20 / 06 / 2023

Kvarkenrådet EGTS med partnerskap fick finansiering för ytterligare två nya projekt

EU-programmet Interreg Aurora har beviljat finansiering för två nya projekt som berör bland annat hållbart flygande, FAIR 2 och New North.

För första gången i historien ansökte Kvarkenrådet EGTS, gemensamt med sina medlemmar, om finansiering som ensam stödmottagare i sin EGTS-roll. Detta projekt, FAIR 2, är en fortsättning på elflygsprojektet FAIR som avslutades i oktober 2022. FAIR 2 syftar till att öka förståelsen för efterfrågan på hållbart regionalflyg.

– Projektet är en fortsättning på det tidigare FAIR-projektet och baserar sig på ett av de åtgärdsbeslut som föreslogs som fortsättning i utvecklingsarbetet för att vara tidigt ute som användare av hållbara regionalflyg. 

– I projektet ska man öka förståelsen för efterfrågan på hållbar regional flygtrafik. Befintliga resmönster kartläggs och identifierad efterfrågan och konkurrenskraft för rutter analyseras, berättar Mathias Lindström, Kvarkenrådets direktör. 

Test av hur den nya organisationsformen kan tillämpas i praktiken  

Nytt för Kvarkenrådet med dess medlemmar är att Kvarkenrådet EGTS kommer att fungera som ensam stödmottagare i projektet FAIR 2. Detta är ett alternativ som är tillgängligt för organisationsformen EGTS och det möjliggör att Kvarkenrådets medlemmar kan gemensamt arbeta gränsöverskridande i projektet trots att finansieringen och administrationen sköts helt och hållet av Kvarkenrådet. 

– Detta är ju en markant förbättring som underlättar både ansökningsförfarandet och hanteringen av olika projekt. Vi skall nu tillsammans med partnerna och finansiären, dvs Interreg Aurora-programmet, lära oss hur detta fungerar i praktiken. Det blir både spännande och lärorikt, berättar Lindström. 

Hållbart flyg som tema även i ett större partnerskap  

Det andra projektet, New North, syftar till att analysera transportsystemet i norra delen av Norden i ljuset av den förändrade geopolitiska situationen. Huvudparten i detta projekt är Lapplands landskapsförbund. Ett av arbetspaketen i detta projekt fokuserar på hållbart flyg, och det leds av Länsstyrelsen i Västerbotten i samarbete med Kvarkenrådet. Även detta projekt tar kunskapsbasen från det tidigare FAIR projektet ett steg framåt.  

– Arbetspaketet tar avstamp i det som tagits fram i det tidigare FAIR-projektet och handlar till stor del om att höja kunskapsnivån i ett större område och forma en gemensam vision för hållbart flyg. 

– Med tanke på den nya geopolitiska situationen, förändringarna på marknaden, utvecklingen av affärsmiljön och tidigare studier, ger detta ett helt nytt perspektiv på försörjningsberedskapen och tillgängligheten, säger Lindström. 

Kvarkenrådet och dess partnerskap är naturligtvis nöjda med beslutet och tackar för positivt beslut.  

– Det här är fantastiska nyheter som ger oss möjligheten att fortsätta vara föregångare i regionen inom dessa sektorer. Vi vill passa på att tacka alla samarbetspartners och finansiären för dessa möjligheter. Med hjälp av samarbete kan vi tillsammans ta snabbare kliv framåt när det gäller den regionala utvecklingen, säger Lindström. 

De två godkända projekten som Kvarkenrådet EGTS med partnerskap ansökte om:

FAIR 2

Budget och finansiering: Projektets totala budget är 450 430,00 euro, varav 292 780,00 euro EU-finansiering via Interreg Aurora-programmet. Övrig finansiering kommer från finsk nationell och svensk regional medfinansiering samt från Nordiska ministerrådet.
Projektpartners: Kvarkenrådet EGTS.
Finansiärer: Interreg Aurora, Kvarkenrådet EGTS, Lapplands landskapsförbund.
Tidsplan: 1.6.2023­–1.12.2024.

New North

Budget och finansiering: Projektets totala budget är 1 980 592,00 euro, varav 1 053 690,00 euro EU-finansiering via Interreg Aurora-programmet. Övrig finansiering kommer från finsk nationell och svensk regional medfinansiering samt från Nordiska ministerrådet.
Projektpartners/ Finansiärer: Interreg Aurora (finansiär), Lapplands landskapsförbund, Kajanalands landskapsförbund, Kvarkenrådet EGTS, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Norra Karelens landskapsförbund, Norra Österbottens landskapsförbund, Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune.
Tidsplan: 31.8.2023–30.8.2026.