24 / 02 / 2020

Pressmeddelande om framtida INTERREG-programmen i Norden

Det gränsregionala samarbetsorganet Kvarkenrådet höll sitt styrelsemöte i Vasa den 17.2.2020. Kvarkenrådet är Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan och omfattar Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, alla tre Österbottniska landskap samt Vasa, Seinäjoki, Karleby och Jakobstad stad.

Det gränsregionala samarbetsorganet Kvarkenrådet höll sitt styrelsemöte i Vasa den 17.2.2020. Kvarkenrådet är Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan och omfattar Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, alla tre Österbottniska landskap samt Vasa, Seinäjoki, Karleby och Jakobstad stad.

Kvarkenrådet har erfarit att det finns ambitioner på att i nästa programperiod lägga ned programgeografierna Interreg Nord och Interreg Botnia- Atlantica och att Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Nord föreslås slås samman till en stor programgeografi. Kvarkenrådets styrelse och dess medlemmar motsätter sig kraftfullt en sådan radikal och oändamålsenlig förändring av programgeografierna i norra Sverige, Finland och Norge.

Det underlag som ligger till grund för detta förslag är orienteringspapperet, ”Cross-Bo rder Cooperation in the Baltic Sea”, uppgjort av DG-Regio. Detta dokument konstateras innehålla en rad direkta felaktigheter och inga som helst fördelar med en större programgeografi framkommer i dokumentet.

Kvarkenrådets styrelse konstaterar att det är beklagligt och förvånande att man inte fört lösningsorienterade multilaterala samtal, regionalt och nationellt i detta ärende och varken regionen, förbunden eller gränsregionala samarbetsorgan har hörts i ärendet. Man har inte beaktat hur detta kommer påverka befintliga nätverk, samarbeten och strukturer. En större geografi innebär också avsevärt längre avstånd från förvaltande myndighet till de perifera delarna av ett nytt programområde.

Botnia-Atlantica-programmet (BA) idag är baserat på en funktionell geografi över regioner i Norge, Sverige och Finland som har en gemensam historia, språk, kultur och lång tradition för gränsöverskridande samarbete. Det politiska ledarskapet prioriterar öst-västligt samarbete högt och vill att den öst-västliga dimensionen fortsätter att vara den centrala utgångspunkten för programmet. Starka partnerskap och bred konsensus har upprättats under många år mellan ett antal organisationer, vilket har varit avgörande för genomförandet av det nuvarande programmet och de konkreta goda resultat som åstadkommits inom programområdet. Stora förändringar i programgeografin kan skada etablerade strukturer och långsiktigt strategiska gränsöverskridande samarbeten i BA- och Nordprogrammet.

Kvarkenrådets styrelse ställer sig således bakom Region Västerbottens, Österbottens förbunds, Södra Östebottens förbunds och Mellersta Österbottens förbunds gemensamma ställningstagande i frågan samt hänvisar till dåvarande ministrar Sven-Erik Bucht och Mika Lintiläs skrivelse till kommissionens ordförande Juncker, vice ordförande Katainen, vice ordförande Oettinger och kommissionär Cretu i juni 2018 vari konstaterades att samarbetet i området framgångsrikt har utvecklats under en lång tid och att de maritima regionerna nu alltmer växer till en funktionell region med en hög gränsregionalt utbyte med BA-programmet som ett viktigt verktyg. Kvarkenrådet delar också EU-kommissionens uttalande i sitt svar till ministrarna att BA-programmet är effektivt, välskött och väl fungerande.

Mot denna bakgrund vill Kvarkenrådet visa på det starka stödet för ett förnyat BA-program med nuvarande programgeografi under nästa programperiod 2021–2027. Kvarkenrådet hänvisar också till regionernas tidigare gemensamma position för ett Botnia-Atlanticaprogram 2021–2027.

Enligt uppdrag,

Olav Jern
Senior Advisor
Kvarkenrådet
Tel. +358 44 320 6567

Mathias Lindström
Direktör
Kvarkenrådet
Tel. +358 50 918 6462