03 / 04 / 2017

Lars ledde arbetet med systemanalysen

Den systemanalys som genomförts inom ramen för E12 Atlantica Transport-projektet under vintern, är klar i början av april. Analysen har gjorts med hjälp av Ramböll, ett ledande företag inom samhällsrådgivning med 300 kontor världen över, och Lars Brümmer har fungerat som konsult.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Den systemanalys som genomförts inom ramen för E12 Atlantica Transport-projektet under vintern, är klar i början av april. Analysen har gjorts med hjälp av Ramböll, ett ledande företag inom samhällsrådgivning med 300 kontor världen över, och Lars Brümmer har fungerat som konsult. Här berättar Lars mer om sin del i projektet och om sitt arbete som uppdragsledare inom trafikanalys och strategisk planering.

Lars Brümmer, uppdragsledare inom trafikanalys och strategisk planering på Ramböll, har fungerat som konsult i genomförandet av den systemanalys som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet inom projektet E12 Atlantica Transport

Syftet med genomförandet av systemanalysen har varit att ta fram ett långsiktigt planeringsunderlag för infrastrukturutveckling längs E12-korridoren.
– Transportplaneringen är en viktig del av samhällsutvecklingen, och det finns en hel del att göra på området, konstaterar Lars.

Den gränsöverskridande analysen har genomförts i projektets första arbetspaket, Funktionellt transportstråk, och överförs nu till arbetspaket två; Gränsöverskridanden strategier. Underlagen som utvecklas där utgör sedan grund för det tredje arbetspaketet; Framtida samarbetsstrukturer. 
Analysen utgår från en nulägesanalys som täcker både pendling, godsflöden, godsmängder, hastighetstandard, demografi, sysselsättning och så vidare. I Rambölls uppdrag ingår även att konstruera en metod för uppföljning längs korridoren över tid. Kunskapen om stråket ökar, liksom möjligheterna att mäta och utvärdera.

– Det har varit ett intressant arbete och man har en stark framsyn inom projektet, konstaterar Lars, som arbetat med infrastruktur- och samhällsplanering i många år, både statligt, kommunalt och de tre senaste åren på Ramböll.
– Man vet vad man vill, man har ett bra fundament och det hela känns väldigt lovande, fortsätter han. Kamratskapen är god inom projektet, vilket är en styrka, och kompetensen likaså.
Tre större workshops och fyra möten har hållits under arbetets gång, på olika orter i området.
– Det har varit högt till tak under våra träffar och vi har haft givande diskussioner, tycker Lars.

Som utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad har Lars arbetat med projekt både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Mestadels jobbar han inom Sverige, främst södra Sverige, medan norra delen av landet samt Finland innan var mindre bekant för honom.
– Jag har insett att man ganska långt tänker på samma sätt i hela Kvarkenregionen – troligen eftersom det finns en historisk anknytning mellan regionerna. Jag visste sedan tidigare att de geografiska avstånden är relativt långa och att man är väldigt beroende av flygtrafiken här, och det har varit intressant att lära känna området bättre. Allt har fungerat väldigt bra, konstaterar Lars.

I sitt arbete reser han alltid ett par dagar varje vecka, och ingen vecka är den andra lik. En stor del av arbetet sker i samarbete med Trafikverket och kommuner i Sverige, och när Lars inte arbetar ägnar han sin fritid åt att motionscykla, helst i terräng, samt åt att sköta hästarna och hundarna som familjen har ute på sin gård på landsbygden utanför Malmö.
– Med tre barn, djur och en gård råder det ingen brist på sysselsättning, avslutar Lars.

Systemanalysen förväntas vara klar 7. april och utgör ett kunskapsunderlag inför arbetet att utforma en gränsöverskridande trafikstrategi samt för det framtida politiska beslutsfattandet.

Text: Anna Sand

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)