03 / 05 / 2016

Nordlig trafik och randområden – Sammandrag KvarkenMoS dag 1, Umeå

Konferensen KvarkenMoS, som ordnades som en del av seminarieserien Motorways of the Sea, inleddes onsdagen den 20 april 2016 i Umeå med en middag som Region Västerbotten stod värd för.

Konferensen KvarkenMoS, som ordnades som en del av seminarieserien Motorways of the Sea, inleddes onsdagen den 20 april 2016 i Umeå med en middag som Region Västerbotten stod värd för. Följande dag fortsatte programmet med ett seminarium som behandlade nordliga sjötransportrutter och transportstrategier för randområden. Den två dagar långa konferensen ordnades i samarbete mellan projektet E12 Atlantica Transport, med stöd av programmet Interreg Botnia-Atlantica, och Kvarkenrådet, Österbottens förbund och Region Västerbotten samt EU-kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet.

Evenemanget lockade på torsdagen experter inom transport- och trafikbranschen, regionala och nationella beslutsfattare, företagsrepresentanter samt ledarna för programmet TEN-T/Motorways of the Sea (MoS) Brian Simpson och José Anselmo. Också Anselmos efterträdare Wojciech Sopinski besökte, för första gången, Umeå och Vasa.

Samarbete över gränserna
Umeå kommunstyrelses ordförande Hans Lindberg önskade deltagarna välkomna till Umeå, som genomgår en snabb utveckling och tillväxt, och berättade om det konkreta hamnsamarbetet mellan Umeå och Vasa. Per Olov Lingwall, nationell koordinator för Trafikverket, som hör till trafik- och innovationsministeriet, presenterade i sitt välkomsttal en översikt av CEF- och TEN-T finansieringarna ur Sveriges nationella synvinkel.

Koordinatorn för programmet MoS, Brian Simpson, som sedan tidigare är bekant med projektet Midway Alignment och dess aktörer, anser att samarbete mellan städer i olika länder som åtskiljs av ett hav är ett innovativt exempel på gränsöverskridande samarbete. Han önskade respons på programmet MoS av seminariedeltagarna, eftersom han arbetar med upprättandet av genomförandeplanen för nästa programperiod.

Region Västerbottens regionråd Erik Bergkvist påminde seminariepubliken om att det alla tider har bedrivits gränsöverskridande samarbete i Kvarken. Den regelbundna färjetrafiken mellan Umeå och Vasa är av stor betydelse för näringslivet, förvaltningen och utbildningen. En fungerande trafikförbindelse behövs för att upprätthålla samarbetet mellan Norge, Sverige och Finland även på regional nivå.

TEN-T/Motorways of the Sea (MoS) programmets koordinator Brian Simpson förbereder sig inför talturen i Umeå 21.4.2016. E12 Atlantica Transports projektledate Anna Måtts hjälper till.

Rutten för den nordliga sjövägen
Den första seminariedagen presenterade World Ocean Councils direktör Paul Holthus framtidsutsikterna för Nordostpassagen. Klimatuppvärmningen och Rysslands planer på att skaffa kraftigare isbrytare till rutten ökar den nordliga sjövägens attraktionskraft som rutt mellan Europa och Asien och även mellan Europa och Nordamerika. En kortare rutt sparar såväl tid som pengar, bara man lyckas lösa frågan om isförhållanden och säkerhetsaspekterna.

En ökad trafik längs den nordliga sjövägen torde även öka trafiken i Nordnorges hamnar. Indre Helgelands generalsekreterare Arne Langset räknar med att betydelsen av den tvärgående transportkorridoren som stöds av projekten Midway Alignment och E12 ökar samtidigt som betydelsen av den nordliga sjövägen ökar. Den här rutten förkortar till exempel avsevärt transporten av exportprodukter från Södra Finland till Asien. Experten Åsunn Lyngedal är av samma åsikt, och påminner om att Narvik hamn är ett bra exempel på gränsöverskridande samarbete. Hamnen grundades i tiderna som exporthamn för den svenska gruvindustrin i Kiruna.

Kortaste vägen från Sverige till Finland
Den kortaste sjövägen mellan Sverige och Finland är mellan Umeå och Vasa. Samtidigt är det Europas nordligaste fartygsstråk som är i bruk regelbundet året om. Det här är till nytta för till exempel Komatsu Forest och Rotator System som säljer skogsmaskiner och skogsmaskinsdelar till Finland och Ryssland. Ur deras synvinkel nås marknaderna i Finland och Ryssland bäst över Kvarken och genom Finland. Logistikdirektör Krister Rosendahl säger att Komatsus engagemang i projektet Midway Alignment är en investering i framtiden. Liksom Rosendahl önskar även Rotator Systems regionsäljchef Lennart Eriksson att rutten ska utvecklas ytterligare.

Terminalchef Margaretha Gustafsson har varit med i utvecklingen av projektet Midway Alignment sedan starten. Tillsammans med Per Anders Westin berättade hon om hur viktig Wasalines förbindelse mellan Umeå och Vasa är för SCA Logistics AB:s pappersexport.

Sjöfart på randområden
Minister Vitor Fraga som ansvarar för turism och kommunikation i Portugals autonoma region Azorerna presenterade öarnas trafiksituation och framtidsplaner. Europarlamentariker Cláudia Monteiro de Aguiar berättade i sin videohälsning om sjöfartsstrategierna för Europas randområden och tog som exempel den portugisiska ögruppen Madeira. Framförandet kompletterades av hennes politiska assistent Ana Filipa Da Costa Ferreira. Nuño Jesus, representant för Madeiras regionala myndigheter, berättade för sin del om begränsningarna i fråga om öarnas sjötransporter. Doktor Panayotis Zacharioudakis presenterade läget i den cypriotiska och grekiska arkipelagen som exempel på situationen i Europas randområden.

Peter Ståhlberg, direktör för Umeås och Vasas gemensamma rederi Wasaline/NCL Ferry, berättade om lite annorlunda sjöfartsförhållanden, medan seminariedagen fortsatte på fartyget Wasa Express som trafikerar mellan Umeå och Vasa. Ståhlberg beskrev trafikförhållandena i Kvarken, Wasalines trafik året om och utvecklingen och utmaningarna i anknytning till den. Dagens officiella program avslutades av Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström som presenterade projektet E12 Atlantica Transport och dess affärskoncept.

 

 

 

 

 

 

 

Alla KvarkenMos talare 21.4.2016, Umeå

Text: Johanna Haveri