kvarken
Mariterm AB, Lloyd´s Register - Fairplay, 2003

Utredningen visar översiktligt trafikunderlag, de företagsekonomiska förutsättningarna av en framtida färjetrafik i Kvarken. Den tar också upp specifikationer och finansieringsmodeller för nybyggnad av en färja. Utredningen ger slutligen rekommendationer för ett fortsaa arbete för att trygga färjetrafiken i Kvarken.

Utredningen kan hämtas här (Word, 1,4 MB)


Färjetrafiken i Kvarken 1995-2006, statistik. (PDF)


Utredning av anläggning av hamn i Vallgrund
Oy Talentek Ab, Infraplan AB, Stockholm Chartering, 2003

Utredningen behandlar förutsättningar och konsekvenser av en hamnverksamhet i Vallgrund. Utredningens syfte är att studera de allmänna förutsättningarna för en hamnverksamhet, visa investeringsbehov, samhällsekonomiska konsekvenser och lönsamhet.
Utredningen har gjorts i samarbete med Korsholms kommun.

Utredningen kan hämtas här [Word, 162 kB]


Färjetrafik i Kvarken 2004
ShipPax Information AB, 2001

I utredningen går man igenom den nuvarande färjesituationen i Kvarken och ser på hur Kvarkentrafiken påverkas av förändringar på färjemarknaden samt hur sänkta alkohol- och tobaksskatter i Finland och Sverige påverkar Ålandstrafiken och därmed också Kvarkentrafiken

Utredningen kan hämtas här [PDF, 1 MB]


Vasa-Replot åtgärdsutredning
Vägverket Produktion, 2000

En eventuell utlokalisering av färjehamnen på den finländska sidan till Replot innebär ett behov av en ombyggnad ocg förbättring av vägen ut till hamnplatsen. I utredningen ser man översiktligt på vilka förbättringsbehoven är och vad de skulle kosta.

Utredningen kan hämtas här PDF


Förstärkta räddningsmöjligheter i Kvarkenområdet, 2000

Kvarkenrådets styrelse beslutade 1999-12-16 att i projektform skapa förutsättningar för förstärkta räddningsmöjligheter i Kvarkenområdet. Projektets syfte var dels att klarlägga behoven av räddningsinsatser i området, befintliga resurser och ansvariga myndigheter samt förutsättningarna för samutnyttjande av en för ändamålet väl anpassad helikopter. Projektet syftade till att ge underlag för bedömningar av behov, kostnader och finansieringsmöjligheter för förstärkt räddningskapacitet i Kvarkenområdet under en tre- till femårsperiod.

Utredningen kan hämtas här, Word [240 kB]


Transportlänk Kvarken, Studie av färjetrafiken sommaren och hösten 2000
Infraplan AB & Oy Talentek Ab, 2000

Som en uppföljning av de enkäter som gjordes år 1997 för avskaffandet av taxfree (se nedan) gjordes sommaren och hösten 2000 resvaneundersökningar och godsundersökningar för att ta fram data om passagerarnas resorsaker och resrutter.


Kvarkentrafiken - en analys
Sjöfartens Analys Institut Research AB & Mariterm AB, 2000

År 2000 gjordes en ny undersökning om de trafikmässiga och ekonomiska förutsättningarna för Kvarkentrafiken. Analysen bygger på uppgifter om trafiken år 2000 samt scenarier för hur trafiken i framtiden borde fungera för att lösnsamhet skall uppnås.

Utredningen kan hämtas här, PDF [2,2 MB]

Bilagan kan hämtas här, PDF [340 kB]

En kort sammanfattning kan hämtas här, [PDF 260 kB]


Ferry Statistics Kvarken
2000

Statistikrapporten innehåller färjestatistik för Kvarken från 1948 till år 1999.


Morgondagens Kvarkentrafik
Sjöfartens Analys Institut Research AB, 1998

Analyserna visar att det finns ett framtida trafikunderlag för ett integrerat färjekoncept i Kvarken, som skulle innebära en förbättrad service inom trafiklänken. Det i sin tur utgör en förutsättning för att i framtiden kunna ta tillvara den potential som finns i regionen och som sträcker sig från norra Norge, Sverige, Finland till Ryssland, Baltikum och övriga Östeuropa. I rapporten går man genomfärjemarknaden, transportmarkanden och Kvarkentrafikens intäkts- och kostnadsanalyser samt analyserar alternativa färjekoncept.


En samhällsekonomisk analys av färjetrafik på Kvarken
Umeå Universitet, CERUM, 1998

För att få veta vilken samhällsekonomisk betydelse Kvarkentrafiken har och för att ta fram vilka kostnaderna blir om trafiken upphör gjordes 1998 en analys.

Utredningen kan hämtas här, pdf


Outline Specification of Project Botnia
Silja Line Oy, Fleet Management, 1998

Kvarkenrådet lät göra en kravspecifikation på en eventuell ny Kvarkenfärja anpassad till förhållandena och behovet i Kvarken.


Transportlänk Kvarken, Studie av färjetrafiken sommaren och hösten 1997
Infraplan AB & Oy Talentek Ab, 1998

Sommaren och hösten 1997 gjorde enkätundersöningar bland passagerarna ombord på Kvarkenfärjan för att man skulle få veta varför man reste varifrån man kom och vart man var på väg. Detta innan taxfree avskaffades. På liknande sätt taog man fram information om godsets destinationer. På basen av data från dessa utrdningar gjordes en prognos om hur situationen skulle bli efter taxfree avskaffandet.


Kommunikationsministeriet (tidigare Trafikministeriet) har också gett ut några utredningar som berör Kvarkentrafiken.

Kvarkentrafikens framtid - tryggande av sjöleden mellan Vasa och Umeå

Kommunikationsministeriet B13/2002

Kan hämtas från ministeriets webplats www.mintc.fi. Sök på Julkaisut/tutkimus -> 2002 -> Mietintöjä, muistioita B-sarja -> B13


Tryggande av fortsatt året runt-färjetrafik över Kvarken

Trafikministeriets publikationer 55/98


Betänkande av arbetsgruppen för färjetrafik över Kvarken

Trafikministeriets publikationer 14/97