04 / 05 / 2016

Må kraften vara med er – i utvecklingen av Kvarkens trafiksystem behövs flexibilitet

Förväntningarna efter den första lyckade seminariedagen var höga, när deltagarna anlände till Bock’s Corner för den andra dagen av konferensen Motorways of the Sea.

Förväntningarna efter den första lyckade seminariedagen var höga, när deltagarna anlände till Bock’s Corner för den andra dagen av konferensen Motorways of the Sea. Av sorlet i salen att döma var turneringströtthet ingenting som deltagarna led av, trots att de efter den första dagen i Umeå förflyttade sig till Vasa för fortsatt behandlingen av trafikärenden.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry var uppenbart nöjd med konferensens innehåll och stämning så här långt. I sitt öppningsanförande lovade han arbeta outtröttligt för att projektet Midway Alignment, som för närvarande är under behandling av EU:s arbetsgrupp, ska bli ett modellexempel för programmet Motorways of the Sea.

Kommunikationsministeriets ledande expert Lassi Hilska berömde Kvarkentrafikens nya djärva affärsmodell för att den stärker konkurrenskraften och påminde om vikten av att tillgängliggöra de arktiska områdena. Området är stort och förbindelserna är långa, och därför är det enligt Hilska beklagligt att många kartor som illustrerar trafiksystem slutar vid Helsingfors och Stockholm.

Han påminde emellertid om att det genomsnittliga antalet 230 resenärer per färjetur över Kvarken är för lågt. För att öka antalet resenärer behövs ännu bättre service och flera turer. Och för att skapa efterfrågan måste även priset vara rätt. Enligt Hilska orsakar stödet till färjetrafiken mer skada än nytta: – Det offentliga stödet måste vara väl motiverat, och det får inte hindra andra aktörer att komma in på marknaden.

Landskapsdirektör Olav Jern presenterade i sitt anförande det framgångsrika Österbotten och dess företagaranda för de internationella gästerna. Han påminde om att det för denna framgång behövs trafik och gränsöverskridande kommunikation. Också Centralhandelskammarens direktör Risto E.J. Penttilä lovordade den framgångsrika regionen. Enligt honom talar piloteringen av ny teknologi, användningen av LNG och dess positiva miljöeffekter samt den nya affärsmodellen som samarbetet medför för en satsning på trafikkorridoren.

Centralhandelskammarens direktör Risto E.J. Penttilä

Penttilä talade liksom Hilska om vikten av att tillgängliggöra de arktiska områdena, men påminde även om betydelsen av förbindelserna till Ryssland: – Rysslands ekonomi kommer att växa och då måste förbindelserna till den ryska marknaden vara i skick.

Experter från Villmanstrand tekniska universitet och från regionens spetsföretag ABB, Danfoss Drives och Wärtsilä föreläste om hybridiseringen av fartyg och tillhörande teknologi. Deras gemensamma budskap var att med den nya batteriteknologin kan el lagras i batterierna, vilket gör att man kan spara energi och jämna ut förbrukningstopparna. Samtidigt minskar hybridlösningarna, användningen av LNG samt elmotorerna oljeförbrukningen.

ESL Shippings verkställande direktör Mikael Koskinen berättade om de nya tiderna inom transport av råvaror. Han påminde om behoven i anknytning till LNG och att det inte räcker med enbart LNG-fartyg, utan även industrin bör kunna utnyttja gasen för att satsningen på infrastrukturen ska vara tillräckligt lönsam. Enligt Koskinen minskar användningen av LNG utsläppen inom sjöfarten och bullret i hamnarna.

Juhani Tervala från Trafikverket, även titulerad som Herr Trafik, påpekade att eftersom man numera inte längre får TEN-T-stöd för motorvägar har man under senare år flitigt ansökt om stöd för motorvägar till havs, det vill säga trafiksystem till havs. Det är inte längre offentliga aktörer som gör projektansökningar, utan privata företag och aktörer som bedriver sjöfartsverksamhet. Tervalas talande analogi om den felaktiga uppfattningen att Brad Pitt är det samma som Hollywood och Helsingfors är det samma som Finland, fick konferensdeltagarna att dra på smilbanden. Även Tervala hade lagt märke till att det tidigare bara var Helsingfors som syntes på kartorna när trafiksystem behandlades.

Europarlamentariker Miapetra Kumpula-Natri påminde i början av sitt anförande om år 1858, då den regelbundna trafiken över Kvarken startade. Kumpula-Natri har i Bryssel lobbat kraftigt för Kvarkentrafiken och undrade hur det skulle vara möjligt att få ny konkurrenskraft genom samarbete mellan regionerna, om de inte förenas trafikmässigt. Hon påminde också om betydelsen av den nya och renare teknologin för Kvarkens unika naturarv.

Avslutningsvis talade ledaren för TEN-T, José Anselmo, som snart lämnar sitt uppdrag. Hans starkaste budskap gällde samarbete. Interna gräl gagnar inte Finland, utan endast med enad front går det att få finansiering för ett så bra projekt som Midway Alignment. Han påminde om att man inte får ha för stora förväntningar på finansieringsansökan, men enligt hans syn på saken klarar sig projektet bra i kommissionens behandling. Anselmo uppmanade till fortsatt arbete för projektet, med stöd av Finlands MEP. Anselmo, som snart övergår till expertuppgifter, och som under konferensen även kallades Midway Alignments pappa, avslutade sitt anförande med hälsningen ”May the Force be with you”.

Mr. José Anselmo, Ten-T and Motorways of the Sea policy advisor

Konferensen ordnades av projektet E12 Atlantica Transport i samarbete med Österbottens förbund och Region Västerbotten samt EU-kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet. Projektet E12 Atlantica Transport administrerades av Kvarkenrådet med stöd av programmet Interreg Botnia-Atlantica.

Text: VASEK / Johanna Hietikko-Koljonen