28 / 09 / 2020

Kvarkenrådet får ny struktur – och större påverkningsmöjligheter

Våren 2018 fattades det historiska beslutet att ombilda föreningen Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS. EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, och är EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan.

Våren 2018 fattades det historiska beslutet att ombilda föreningen Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS. EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, och är EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan. Det finns idag omkring 70 EGTS, men Kvarkenrådet EGTS blir det första helnordiska EGTS-området.

Målsättningen har varit att Kvarkenrådet kan inleda sin verksamhen i den nya EGTS kostymen år 2020. Tidtabellmässigt är det ändå en liten fördröjning, men arbets- och näringsministeriet i Finland har i september 2020 gett ett sk. villkorerat godkännade så att konstituerande mötet kan hållas 2. oktober genast efter Kvarkenrådet r.f:s årsmöte.

– Villkorerat såtillvida att man från ministeriet önskar små ändringar och preciseringar som skall implementeras och godkännas av samtliga grundande huvudmedlemmar. Då dessa ändringar och justringar som behandlas under konstituerande mötet är godkända kan vi gå vidare till registrering av den nya organisationsformen hos Patent- och Registerstyrelsen i Finland.

– Såhär borde alltså de följande steg se ut, och vi hoppas det går vägen, säger Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet, hoppfullt.

Syftet är att få bättre verktyg att utveckla regionen i ett gränsöverskridande perspektiv. Ett EGTS ger fler administrativa fördelar i hanteringen av olika samarbetsprojekt – allt från trafik- och infrastruktursamverkan till samarbete kring universitet, sjukhus och näringsliv. Ombildningen skapar även bättre påverkningsmöjligheter, såväl nationellt som på nordisk och europeisk nivå. Samtidigt som arbetet effektiveras kan det också breddas och som EGTS kan Kvarkenrådet komma in på helt nya arenor.

– Vi blir lättare att identifiera som organisation, och visar att det finns ett starkt mandat bakom det regionala utvecklingsarbete som vi bedriver. Vi får mer tyngd och större möjligheter att påverka olika programbeskrivningar samt att lyfta regionens behov på flera och större arenor.

Lindström poängterar ändå att en omorganisation i sig inte löser alla problem – det regionala engagemanget och medlemmarnas vilja att utveckla sin region är avgörande.

– Glädjande nog har alla varit positivt inställda till omstruktureringen. Vi har bland de mest engagerade medlemmarna i hela Europa och i regionen har vi redan åstadkommit unika saker – en ny färja, som ägs gemensamt av två städer i två olika länder, är ett exempel och det regionala elflyg projektet är ett annat.

Ombildningen av Kvarkenrådet till EGTS ämnas alltså fastställas i oktober och den nuvarande föreningen upplöses i så fall vid årsskiftet.

– Kvarkenrådet EGTS kommer påbörja sin verksamhet vid årsskiftet 2020-2021 och blir en intressant samarbetspartner ur alla perspektiv, och är samtidigt Europas största EGTS ur ett geografiskt perspektiv och troligen även till antalet medlemmar. Tillsammans är vi starka, avslutar Lindström.

Originaltext av Anna Sand/bySand och omarbetad för nyhetsbrevet av Kvarkenrådet. Foto: Anna Sand/bySand