Kvarkenregionen och historia

Den smalaste delen av Bottniska viken kallas Kvarken. Avståndet från kust till kust är drygt 80 km och mellan de yttersta öarna endast ca 25 km. Kvarken skiljer Bottenviken i norr från Bottenhavet söderöver och bildar en grund undervattenströskel i Bottniska viken. Det största djupet i Kvarken är endast 25 meter.

På den finländska sidan finns en stor skärgård med många öar, av vilka många har en fast bosatt befolkning. Kust och stränder är långgrunda och landhöjningen om knappt 1 cm per år gör att skärgårdslandskapet förändras snabbt. Det österbottniska fastlandet är flackt och låglänt med små vattendrag och bördig jordbruksmark.

På svensk sida är skärgården mindre med färre öar och mera branta stränder. Särskilt i södra Västerbotten och Örnsköldsvik med Höga Kusten är skärgården helt annorlunda än i Finland.

kvarkenomradet 1 Etaisyydetkvarkenomradet 2 Asukasluku

Kvarkenregionen bildas av landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige.

De tre österbottniska landskapen har ca 450.000 invånare. Drygt 100.000 av dem har svenska som modersmål och många av de 350.000 personer som har finska som modersmål kan också svenska.

Den svenska delen av samarbetsregionen omfattar 15 kommuner i Västerbottens län med 260.000 invånare och Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län med 56.000 invånare.

Kvarkenregionen är glest befolkad särskilt i Västerbotten, där befolkningen koncentrerats till kusten med mycket gles bosättning i inland och fjälltrakten.

 

Historia

Eftersom Kvarken som den smalaste delen av Bottniska viken förenade Österbotten och Västerbotten lärde sig befolkningen redan tidigt att samarbeta. På 1300-talet styrdes hela Norrland i Sverige från Korsholms slott i Österbotten. Under lång tid skötte skärgårdsborna i Björköby och på Holmön post och passagerare över Kvarken en tidig föregångare till dagens Kvarkentrafik och dagens Kvarkensamarbete. Olaus Magnus karta från 1539 illustrerar hur man ritade Kvarken fordomdags och hur man tog sig över Kvarken under olika årstider.

Carta Marina Scandinavia

Karta: Olaus Magnus, Carta Marina Scandinavia, 1539 (utdrag)

På 1830-talet inleddes den första ångbåtstrafiken i Bottniska viken och Kvarken. Trafiken har under åren blivt mer regelbunden. År 1958 kom den första bilfärjan och från år 1972 har det varit året runt trafik.

Det mera organiserade Kvarkensamarbetet växte fram ur det ideella Nordiska samarbetet inom Pohjola-Norden i Finland och Föreningen Norden i Sverige och ur fadderorts- och vänortssamarbetet mellan kommunerna.

År 1972 bildades Kvarkenrådet vid den första Kvarkenkonferensen i Vasa. De första åren ägnades åt att skapa en organisation och till att förankra samarbetet i kommuner, myndigheter och organisationer. År 1979 blev Kvarkenrådet en del av det officiella Nordiska samarbetet, med ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet och dess Ämbetsmannakommitté för regionalpolitiskt samarbete (NÄRP).

Från och med år 2008 administreras Kvarkenrådets verksamhet av en ideell förening.

 

Trafikens historia

Fartygstrafiken över Kvarken

Början
Det första ångfartyget som gjorde turer över Kvarken var den svenska ångaren Norrland som år 1837 och de följande åren gick ett antal turer mellan Umeå och Vasa. Norrland följdes av andra båtar som mer eller mindre regelbundet gjorde turer mellan städerna på båda sidor om Kvarken. Efter första världskriget inledde ett svenskt bolag regelbunden trafik under sommarmånaderna från Umeå till Vasa med ångfartyget Turisten. Trafiken måste dock avbrytas vid andra världskrigets utbrott.

1947 inledde en liten ångbåt, Pörtö, trafiken mellan Vasa och Umeå. Båten köptes 1948 av det nybildade Rederi Ab Vasa-Umeå som fortsatte trafiken men döpte om båten till Turisten. Turisten följdes av ett par andra små ångbåtar Korsholm och Korsholm II.

Samtidigt fanns också andra bolag som trafikerade i Kvarken: Wasa Line med Wasa och Sveabolaget som med bl.a. Ragne gick från Stockholm och Sundsvall till Vasa. Trafiken ökade och 1958 sattes det första fartyget som kunde ta bilar in mellan Vasa och Umeå. Det var "bilfärjan"; Korsholm III som följande år följdes av Örnen som gick mellan Vasa och Örnsköldsvik.

På 50-talet var det mindre än 20 000 passagerare som reste per år. På 60-talet ökade passagerarsiffrorna från ca 30 000 i början av decenniet till ca 80 000 år 1965.

I början av 60-talet fanns också trafik från Gamlakarleby (nuv. Karleby) till Skellefteå där Rederi Ab Bottenvikens Bothnia och senare Rauanheimos Coccolita och Oulutar gick.

Bilfärjor och vintertrafik
1964 kom den första egentliga bilfärjan Wasa Express, som sattes in mellan Vasa och Umeå. Den kompletterades av andra liknade färjor: Botnia Express, Polar Express och Fenno Express. 1972 var den första vintern som det gick bilfärja mellan Vasa och Umeå. Det var Scania Express som inledde åretrunttrafiken. Trafik inleddes också mellan Vasa och Sundsvall och mellan Sundsvall och Björneborg, den senare linjen blev dock kortvarig. 1969 inledde Jakob Lines sin trafik mellan Jakobstad och Skellefteå, senare också från Karleby. Jakob Lines hade bl.a. bilfärjan Nordek och passagerarfartygen Bore Nord och Borea.

På 70-talet ökade bilismen och turismen. Det behövdes större färjor. Nya Wasa Express och Botnia Express. På 80-talet blev de ännu större Wasa Star, Fennia, Sally Express m.fl. På 90-talet kom så Wasa King, Wasa Queen och Silja Festival.

Trafiken ökade från att ha varit kring 50 000 passagerare per år i början av 60-talet till mellan 400 000 och 650 000 per år under 70-talet. Under 80-talet hade man mellan 600 000 och 1 150 000 passagerare.

I början av 90 talet var det över 1 miljon passagerare som sedan sjönk till ca 800 000 under de följande åren för att sedan drastiskt sjunka till en halv miljon 1998 och 300 000 år 1999.

Vasa-Umeåbolaget bytte ägare och namn ett flertal gånger under den här perioden. Enso-Gutzeit, Sallyrederiet och EffJohn/Silja Line stod som ägare och namnet blev Vasabåtarna, Wasa Line och slutligen Silja Line. PÅ 80-talet fanns också trafik från Kaskö till Gävle. Det var först Folkline med bilfärjan Folkliner och senare KG-Line med Scandinavia som bedrev trafiken som upphörde 1989. KG-Lines Scandinavia gick också en kort tid mellan Vasa och Umeå i konkurrens med Vasabåtarna. Vasabåtarna övertog dock färjan som fick heta Fenno Star därefter.

I slutet av 90-talet fanns många förslag på nya trafikkoncept med färjor och katamaraner som ville börja trafik. Inget av dessa förverkligades dock.

Efter taxfree
I juni 1999 avskaffades den skattefria försäljningen ombord varefter lönsamheten kraftigt försämrades. I början av 90-talet hade Kvarkentrafiken hört till de lönsammaste linjerna. 2000 meddelade Silja att trafiken läggs ner pga. olönsamhet. Då hade trafiken från september drivits med samhällsstöd.

Passagerartrafiken återupptogs i maj 2001 av RG Line med Casino Express (Siljas fd. Fennia) och Botnia Link med Transparaden. Botnia Link hade tidigare kört godstrafik mellan Vasa och Härnösand från 2000 och mellan Vasa och Umeå från början av 2001. Efter att Botnia Link upphörde med trafiken i november 2002 återstår RG Line.

RG Line ersatte Casino Express sommaren 2005 med RG1.

I slutet av år 2011 meddelade rederiet RG-line om konkurs. Därefter övertogs driften av passagerar- och godstrafiken tillfälligt av RG-lines konkursbo.

Under år 2012 beslutade Vasa stad och Umeå kommun att bilda ett gemensamt rederibolag, NLC Ferry för att ta över Kvarkentrafiken. Det nybildade bolaget köpte in en färja, MS Wasa Express, som även tidigare trafikerat på linjen Vasa-Umeå. Den nya färjan anlände till Vasa i november 2012 och genomgick därefter en renovering. NLC Ferry tog över Kvarkentrafiken från och med 1.1.2013, och driver trafiken under namnet Wasaline.

 

Samarbejde 2 Logotype RGB SV5