01 / 11 / 2016

Partnerskapet tar fram en gränsöverskridande analys av E12-korridoren

En systemanalys används som ett kunskapsunderlag för infrastrukturplanering i regionerna. Systemanalysen tar utgångspunkt i en nulägesanalys som exempelvis redogör för godsflöden, pendling, hanterad godsmängd i kajerna, hastighetsstandard på järnväg osv.

En systemanalys används som ett kunskapsunderlag för infrastrukturplanering i regionerna. Systemanalysen tar utgångspunkt i en nulägesanalys som exempelvis redogör för godsflöden, pendling, hanterad godsmängd i kajerna, hastighetsstandard på järnväg osv. Analyserna är oftast regionala, men inom projektet E12 Atlantica Transport genomförs för första gången en gränsöverskridande systemanalys för området kring E12-korridoren.

Katarina Lundström från MidtSkandia var en av deltagarna för att gemensamt forma fokusområden i analysen

Projektets partnerskap samlades i ett första arbetsmöte under oktober. Målet med dagen var att gemensamt forma fokusområden i analysen, dvs. diskutera utgångspunkter och förhållanden i området som behöver belysas med utgångspunkt i för partnerskapet viktiga frågeställningar. Systemanalysen genomförs av Ramböll och är indelad i tre faser. Projektparterna samlas i alla tre skeden.

– Eftersom systemanalysen utgör en grund för det fortsatta arbetet i projektet E12 Atlantica Transport var det mycket glädjande att över 30 personer mötte upp. Projektgruppen har i samråd med Ramböll valt workshops som arbetsform. På så vis kan hela partnerskapet ta del i att forma innehållet i systemanalysen, berättar Umeå kommuns infrastrukturstrateg Andreas Forsgren, som är projektledare i projektet.

VASEKs logistikexpert Anna Måtts-Fransén, som också hör till projektledargruppen, tillägger att de tidigare analyserna från regionen börjar vara gamla och dessutom är splittrade.

– Stråket har utretts tidigare, men systemanalysen tar ett helhetsgrepp om infrastrukturen längs hela korridoren i alla tre länder. Dessutom utreds hur genomförda investeringarna påverkar systemet. Uppskattningsvis har den databank som tas fram i systemanalysen en hållbarhetstid på ca 5 år. Nu får vi en sammanställning av all officiell data som täcker hela korridoren och en helhet som vi kan använda oss av i flera år.

Lars Brummer, Ramboll, beskrev nuläget i E12-korridoren

Under första dagen presenterade Ramböll nuläget i hela E12-korridoren genom en rad kartor som sedan diskuterades, t.ex. gods- och persontrafik på väg och järnväg, rese- och transportkedjor och funktionella arbetsmarknader och pendlingsomland. Viktiga frågor som ställdes var att om arbetsgruppen tror och litar på materialet och om konsulterna fått tag på bästa data.

– Målsättningen, och samtidigt utmaningen i projektet, är att skapa ett heltäckande underlag, dvs. en samling officiell data som kan användas som verktyg, som underlättar Trafikverkens arbete och som kan användas som politiska beslutsunderlag. En sådan helhet visar partnerskapets syn på vad vi önskar samarbeta kring och således önskar att beaktas i den trafikstrategi som ska utvecklas inom ramen för projektet, sammanfattar Forsgren.

Ramböll kommer att komplettera kartmaterialet utifrån diskussionerna vid workshopen och är tacksamma för alla tips som gäller tidigare utförda analyser.

– Vi sammankallar brett även till följande arbetsmöte som syftar till att enas om gemensamma målsättningar för transportsystemet längs E12 och hoppas att många kan närvara, tillägger Måtts-Fransén.

Följande arbetsmöte arrangeras tisdag 29 november i Lycksele. Då diskuteras gemensamma mål och delmål för transportsystemet i E12-korridoren. Deltagarna tar del i diskussionerna som gäller t.ex. regionala utvecklingsmål (nationella och lokala), gemensam vision, viktiga målpunkter i geografin och kvalitetsmål i infrastrukturen. Dessa kommer därefter att rangordnas och göras mätbara med hjälp av indikatorer.

Vill du veta mer om vad systemanalys är, processen, förutsättningar och hur den ska byggas upp? Läs mer i Trafikverkets vägledning för regional systemanalys HÄR

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)