20 / 09 / 2022

Hamnarna och lokala leveranskedjor behöver utvecklas för att leva upp till kommande behov

Den pågående utvecklingen inom batteriindustrin i norra Finland, Sverige och Norge har blivit en central del av den regionala utvecklingen de senaste åren. Flera nya produktionsanläggningar i olika delar av batterivärdekedjan etableras, inte minst i städerna Vasa, Karleby, Skellefteå och Mo i Rana – det nordiska batteribältet. Den framväxande batteriindustrin medför efterfrågan på grön energi och kompetent arbetskraft, men den kommer också att kräva kostnadseffektiva och hållbara transporter.

Transport och logistik i batterivärdekedjan står i fokus för rapporten, som beställts av projektet Nordic Battery Belt Logistics och som idag presenteras på projektets och elflygprojetet FAIRs slutkonferens i Skellefteå.

Transportvolymer från pågående och planerade etableringar har kartlagts och regionens transportsystem har analyserats för att identifiera potentiella flaskhalsar som behöver åtgärdas. Intervjuer och workshops har hållits med företag från Kvarkenregionen och som arbetar inom batteriproduktion och logistiksektorn.

– Av rapporten framgår det tydligt att transportvolymerna kommer att öka, vilket ytterligare understryker behovet av infrastrukturinvesteringar såsom ökad hamnkapacitet i alla fyra städer och förbättrade väg- och järnvägsförbindelser (t.ex. Norrbotniabanan), berättar Anna Löfmarck, Seniorkonsult på Ramboll Management Consulting.

– Det konstateras också att regionen är rik på naturresurser som är nödvändiga för den framväxande batteriindustrin, vilket i framtiden kan göra det möjligt att utnyttja lokala leveranskedjor i större utsträckning, tillägger Löfmarck.

Med fortsatta förbättringar inom sjö- och järnvägstransporter samt hållbara vägtransportlösningar kan den redan gröna batteriproduktionen i det nordiska batteribältet bli ännu mer hållbar.

– Det är med glädje vi ser att vår region har blivit en så kallad hotspot, dvs. ett viktigt område för batteriindustrin som är en nyckelindustri för övergången till ett utsläppsfritt samhälle. Denna rapport betonar nödvändigheten av fortsatta infrastrukturinvesteringar för att möjliggöra hållbara logistiklösningar för det framväxande nordiska batteribältet, säger Mathias Lindström, direktör på Kvarkenrådet EGTS.

Kvarkenrådet EGTS  fungerar som samordnande stödmottagare i projektet. Rapporten hittas HÄR.

 

Om Nordic Battery Belt Logistics

Nordic Battery Belt Logistics är ett projekt med fokus på att möjliggöra hållbara och kostnadseffektiva gränsöverskridande logistiklösningar baserade på värdekedjorna och behoven hos den växande batteriindustrin i det nordiska batteribältesområdet. Projektet är ett samarbete mellan Kvarkenrådet EGTS, VASEK, KOSEK, Skellefteå kommun och Rana Utvikling. Det samfinansieras av Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten och Österbottens förbund.