18 / 06 / 2018

Landskapsråd Olav Jerns hälsning

Kvarkenrådets medlemmar samlades till årsmöte i Umeå måndagen den 21 maj. Årsmötet godkände enhälligt Kvarkenrådets nya strategiplan.

Kvarkenrådets nya strategiplan 2018-2020 med inriktning på 2025

Kvarkenrådets medlemmar samlades till årsmöte i Umeå måndagen den 21 maj. Årsmötet godkände enhälligt Kvarkenrådets nya strategiplan. Strategiplanen är en plan för Kvarkenrådets verksamhet och bygger på de mål och strategier, som Kvarkenrådets medlemmar utpekat som viktiga för Kvarkenrådets verksamhet men också för utvecklingen av Kvarkenregionen.

Strategiplanen har tillkommit i ett läge, då Kvarkentrafiken fått ett stort lyft genom Vasas och Umeås gemensamma färjebolag och de strategiskt viktiga insatser, som gjorts för Kvarkentrafiken genom EU-finansierade projektet ”Midway Alignment of the Bothnian Corridor”, i vilket Kvarkenrådet haft en mycket central roll. Samtidigt utmanas Kvarkenrådets arbete både av ett växande intresse för det nordiska samarbetet och av det faktum att från och med år 2018 införde Nordiska ministerrådet en ny modell för finansiering till gränskommittéerna. En tredje utmärkande faktor i strategiarbetet var att EU:s nuvarande strukturfondsperiod går mot sitt slut och att EU planerar riktlinjerna för den framtida regionalpolitiken efter 2020, som avgör möjligheterna till ett nytt EU-finansierat gränsöverskridande program efter Botnia-Atlantica-programmet 2014-2020.

Kvarkenrådets nya strategiplan bygger på att det finns en stark gemensam bild av nutiden
och vad nutiden kräver för framtiden. Denna gemensamma bild innehåller följande
element:
• Samhörighetskänsla
• Funktionell region med bred samverkan genom företag, organisationer och offentlig sektor
• Mycket verkstad med engagerade mänskor, stark vilja, uthållighet och kontinuitet baserade på kunskap, kompetens och kultur
• Nya öppningar kring infrastruktur och transporter
• En stark nordisk förankring med goda kontakter till Nordiska ministerrådet
• En klar EU-profil med aktiviteter som ger synlighet på EU-nivå

Låt mig sammanfattningsvis ta fasta på några av de i planen centrala riktlinjerna. Kvarkenregionen skall vara en aktiv region i de europeiska och nordiska nätverken. Planen innehåller i en historisk ambition, nämligen att ombilda gränskommittén Kvarkenrådet från registrerad förening till en ny organisationsform, EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, EGTC på engelska). Kvarkenrådet skulle då bli det första helnordiska EGTS:et. Bildandet av en EGTS medför stora möjligheter kring EU-finansiering och ge större synlighet, i nordiska såväl som i EU-sammanhang.

Strategiplanen slår även entydigt fast att ett nytt Botnia-Atlantica-program för EU:s strukturfondsperiod 2021 – 2027 är önskvärt. Geografin bör vara densamma som nu, dvs. omfatta landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland, Västerbottens län och Västernorrlands län i Sverige och Nordlands fylke i Norge.

Strategiplanen utgår ifrån att Kvarkensamarbetet och därmed Kvarkenrådets existens bygger på starka mellanfolkliga band, må det sedan vara mänskor, föreningar, företag eller olika samfund. Dessa bör kunna knyta fasta samarbetsband över Kvarken. Århundraden av närhet, släktband och gemensam historia, som funnits helt oberoende av världshistoriens övergripande händelser, har inneburit en trygghet och en naturlig gemenskap för Kvarkenregionens invånare. Kvarkenrådet skall vara en plattform och en kanal för det mellanfolkliga samarbetet. Kvarkenrådet skall hjälpa olika aktörer och mobilisera resurser och kompetens på lokal nivå för gränsregionalt samarbete genom att arbeta för att engagera barn och ungdomar, konst- och kulturutövare, företagare och företag, föreningar, skolor m.fl. i Kvarkensamarbetet och bygga upp en stark känsla för Kvarkensamarbetet.

Kvarkenrådet betonar vikten av att den offentliga sektorn och i synnerhet att kommunerna har en aktiv roll i det gränsöverskridande samarbetet. Då både Region Västerbotten och de österbottniska landskapen genomför förändringar av den regionala förvaltningen, vilka innebär att kommunernas direkta ägarskap av de konstituerande huvudmedlemmarna Regionförbundet Västerbottens län,
Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Södra Österbottens förbund upphör, önskar Kvarkenrådet knyta kommunerna närmare till Kvarkenrådets dagliga arbete så att kommunerna i samarbete kan tillgodogöra sig de nya grepp, som en utveckling av den nordiska välfärdsmodellen kräver. Kvarkenrådet tänker sig en ny plattform för samarbetet mellan kommunerna i Kvarkenregionen kallad ”Kvarkenkommunforum”, som kan fungera som mötesplats mellan kommunerna med uppdraget att förbättra kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Detta forum kan förslagsvis arrangeras i samband med Kvarkenrådet årsmöten.

Den strategiska planen innehåller krävande uppgifter för Kvarkenrådet och dessa medlemmar. Detta förutsätter prioriterade insatser från ägarnas håll, både som engagemang för samarbetet och som ekonomiska satsningar för att verksamheten skall bli mindre beroende av projekt och ha en solid ekonomisk bas.

Strategiplanen 2018-2020
Årsberättelsen 2017