ARBETE FÖR ATT MINSKA GRÄNSHINDER

Nätverk och Samarbeten

Ett gränshinder definieras enligt Nordiska ministerrådet som ”varje hinder som omöjliggör, försvårar eller begränsar människors möjligheter att verka över de nationella gränserna”. Kvarkenrådet arbetar aktivt för att minska gränshinder.

Kvarkenrådet – en gränskommitté

Arbetet med att avlägsna gränshinder i Norden handlar om att skapa ett öppnare Norden. Vi vill att det ska vara möjligt att flytta, pendla, studera och driva företag över landsgränserna utan att man riskerar att hamna i en gråzon eller hindras av otydliga lagar och regler. Ett öppet Norden gagnar nämligen alla parter.

  • Läs om Nordiska ministerrådet HÄR.
  • Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Vänd dig till Nordiska Ministerrådets informationskontor Hallo Norden. De hjälper dig gärna om du har frågor!

Gränshindersarbete i Norden

Enligt Nordiska ministerrådets prioriteringar skall gränsregionerna sträva till att sänka gränshinder. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan, dvs. en gränskommitté. Gränskommittéerna är del av utvecklingen av det gränsregionala samarbetet i Norden och bidrar till Nordiska ministerrådets sekretariats arbete med gränsregionala utmaningar.

Vid all verksamhet som Kvarkenrådet bedriver tas gränshinderarbetet i beaktande. Kvarkenrådet arbetar aktivt med kartläggningar, informationsspridning och intressebevakning för att minska gränshinder och/eller effekterna av dessa i Kvarkenregionen. Kvarkenrådet deltar även aktivt i möten arrangerade av Nordiska Ministerrådet.

Gränshindersarbete i europeiska nätverk

Kvarkenrådet arbetar aktivt i ett flertal europeiska nätverk för att främja ett öppnare Europa och minska gränshinder.

European Straits intiative ESI

Kvarkenrådet är medlem i nätverket European Straits Initiative ESI, ett partnerskap bestående av europeiska regioner som angränsar till sund. Nätverkets syfte är att sätta fokus på de europeiska sunden och deras specialbehov och att bevaka deras intressen på EU-nivå. ESI partnerskapet ska även utveckla uppkomsten av olika samarbetsprojekt samt främja samarbete mellan sunden för ekonomisk utveckling, miljöskydd, trafik och logistik, kultursamarbete och turism.

EGTC Platform

EGTC Platform grundades 27 januari 2011 av Europeiska regionkommittén. Kvarkenrådet EGTS kommer från och med grundandet ingå i EGTS-plattformen (EGTC Platform) vilket stärker möjligheterna för intressebevakning i Europa. Det är en organisation som intressebevakar gränsregionala frågor på europeisk nivå och är samtidigt en plattform för utbyte av erfarenheter. Förutom att det främjar EGTS som ett verktyg för territoriell sammanhållning och ger synlighet till EGTS-projekt, stöder det samtidigt European Committee of the Regions (CoR) och har en rådgivande arbetsfunktion i fråga om gränsöverskridande frågor.

Scandria® Alliance

Scandria Corridor är en geografisk korridor som sträcker sig från norra Skandinavien via Oslo, Helsingfors, Stockholm, Berlin och Wien till norra Adriatiska havet i Italien.

Scandria Alliance är en samarbetsplattform för t.ex. städer och regioner längs korridoren för att samarbeta kring klimatsmarta multimodala transportlösningar för att nå hållbar regional utveckling. Kvarkenrådet EGTS antogs 2021 som en fullvärdig medlem i alliansen.

Medlemskapet i Scandria Alliance medför bättre möjligheter till intressebevakning gällande regionens behov och intressen på EU-nivå och erbjuder också en naturlig partnerskapsplattform för nya projekt exempelvis inom ramen för CEF eller Östersjöprogrammet. Viceordförande Åsa Ågren-Wikström är styrelsens representant i styrgruppen för Scandria Alliance.

 

Läs mer: