20.12.2017

Julehilsen fra prosjektledelsen i E 12 Atlantica Transport

frash2Unikt for dette samarbeidet er at det strekker seg over tre landegrenser, med aktører fra Nordland i Norge, Västerbotten i Sverige og Österbotten i Finland. Samtidig som vi langs E12 er nære naboer, er også den samlede geografien stor. E12 Atlantica Transport fanger både opp tiltak mellom gode naboer i en avgrenset del av korridoren og systemutvikling av hele korridoren. I dette arbeidet er kombinasjonen av geografisk nærhet og nordiske likheter på den ene siden, og komplementære forskjeller og diversiteter på den andre, en styrke når regionene skal skape vekst sammen. Det er en nødvendig del av et bredere arbeid med å styrke våre særegne fortrinn og grønne konkurransekraft i en nordisk periferi av Europa.

Systemanalyse som kunnskapsgrunnlag
I 2017 har vi fullført arbeidet med systemanalysen. En god kjennskap til transportsystemet, trafikkutviklingen og viktige næringslivsbehov er et nødvendig fundament for en effektiv grenseoverskridende transportplanlegging framover. Systemanalysen på 169 sider er en omfattende dokumentasjon på hele regionens økonomiske geografi, næringers logistikkbehov, transportsystemets funksjoner – internt og mot resten av verden og plansystemer for infrastruktur i de tre land på nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg baserer analysen seg på SWOT-analyser som grunnlag for å etablere felles forståelse av kunnskap, utfordringer og muligheter, samt etablering av felles målbilder inn mot strategiprosessen.

Status for arbeidet med trafikkstrategi
Partnerskapets trafikkstrategi har som mål å skape en felles prioritering av tiltak i transportsystemet, og identifisere fremtidige utviklingsprosjekt. Mesteparten av arbeidet i trafikkstrategiprosessen utføres av en utpekt arbeidsgruppe med deltakere fra ulike deler av partnerskapet. Arbeidet har i år skjedd i form av tre «lunsj til lunsj» møter, fulgt av tre møtedager via web. Arbeidsgruppen har sammen utarbeidet sentrale strategier og retningslinjer for grenseoverskridende transportplanlegging og bærekraftig korridorutvikling. Ved hjelp av et bedre og mer samordnet transportsystem kan vi nå målene om kortere reisetid, større integrasjon, og nye muligheter for næringslivet. Status for Trafikkstrategien er at utfordringsbilde og mulighetsrom er kartlagt, og visjon og målstruktur er i ferd med å bli forankret blant aktørene som deltar i prosjektet. Det vil nå jobbes opp mot politikergruppen, som består av to politikere fra hver av de respektive bestillerorganisasjonene. Målsettingen er at trafikkstrategien skal vedtas politisk i de tre regionene, samt å løfte BA-regionen som «best practice» mot EU-kommisjonens policy-mål for TEN-T. Både regionale og nasjonale transportplaner revideres hvert fjerde år og er bedre synkronisert enn tidligere. Likevel er det krevende å få prioritert viktige grensekryssende behov i nasjonale prosesser.

frash 2Framtidige og langsiktige samarbeidsstrukturer
For å opprettholde et godt utviklet samarbeid i regionen/ korridoren er det nødvendig å se på mulige fremtidige samarbeidsstrukturer med langsiktig horisont og stabil finansiering. Det vil øke mulighetene til både å handle gjennom omforente strategier, og håndtere nye situasjoner. Organisasjonene MidtSkandia, Blå Vagen og Kvarkerådet er pådrivere i arbeidet for å finne framtidas organisasjonsform mellom landene i vår region. Derfor har de tre forsøkt å besvare spørsmål om hvordan vi organiserer oss så effektivt som mulig for å møte næringslivet og innbyggernes behov for utvikling ut fra de muligheter som tilbys på lokalt, - regionalt, - nasjonalt – og europeisk nivå. Vi må jobbe sammen for å kunne utfordre større konkurrenter både innenfor EU, men også globalt. Dette var tema på årets Nordlige forum, som ble arrangert i Vasa 25. - 26.oktober. Der var et bredt spekter av representanter til stede; politikere, tjenestemenn på ulike nivåer, ulike eksperter, bedrifter i regionen, beslutningstakere m.fl. På forumet var det stor enighet om å jobbe for noe helt nytt i vår del av Europa; å etablere en EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation) for ett tett og formalisert samarbeid i utviklingen av E12-korridoren. Vi ser frem til fortsettelsen.

Med dette tilbakeblikket på året som har vært, ønsker vi dere alle en riktig god jul og vi ser med spenning frem til å ta fatt på det siste prosjektåret!

Med vennlig hilsen,
Pekka, Andreas og Kristin

Intrerreg-BA-SV-RGB.jpg

E12 Atlantica Transport - Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

 

 

Go back to "News"