28 / 03 / 2018

Ordförande Lennart Holmlunds hälsning

Kvarkenrådet har under de gångna åren jobbat målmedveten för att säkra den för samarbetet livsviktiga färjeförbindelsen över Kvarken. Projektet har starkt stöd i regionen, men ännu krävs det stora insatser från både politiker och tjänstemän innan den nya färjan står i hamnen.

Kvarkenrådet har under de gångna åren jobbat målmedveten för att säkra den för samarbetet livsviktiga färjeförbindelsen över Kvarken. Projektet har starkt stöd i regionen, men ännu krävs det stora insatser från både politiker och tjänstemän innan den nya färjan står i hamnen.

Kvarkenrådet ska fortsätta arbetet för att säkra färjeförbindelsen, men det är också dags för oss att se framåt, mot tiden efter att den nya färjan är klar. Det stora intresset som nu finns för Kvarkensamarbetet, den ökade turismen, näringslivs- och högskolesamarbetet, måste förvaltas och inte tas för givet. Jag har alltid poängterat att vi förutom att främja det professionella samarbetet också ska satsa på den folkliga samhörigheten. Genom att satsa på mellanfolkligt samarbete, barn och unga samt informationsarbete så får vi-känslan och samhörigheten i Kvarkenregionen en god grund inför framtiden.

Årets Kvarkenkonferens, som ordnades på Kyrö Distillery i Storkyro, hade temat näringslivssamarbete. Där framgick tydligt att det finns vilja att ytterligare utöka samarbete över Kvarken. Vår uppgift är att se till att näringslivet, precis som andra aktörer i regionen, har tillgång till ett välfungerande transportsystem. Konkurrenskraftiga transportlösningar skapar goda förutsättningar för näringslivet, vilket genererar investeringar som på lång sikt och skapar välfärd på andra fronter, t.ex. i fråga om boende, turism, kulturliv, utbildning och hälsovård. Därför är det speciellt glädjande att Nordiska Rådets utskott för tillväxt och utveckling har ställt sig bakom den rapport som sammanställts inom projektet E12 Atlantica Transport. I rapporten framgår bland annat att Norge, Sverige och Finland behöver fler och bättre vägar och järnvägar som går i öst-västlig riktning över landgränserna. Vårt långsiktiga arbete för att trygga och utveckla samverkan bär frukt.

Nuvarande programperiod i EU pågår till år 2020, och nu är det hög tid att se hur vi kan påverka utformningen av nästa programperiod. EU:s strukturfonder är ett viktigt redskap för gränsöverskridande samarbete, och vi måste jobba för att kommande program tar regionens utvecklingsbehov i beaktan och för att byråkratin ska bli smidigare. Också Nordiska Ministerrådets samarbetsprogram utgör en viktig beståndsdel i Kvarkenrådets arbete, och även här bör vi vara aktiva och påverka kommande program. Vad kan EU, Nordiska Ministerrådet och vi tillsammans göra för att utveckla näringslivets samarbete och skapa en livlig mötesplats för alla invånare i Kvarkenregionen?

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till Kvarkenrådets förtroendevalda, samarbetspartners och personal för deras värdefulla insatser för Kvarkensamarbetet under det gångna verksamhetsåret.

Lennart Holmlund
Styrelseordförande
Kvarkenrådet r.f.