Projekt

Aurora Botnia

I augusti 2021 nås kulmen av ett 10 år långt arbete med en första jungfrufärd för Aurora Botnia. En stor milstolpe och ett konkret resultat av en mycket lyckad och långsiktig gränsöverskridande kraftansträngning.
Antal
800
Passagerare ryms på färjan
Däckområde
1500
Banmeter
Projekt
10
År långt arbete
Aurora Botnia

Färjan Aurora Botnia:

  • är den mest miljövänliga ROPAX färjan I världen.
  • kommer ta 800 passagerare och ha en fraktkapacitet på 1500 meter körfält.
  • byggs av RMC I Rauma, Finland.
  • kommer drivas av Wasaline och beräknas tas i drift under våren 2021.
  • Beställare är Kvarken Link Ab ägd av Umeå Kommunföretag AB och Vasa stad. Läs mer om färjebygget
Projektresultat

Ett drivkraftigt partnerskap och engagerade medlemmar

Kvarkenrådet sammanför ett mycket drivkraftigt partnerskap och engagerade medlemmar. Tillsammans åstadkommer vi stora resultat. Som exempel på detta har Kvarkenrådet haft projektledarskapet i de projekt som legat till grund för att en helt ny, specialanpassad och miljövänlig färja som införskaffats till regionen, i syfte att upprätthålla och utveckla det gränsregionala samarbetet. Den nya färjan Aurora Botnia ägs gemensamt av två städer i två olika länder, Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Ett annat exempel på ett resultat av Kvarkenrådets partnerskap är det pågående regionala elflygsprojektet FAIR som sammanför hela regionen.

Färjan Aurora Botnia är resultatet av en långsiktig gränsöverskridande kraftansträngning

Färjan Aurora Botnia som trafikerar i Kvarken från och med augusti 2021 är ett resultat av en långsiktig gränsöverskridande kraftansträngning. I och med inträdet i EU 1995 hamnade den för regionen livsviktiga förbindelsen i gungning. Tax-free avskaffades, lönsamheten att driva trafiken rasade, användarna vände förbindelsen ryggen i och med dyrare priser, obeständiga aktörer och tidtabeller. Detta ledde till sist till rederiet RG-Lines konkurs i slutet av 2011. Regionen var i fara att mista den för regionen livsviktiga förbindelsen helt.

En olycklig konkurs men ett lyckat sammanträffande

Kvarkenrådet hade redan innan konkursen synliggjort betydelsen av förbindelsen för all samverkan över landsgräns i Kvarkenregionen och lyckats få in ett omnämnade i det Finska regeringsprogrammet för Katainens regering. En lyckoträff i samband med den olyckliga konkursen var att dåvarande trafikministern i Finland, minister Kyllönen, var på besök samma dag som konkursen utannonserades och tillsatte på stående fot en arbetsgrupp under ledning av Trafik- och kommunikationsministeriet med arbetsgruppsmedlemmar från både Sverige och Finland. Detta var möjligt eftersom arbetet för att trygga förbindelsen redan fanns med i Katainens regeringsprogram.

Viktig rapport tryggade fartygstrafiken i Kvarken

Arbetsgruppens behövliga utredningar finansierades via Kvarkenrådet och INTERREG-programmet i regionen och slutresultatet blev en rapport vid namn ”Beredningen av en strategi för att trygga fartygstrafiken i Kvarken”. I denna rapports förslag framgår följande:

”På basis av tillgängliga utredningar föreslår arbetsgruppen att fartygstrafiken mellan Vasa och Umeå och dess utveckling borde ses som en del av en större helhet, den transportinfrastruktur som Europaväg 12 bildar. En del av denna transportinfrastruktur föreslås bestå av ett miljövänligt och isgående fartyg som motsvarar kundernas behov. Enligt arbetsgruppen borde det långsiktiga målet vara att anskaffa ett nytt fartyg som är konstruerat för Kvarkentrafiken. För att finansiera investeringen föreslår arbetsgruppen att Vasa och Umeå städer och aktörerna i Kvarkenområdet ska samarbeta för att ansöka om EU-stöd. Arbetsgruppen föreslår också att man i samband med utarbetandet av ansökan ser över svenska och finska statens förutsättningar att stödja projektet och att förbereda sig för nationella finansieringsandelar. Vidare föreslår arbetsgruppen att aktörerna i regionerna förbinder sig att delta i investeringen och tar ansvar för ordnandet av trafiken och för kostnaderna för verksamheten så att det nuvarande kollektivtrafikstödet kan slopas.”

Hårt arbete premieras med jungfrufärd 2021

Kvarkenrådet med samarbetspartners har jobbat målmedvetet bl.a. genom projekt för att upprätthålla och utveckla det gränsregionala samarbetet. Kvarkenrådet har haft projektledarskapet i de projekt som legat till grund för att denna helt nya, specialanpassade och miljövänliga färja som införskaffas till regionen i syfte att upprätthålla och utveckla det gränsregionala samarbetet. Det arbete som prioriterats i 10 år premieras i och med jungfrufärden 2021.

Ett stort tack går till alla oss som trodde på att vi kan lösa frågan och jobbade med målet i sikte och även till alla finansiärer som gjorde arbetet möjligt. Samarbetet med övriga frågor kan i och med denna kraftansträngning fortsätta.

Figur: I och med EU-inträdet 1995 och att tax-free då upphörde, förändras villkoren i grunden för det öst-västliga stråket och samarbetsorganisationerna i Kvarkenregionen. Föreningen Blå VägenKvarkenrådet och MittSkandia hade fram till detta till största delen fokuserat på folkligt samarbete och kulturellt utbyte. Trafik- och infrastrukturutveckling blev den gemensamma nämnaren för en lång tid framöver även om det inte fanns med på agendan under den inledande programperioden.

Trappstegsbyggande med stor framgång

Vi visar med stolthet upp följetongen av projekt som genomförts och skapats i samarbete i regionen och som lett bl.a. till att Kvarkenregionen får en färja ägd gemensamt av städerna Vasa i Finland och Umeå i Sverige.

T.ex. finansieringsinstrumenten Interreg Botnia Atlantica, Interreg Baltic Sea region, CEF, och NDPTL har varit mycket viktiga i arbetet.

Kvarkenrådets projekttrappa

Kontaktpersoner