18 / 06 / 2024

Partnerskapet för FAIR 2 erhöll omfattande resultat från en studie om hållbar flygtrafik

Förra veckan erhöll partnerskapet för FAIR 2-projektet en studie om hållbar flygtrafik i norra Norden. Studien ger viktiga insikter om såväl regionala resmönster som framtiden för hållbar flygtrafik.

Förra veckan erhöll partnerskapet för FAIR 2-projektet en studie om hållbar flygtrafik i norra Norden. Studien ger viktiga insikter om såväl regionala resmönster som framtiden för hållbar flygtrafik. FAIR 2-projektet syftar till att främja ett hållbart flyg och öka kunskapen om efterfrågan på en hållbar regional flygtrafik ur ett gränsöverskridande perspektiv i norra Norden.

Studien, som genomförts av konsultföretaget Kuudes, bestod av tre detaljerade faser: nuvarande resmönster kartlades med hjälp av data från Telia och officiell statistik, sedan gjordes kvalitativa intervjuer med 20 organisationer från olika sektorer samt en kvantitativ enkät bland nästan tusen invånare och organisationer i Finland och Sverige. 

– Hållbar flygtrafik börjar bli ett lokalt intresse i våra målgrupper. Våra resultat visar på att det finns en beredskap att övergå till nya former av hållbar flygtrafik, vilket ligger helt i linje med globala hållbarhetstrender, men också till ett förändrat resebeteende eftersom regionala flyg inte är så vanliga idag, säger Terhi Hyvönen, Senior Insight Specialist på Kuudes.

De viktigaste slutsatserna: 

  • Växande efterfrågan på hållbar flygtrafik: Det finns en markant efterfrågan på mer hållbara och bekväma flygalternativ, i synnerhet mellan nordiska städer. 
  • Behov av förbättrade gränsöverskridande förbindelser: Särskilt företagen anser att förbättrade förbindelser är viktiga för att främja affärsmöjligheter över gränserna samt turism och regional stabilitet i hela Norden. 
  • Utmaningar att övervinna: Studien identifierade flera hinder, bland annat brist på kulturella kopplingar mellan vissa regioner, beroendet av bilar, höga förväntningar på hållbarheten samt oro över bekvämlighet och pris för flyget. 

Som ett resultat av detta fann Kuudes att hållbar flygtrafik får allt större genomslag i målgrupperna, som har insett dess potentiella roll för den framtida utvecklingen av regionen. Tack vare att elfordon blivit så vanliga är människor redo att ta till sig nya typer av flyg. Enligt studien ifrågasätter människor hållbarheten och bekvämligheten med nuvarande flygtjänster och önskar en förändring. Hållbar flygtrafik kan förändra norra Norden genom att locka fler företag, turister och invånare. Det finns till exempel en efterfrågan på flygningar mellan nordiska städer. 

När man utvecklar och marknadsför flygtrafik måste pris, bekvämlighet och kompromisslös hållbarhet genom hela leveranskedjan stå i centrum. Hållbarhet är viktigt i båda länderna, men i synnerhet i Sverige. Folk vill flyga bättre och via enklare rutter, men inte orsaka utsläpp genom att resa för mycket. Dessutom måste målgrupperna få information om att flyg är ett realistiskt alternativ. När det gäller fritidsresor förväntas det finnas låga priser. 

Viktiga utmaningar för en hållbar flygtrafik: 

  1. Brist på växelverkan: Den finländska kusten har en kulturell koppling till Sverige, men i andra områden saknas en sådan koppling. Efterfrågan är inte lika stor båda vägarna; många svenskar känner inte till Finland så väl.
  2. Bilberoende: I norra Norden förlitar sig folk på bilen och är vana att köra långa sträckor, eftersom bilen ger en flexibel tidtabell och möjlighet att ta med sig bagage. Många kan ställa sig avogt till att gå över till flygresor, även om det sparar tid. 
  3. Flyget upplevs som obekvämt: För att lyckas måste vi skapa nästa generations flygresor som är smidigare och bekvämare från dörr till dörr, särskilt vid kortare resor. 

För att övervinna dessa utmaningar måste intressenterna stärka efterfrågan genom att påverka tillgång, attityder och motivation. I studien konstaterades att den nuvarande geopolitiska situationen medför att det finns goda förutsättningar för fördjupade gränsöverskridande relationer. 

– FAIR 2-studien ger ovärderliga insikter om nuläget och den framtida potentialen hos hållbar flygtrafik i vår region. Genom att förstå behoven och förväntningarna i våra samhällen kan vi utveckla flyglösningar som inte bara är hållbara utan också ekonomiskt genomförbara och socialt fördelaktiga. Det här är ett avgörande steg mot ett norra Norden som är mer sammanlänkat och miljömedvetet, kommenterar Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet EGTS.

Området som är föremål för studien i FAIR 2-projektet är geografiskt avgränsat till de områden i Sverige och Finland som är medlemmar i Kvarkenrådet EGTS samt Luleå kommun i Sverige. I projektet benämns denna region som norra Norden.

Vid evenemanget där resultaten från studien om hållbar flygtrafik publicerades berättade Visit Vasas vd Max Jansson om möjligheterna som den nya flygtekniken tillför regionens besöksnäring.

Terhi Hyvönen, Senior Insight Specialist på Kuudes och Saara Järvinen, Senior Insight Strategist på Kuudes presenterade resultaten från studien om hållbar flygtrafik.

 

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt regionerna Västerbotten och Västernorrland i Sverige som tillsammans bildar Kvarkenregionen. Vi är Nordens mest demokratiska förvaltningsstruktur på flera nivåer och det första helt nordiska EGTS-området. Vi främjar alla typer av gränsöverskridande samarbeten med ambitionen att utveckla vår region så att den blir bästa möjliga plats för framtida generationer. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan.

FAIR 2 – Främjande av hållbar flygtrafik

FAIR-initiativen går i spetsen när det gäller att göra den regionala och gränsöverskridande flygtrafiken mer miljövänlig. Projekten betyder ett stort steg framåt för oss i Kvarkenregionen och norra Norden i vår strävan efter att flyga grönt inom vår region. Vårt mål är att vara en av de första som går över till den här typen av flygtrafik så snart certifieringarna är klara.

Det inledande FAIR-projektet ökade kunskapen om elflyg och dess möjliga effekter för Kvarkenregionen i både Finland och Sverige, samt Nordland i Norge. Projektresultaten pekade på betydande fördelar, såsom kortare restider, minskade utsläpp och möjlighet till kostnadsbesparingar, vilket tillsammans skulle kunna knyta närmare band inom den gränsöverskridande regionen. På basen av dessa insikter, föreslog projektet åtgärder som behöver vidtas av regionala intressenter för att kunna vara tidigt ute med implementeringen av elflyg, men flera av de föreslagna åtgärderna är beroende av bättre data för att kunna dimensioneras. Att generera kunskap om efterfrågan är huvudsyftet med EU Interreg-projektet FAIR 2.

Läs mer om det tidigare FAIR-projektet HÄR. Slutrapporten med de rekommenderade åtgärderna hittar du HÄR. Läs mer om FAIR 2-projektet HÄR.

FAIR 2 – Projektpartnerskap

Lead partner EU (huvudpartner)
Kvarkenrådet EGTS (ensam stödmottagare, EGTS)
Finansiärer
Interreg Aurora, Lapplands landskapsförbund, Kvarkenrådet EGTS, FAB Kronoby Flyghangar, Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK, Umeå kommun, Skellefteå Airport, Skellefteå Kraft, Luleå Business Region, Sundsvalls kommun, Into Seinäjoki, Länsstyrelsen Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, Lycksele kommun, Region Västerbotten, MidtSkandia.