Trafikprojektet ”Kvarken – short cut system”

Projektet har avslutats 15.10.2012

*********************************************

Kvarkenrådet har initierat kommunikationsprojektet
"Kvarken - short cut system". Projektet får finansiering
från EU-programmet Botnia-Atlantica.

E12 VIa Nordica

Projektbeskrivning

Kvarkenregionens kommunikationsnätverk möts i färjeförbindelsen i Kvarken. Fungerande färjetrafik är en förutsättning för samarbetet över Kvarken och en förutsättning för att ha ett fungerande stråk ”Kvarken – short cut system” från Norska kusten till Europa och Ryssland. Som vision är en fast förbindelse.

Projektets syfte är att utveckla ”Kvarken – short cut system” till en europeisk kommunikationsled och utarbeta en kommunikationsvision som skapar förutsättningarna för regional och gränsregional utveckling. Projektets syfte uppnås genom:

att utarbeta en samordningsfunktion. Inom projektet uppbyggs en plattform till vilken knyts olika intresseorganisationer och myndigheter som arbetar med eller är beroende av infrastrukturfrågor, för att skapa en dialog, samplanering och helhetssyn. Samordnings-funktionen har fokus på väst - öst- västliga stråkarbetet från Norge i väst till Finland i öst med meningen att samordna aktiviteterna från olika projekt längs stråket.

att sprida kunskap om regionens infrastruktur och utarbeta ”kommunikationspaket” enligt enskilda behov.

att utreda en fast förbindelses, bro/tunnel över Kvarken, samhälls- och socioekonomiska betydelse för regionen. Utredningens resultat påverkar det fortsatta arbetet för en fast förbindelse.

att utreda/kartlägga Kvarkentrafikens direkta och indirekta samhälls- och socioekonomiska betydelse över Kvarken.

att förnya Kvarkens kommunikationsvision (nuläge, framtidsplaner och vision) på basen av den kunskap som erhålls via samordningsfunktionen och genom att utnyttja tillgänglig fakta inom området. Speciell uppmärksamhet sätts på transportformerna: Flyg, Färja, Fast förbindelse och på kombinationer av de olika transportmedel samt på gränshinder inom transportnäringen.

Närmare information av Mathias Lindström tfn +358 (0)50 918 6462

Botnia Atlantica