02 / 11 / 2012

Nyhetsbrev 1 – 2 november 2012

Det här är projektets första nyhetsbrev och det ger ett axplock på aktiviteter i projektet till och med oktober 2012.

VIS-VAA

Det här är projektets första nyhetsbrev och det ger ett axplock på aktiviteter i projektet till och med oktober 2012.

Världsarvet i samhället

* Thomas Birkö har hållit två utbildningar på temat världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård en för personalkontoret i Örnsköldsviks kommun samt en utbildning för studenter som utbildar sig till naturguider på Umeå universitet. Utbildningarna skedde i världsarvskommunen Örnsköldsvik.

* VIS-VAA deltog i Pohjola-Nordens ”Nordivalen”, en seminariehelg för ungdomar och vuxna i mångkulturell nordisk anda. Tuija Warén guidade en grupp ute i Svedjehamn och berättade om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. * Evenemang och aktiviteter för allmänheten: Under sommaren deltog VIS-VAA i Forststyrelsens världsarvstält, som besökte evenemang i alla världsarvskommuner i Finland. På Naturum Höga Kusten i Sverige ordnades en utställning med anledning av världsarvskonventionens 40-årsjubileum. Under ”Det Europeiska Samarbetets Dag” ordnades tillställningar på Naturum Höga Kusten och Terranova i Vasa. I dessa evenemang har sammanlagt ca 5000 människor haft möjlighet att ta del av information om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

* Projektet har utvecklat en världsarvsdryck tillsammans med dryckesexperten Andreas Sandén/Avinea. Drycken, som fick namnet ”Högt möter lågt”, består av bär som växer i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. ”Högt möter lågt” har serverats på evenemang där VIS-VAA deltagit. Målet är att drycken också blir en världsarvsprodukt framöver, utveckling för buteljering etc. pågår hos Avinea.

* Den första tematimmen för allmänheten har hållits i Höga Kusten i samarbete med Naturum. Görel Turdin, f.d. ordförande för Svenska Unescorådet talade om världarvskonventionen, hur den kom till, vilket ansvar den medför och hur arbetet bedrivs idag. Forskaren Kristina Svels, Åbo Akademi förläste om sin forskning angående ”Världsarvet i samhället”. Projektledaren inledde kvällen med en genomgång av VIS-VAA syfte och mål samt en genomgång av projektet verksamhetsplan.

* Filmen ”Högt möter lågt” som producerades i Kvarkenrådets förra VIS-projekt har lagts ut på nätet och erbjudits till olika intressenter kring världsarvet såsom www.kvarken.fi och Höga Kusten Turism. I dagsläget har alla tre språkversioner, finska, svenska och engelska, cirka 500 visningar vardera på youtube.com Filmen finns i både längre och kortare format (11 respektive 2 minuter).

Svenska:

Finska:

Engelska:

* Nya roll-ups på temat ”Världarvskonventionen 40 år” har producerats och kommer att ställas ut i världsarvskommunerna under november och december.

Världsarvet i skolan

* I september ordnades en reflektionsträff för lärare som deltog utbildningarna i Kvarkenrådets förra VIS-projekt. Under träffen diskuterades vad lärarna fått ut av kurserna, som behandlade utepedagogik kopplat till världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård enligt en s.k. Birkö-modellen. Samtliga lärare var positiva och har i sin egen undervisning använt sig av den kunskap de anammade på utbildningarna. Under träffen diskuterades hur man kan sprida Birkö-modellen till flera lärare i världsarvskommunerna, något som VIS-VAA har i sin verksamhetsplan och kommer att förverkliga tillsammans med de lärare som redan gått kurserna.

* Thomas Birkö har föreläst om utepedagogiken/Birkö-modellen för biologi- och geografilärare på Den nationella geologidagen i Vasa den 15 september. Han har även föreläst på ”GeoArena – Mötesplats geologi” i Uppsala i oktober. Övrigt

* Projektledarna samt Naturum Höga Kustens Anna Carlemalm har deltagit i det jubileumsseminariet ”Världsarvet – vår gemensamma skatt, världsarvskonventionen 40 år, 1972-2012” på Finlands Nationalmuseum samt i den nordiska världsarvskonferensen på Sveaborg. Under evenemangen utbyttes erfarenheter med personer från andra världsarv om hur man jobbar för att sprida världsarvstanken. * Projektet genomförde sitt första styrgruppsmöte den 19 juni 2012. Mötet hölls i Örnsköldsvik och samtliga parter var representerade.

* Under uppstarten av projektet har det framkommit att 2013 blir det mest aktiva året. Således har en ändringsansökan om förflyttning av budgetmedel från 2012-2013 gjorts till Botnia-Atlantica. Ansökan godkändes.

* Projektledarna har mött samtliga finansiärer och hittills kända samarbetspartners i projektet och är ivrigt igång med aktivitetsplanering inför 2013.

Följ gärna vad som händer i vårt gemensamma världsarv här:

http://kvarken.fi/