04 / 05 / 2016

Kvarkenstråket är viktigt!

Konferensen KvarkenMoS, som hölls den 20–22 april 2016, visade tydligt att Kvarkenstråket mellan Vasa och Umeå förenar mycket mera än två grannstäder.

Konferensen KvarkenMoS, som hölls den 20–22 april 2016, visade tydligt att Kvarkenstråket mellan Vasa och Umeå förenar mycket mera än två grannstäder. Färjeförbindelsen över Kvarken är en liten men viktig del av det stråk som sträcker sig från Norges nordligaste hamnstäder i väst till Ryssland och Baltikum i öst. Att upprätthålla och utveckla denna rutt är viktigt för de företag som verkar längs den och för de människor som bor där. Förutom för företagsverksamheten är en livskraftig förbindelse över Kvarken även till fördel för det gränsöverskridande samarbete som bedrivs inom kultur, utbildning, hälso- och sjukvård samt förvaltning.

KvarkenMoS, som fokuserar på nordliga transportrutter och transportstrategier för randområden, var en del av seminarieserien inom EU:s program TEN-T/Motorways of the Sea. I Konferensen KvarkenMoS, som hölls i Umeå och Vasa samt på färjan Wasa Express, som trafikerar mellan de båda städerna, deltog representanter för företag, organisationer, kommuner, landskap, statsförvaltningen och EU från Finland, Sverige, Norge och övriga Europa. De mest långväga deltagarna reste till Umeå och Vasa från Azorerna, Madeira och Hawaii.

En betydelsefull fraktrutt
E12-korridoren som sträcker sig från norra Atlanten till Ryssland och Baltikum är en viktig fraktväg för de företag längs rutten som bedriver utrikeshandel. För företag i norra Sverige och Norge som bedriver handel i Ryssland och Baltikum sparar Kvarkenstråket både tid och pengar. Det är den mest praktiska och förmånliga rutten även från mellersta Finland västerut.

Trafikstråkets betydelse ökar ytterligare om Nordostpassagen, dvs. den nordliga sjövägen som förenar Atlantiska oceanen och Stilla havet, i framtiden kan användas så gott som året runt. Förutom att den globala uppvärmningen gör att glaciären smälter främjar även de ryska isbrytarplanerna användningen av Nordostpassagen. Rutten som löper från norra Asien är en mycket kortare väg från Europa till Asien än den södra vägen genom Suez kanalen. Ruttens attraktionskraft kan avsevärt öka trafikmängderna i E12-korridoren i framtiden.

Projekten Midway Alignment of the Bothnian Corridor och E12 Atlantica Transport främjar upprätthållandet och utvecklingen av detta viktiga stråk.

Olika typer av randområden
Bland anförandena under konferensen KvarkenMoS avvek vårt eget lokala exempel från trafiklösningarna i övriga randområden på grund av områdenas särdrag. Österbotten, Västerbotten eller Helgeland är inte likadana randområden som Azorerna, Madeira eller Cypern. Förutom sjöfartens betydelse förenas dessa områden av att de alla har varit tvungna att anpassa sig och hitta innovativa trafiklösningar.

Finland och Sverige är till ytan stora länder, och Kvarken är på relativt stort avstånd från ländernas huvudstäder. Den korta sjövägen och långa gemensamma historien har skapat ett unikt regionalt samarbete, vilket även framgår av satsningarna på att upprätthålla och utveckla Kvarkenstråket.

Arbetet fortsätter
Konferensen KvarkenMoS samlade regionalt och landsomfattande betydelsefulla och inflytelserika personer och förmedlade en bild av betydelsen av förbindelsen över Kvarken. Konferensens timing var ypperlig för projektet Midway Alignment, vars ansökan om fortsatt finansiering för närvarande behandlas av programmet Motorways of the Sea.

I sina slutord till den ytterst lyckade konferensen sade Anselmo att Midway Alignment-ansökningen var bra till sitt innehåll. Han påminde ändå om att för att få ett positivt finansieringsbeslut från Bryssel måste regionala och nationella beslutsfattare arbeta mot samma mål. Även andra finansieringskällor måste hela tiden sökas.

Konferensen KvarkenMoS lockade ett stort antal deltagare. På torsdagen i Umeå deltog cirka 120 personer, på fartyget Wasa Express 80 och på fredagen i Vasa 120 personer. Det totala antalet deltagare var cirka 150. Konferensen ordnades av EU-kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet, projektet E12 Atlantica Transport, Kvarkenrådet, Österbottens förbund och Region Västerbotten.

Text: Johanna Haveri