15 / 06 / 2018

NSB CoRe – Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

NSB CoRe projektet sätter utvecklingsarbetet i Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

NSB CoRe projektet sätter utvecklingsarbetet i Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön–Baltikum-korridoren, som ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T, så att nyttan av trafikinvesteringarna skulle vara möjligast stor. Målet är att kedjan av enskilda städer ska bilda en funktionellt enhetlig helhet. Kvarkenrådet är en av parterna i projektet.

Kvarkenrådets årsmöte 21 maj 2018: turismprojekten Spotlight High-Low Coast och Destination Kvarken presenterades av Peter Källberg. Isabella Forsgren presenterade sin tur transportprojektet NSB CoRe (Foto: Kvarkenrådet)

Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg på INAB i Umeå, presenterade på Kvarkenrådets årsmöte arbetet som görs i och för Kvarkenregionen inom detta så kallade flaggskeppsprojekt.

– Arbetet för att utveckla Nordsjön–Baltikum -korridoren från Tyskland genom de Baltiska länderna till Helsingfors har pågått i flera år. Kvarkenrådet bjöds in i planeringsskedet av projektet i och med att man ville jobba med regioner som är direkt kopplade till korridoren. Kvarkenrådet är en speciellt passande partner eftersom rådet representerar flera organisationer och medför därför en imponerande stor geografi i projektet, samtidigt som det handlar om en projektpart istället för ett tiotal.

– Eftersom projektet syftar till att förbättra tillgängligheten för Östersjöregionen, för både frakt- och passagerartransporter, och knyter an till det utvecklingsarbete som görs i Kvarkenregionen, passade det utmärkt att Kvarkenregionen skulle vara med.

Ett flaggskeppsprojekt innebär att man tar fram EU-strategier för Östersjöns fortsatta utveckling. Kvarkenregionens del i projektet har varit att utveckla strategier och visa hur vi kan bidra till att förlänga godskorridoren på båda sidorna av Kvarken.

– Vi har i form av en pilotstudie, eller närmare sagt en metaanalys utförd av konsultbyrån MDI Ltd i Helsingfors, studerat transportkorridoren i båda riktningar utgående från Vasa – västerut mot Sverige samt österut och söderut mot Seinäjoki och Tammerfors. Detta för att hitta de tyngsta argumenten till varför transportstråket bör utvecklas.

Kvarkenregionen har tack vare projektet och studien fått möjlighet att ta fram material som visar på regionens potential och betydelse t.ex. hur Kvarkenregionen passar in i TEN-T-nätverk, hur regionen bidrar till Östersjöstrategins syften och till korridorförlängningen av både ScanMed och NorthSeaBaltic, men också att Kvarkenregionen är en naturlig förlängning av tillväxtkorridoren som i dagens läge sträcker sig från Helsingfors till Tammerfors.

– Utöver detta har NSB CoRe gett möjligheten att bygga allianser och partnerskap med andra regioner och städer, både i Finland och i övriga Europa. På sikt ger det Kvarkenregionen en större synlighet och bredare axlar på europeisk nivå.

Forsgren avslutar sin presentation med en intressant karta som forskningsinstitutet Nordregio tagit fram, och som kommer ingå i rapporten som sammanställs innan projektavslut. Kartan visar tillväxten fram till 2030. De rödmarkerade områden kommer bidra med åttio procent av tillväxten i respektive land fram till 2030 och man ser att Vasa och Umeå borde vara en naturlig del av den finska tillväxtkorridoren.

Karta: Population forecast 2030
Tillväxten fram till 2030 (Nordregio, http://www.nordregio.org/maps/population-forecast-2030/)

 

Projektet North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe) har beviljats finansiering inom ramen för EU:s Östersjöprogram Interreg.

Kvarkenrådet är en av parterna i projektet. Projektet leds av Nylands Förbund och totalt deltar 16 parter från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland i projektet, med stöd av ytterligare 40 associerade partners som består av städer, landskap, ministerier samt företag inom transport- och logistikbranschen.
Projektet avslutas våren 2019.