30 / 04 / 2021

Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt

Med Kvarkenrådet i spetsen har Kvarkenregionen i ett brett partnerskap beviljats finansiering för två betydelsefulla projekt som ligger i tiden i och med nyheterna som lanserats de senaste veckorna

Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt fick finansiering

 

Med Kvarkenrådet i spetsen har Kvarkenregionen i ett brett partnerskap beviljats finansiering för två betydelsefulla projekt som ligger i tiden i och med nyheterna som lanserats de senaste veckorna.

Projekt Nordic Battery Belt Logistics som ska se på logistikflöden i fråga om de i Kvarkenregionen planerade batterietableringarna är ett av de projekt som beviljats finansiering. Likaså projektet Fast förbindelse i vilket de olika förslag som Kvarkenrådet fått i fråga om förverkligande av en bro över Kvarken ska granskas närmare. Båda projekten har beviljats stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Interreg Botnia-Atlantica.

 

Nordic Battery Belt Logistics – Projekt som ligger i tiden

I Nordic Battery Belt Logistics tar partnerskapet fram en strategi som ska bidra till hållbara och kostnadseffektiva transporter i regionen i ett gränsöverskridande perspektiv. Strategin ska ge en ökad förståelse för vilka nya logistikflöden som kan förväntas uppstå till följd av pågående och planerade etableringar av batteriproduktion i regionen. Det handlar alltså både om en inventering och en strategi för hur regionens logistikutbud och infrastruktur bör utvecklas för att understödja utveckling av batteriklustret Nordic Battery Belt.

Beskedet togs i partnerskapet emot med glädje

Vasaregionens utvecklingsbolag VASEKs VD Stefan Råback gläder sig över positivt finansieringsbeslut och ser nyttan med planering ur ett gränsöverskridande perspektiv.

– Vasa tillsammans med Northvolt i Skellefteå och Freyr Batterys planerade etablering i Mo i Rana bildar tillsammans ett batteribälte som påverkar logistikflöden i hela Kvarkenregionen. Det är en klar fördel att vi kan samarbeta kring dessa frågor, koppla ihop de olika etableringarna och tillsammans satsa långsiktigt. VASEK har även andra pågående samarbetsaktiviteter inom energi- och cleantechsektorerna i Kvarkenregionen och processerna stöder varandra.

Kim-André Åsheim, projektledare, Rana Utvikling i Norge ser även han stor nytta och synergier av att samarbeta för ett gemensamt batterikluster.

– Det nordiske batteribältet har diskuterats länge. Med batterifabriker i Vasa, Skellefteå och Mo i Rana, är detta på väg att bli en realitet. Vi har allt att vinna på ett gott samarbete i denna nya batteri-regionen i Europa.

Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör, Karleby stad, har samarbetat redan en längre tid med t.ex. Skellefteå och ser nu fördelar med att ytterligare bredda samarbetet.

– Vi ser stora fördelar av att samarbeta i regionen. Sett ur ett världsperspektiv ligger vi väldigt nära varann och genom samarbete kan vi visa oss ännu starkare och större.
– Materialflöden sett ur ett bredare perspektiv kommer dessutom gynna oss alla i fråga om planering, prioriterade investeringar och i fråga om att utnyttja t.ex. hamnkapacitet och de förutsättningar som finns.
Anja Palm, näringslivschef, Skellefteå kommun
– Vi har idag fantastiska möjligheter att utveckla vår region och vara en viktig del i den gröna omställningen. Det innebär också stora utmaningar och där är samarbetet över region- och nationsgränser viktigt för att tillsammans kunna attrahera kompetens och utvecklingskapital.

Fast förbindelse över Kvarken – utopi eller en nödvändig investering?

I regionen finns redan i dag en fungerande infrastruktur och kopplingar till Europa, men fraktvolymerna kommer sannolikt att öka i och med de massiva investeringarna som är på gång i Kvarkenregionen. Detta ökar möjligheterna för en bro över Kvarken, och därmed är tidpunkten även för det andra projektet, Fast förbindelse, förträfflig.

Frågan om en bro över Kvarken aktualiserades på nytt i somras genom att en positiv samhällsekonomisk kalkyl presenterades av Eranti Engineering Oy. Detta uppmärksammades stort i media vilket lett till att flertalet internationella aktörer närmat sig Kvarkenrådet för att presentera egna affärsupplägg, med bland annat finansieringslösningar för en fast förbindelse över Kvarken. Affärsförslagen har internationella avsändare från företag lokaliserade runtom i världen. Projektet består av två delar; en övergripande konsekvensbedömning och genomlysning av affärsförslagen.

Åsa Ågren Wikström, styrelseledamot i Kvarkenrådet EGTS vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten.

– Om alla satsningar går i lås innebär det att ett batteribälte växer fram i norr och det lägger ytterligare vikt på infrastrukturen. Därmed blir även det andra projektet, i och med etableringarna, aktuellare än någonsin och en fast förbindelse är något som vi har drivit under lång tid.
– Båda projekten visar att det finns en stark vilja att samarbeta och att ytterligare stärka vår gemensamma region.

Christer Rönnlund, ordförande i Blå Vägen föreningen i Sverige, tillägger

– Detta är glädjande. En fast förbindelse i Kvarken gynnar inte bara kuststäderna utan alla kommuner längs E12-stråket och därför har vår styrelse valt att delta i genomförandet och finansieringen av detta projekt. Dessutom stöder detta initiativ andra pågående investeringar inom regionen.

Joakim Strand, riksdagsledamot och Kvarkenrådet EGTS ordförande håller med

– Kvarkenrådet är en gång är före sin tid och får igång projekt Nordic Battery Belt Logistics direkt i samband med Johnson Mattheys goda nyhet. Båda projekten är ett bra sätt att ena regionen, samla krafterna och utveckla regionen tillsammans över landskaps- och nationsgränser.
– Utredningen av fasta förbindelsen kom samtidigt i helt ny dager då etableringar görs på båda sidor av Kvarken. Visioner såsom färja, elflyg och batterikluster har i tiderna mötts med skepsis men nu håller de på att förverkligas. Samma gäller bron.
– En fast förbindelse kommer att möjliggöra otaliga nya människomöten och en naturlig daglig samverkan mellan österbottningar och västerbottningar. Vi är enormt glada över våra visionära tjänstemän och beslutsfattare och deras beredskap och vilja att samarbeta för att utveckla regionen till världens bästa region att bo och etablera sig i.

Kontaktuppgifter för mer information

Mathias Lindström Kvarkenrådet EGTS direktör +358 50 918 6462
Joakim Strand, riksdagsledamot och Kvarkenrådet EGTS ordförande +358 50 310 0076

Tilläggsinformation

Kvarkenrådet EGTS och Kvarkenregionen
Kvarkenrådet EGTS är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland och Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige samt områdens städer och kommuner. Tillsammans bildar de Kvarkenregionen.

Kvarkenrådet arbetar för att främja och utveckla en stark och livskraftig region genom gränsöverskridande samverkan. Med funktionen som en neutral samarbetsplattform verkar vi för alla medlemmar och aktörer inom Kvarkenregionen. www.kvarken.org

Nordic Battery Belt Logistics
I Nordic Battery Belt Logistics tas fram en strategi som ska bidra till hållbara och kostnadseffektiva transporter i regionen i ett gränsöverskridande perspektiv. Strategin ska ge en ökad förståelse för vilka nya logistikflöden som kan förväntas uppstå till följd av pågående och planerade etableringar av batteriproduktion i regionen. Det handlar både om en inventering och en strategi för hur regionens logistikutbud och infrastruktur bör utvecklas för att understödja utveckling av batteriklustret Nordic Battery Belt.
Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS, Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Skellefteå kommun, Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK.
Utöver detta stöds projektet av Rana utvikling, MidtSkandia och Future Cleantec Solutions.
Total budget 300 000 EUR
Huvudfinansiär Interreg Botnia-Atlantica
Projekttid 05/2021-10/2022

Fast förbindelse
Projektet ska skapa beslutsunderlag som kan ligga till grund för en långsiktig gränsöverskridande (öst-västlig) strategi/viljeinriktning för hur frågan om en fast förbindelse ska drivas i framtiden.
Projektet består av två delar:
• Övergripande konsekvensbedömning. Här görs en kvalitetssäkring av projektets samhällsekonomiska konsekvenser, samt en översiktlig miljöbedömning av de alternativa sträckningar som föreslagits.
• Genomlysning av affärsförslag. Affärsförslagen är till sin karaktär komplexa och det krävs expertkunskaper och vidare utredning för att kunna analysera innehållet och ta ställning till förslagens genomförbarhet.
Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS och Blå Vägen föreningen i Sverige
Utöver detta stöds projektet av Meridiam, Etgar Al Engineering och Green Carbon Recovery
Total budget 215 000 EUR
Huvudfinansiär Interreg Botnia-Atlantica
Projekttid 05/2021-10/2022