Kvarken under ytan 2007

Inför projektstarten av Kvarkenrådets projekt"Kvarken under ytan" konstaterades att beredskapen för att kartera undervattensmiljö i gränsregionen var bristfällig. Därför var projektets syfte att utveckla ny teknologi för undervattenskartering i Kvarkenområdet och att framstälda UV-videokamersystem tas i bruk i gränsregionen. Metodikinterkalibrering i gränsregionen har genomförts för att lättare kommunicera resultat (bl.a använder man nu gemensamma fält- och analysprotokoll) mellan länderna i framtiden och pilotstudier har utförs under sensommaren, med inhyrda undervattens videokameror. Projektet har hållit ett välbesökt pressinformationstillfälle och slutseminarium och den mediala exponeringen får anses bra. Intressenters (stakeholders) har kontaktats iform av en enkätförfrågan var man utröner deras behov och kunskapsgrunder för markplanering i kust- och havsområden. Svaren berättar att kommunerna är i behov av mera detaljerade uppgifter/dataunderlag för att möta kommande EU Direktiv. Den höga procenten av deltagarantalet på slutseminariet som representerades av dessa intressegrupper får tydas som att projektet lyckats med väcka intresset för ämnet samt de metoder som projektet utvecklat. Utredning över verktyg (beslutsstödsystem) för beslutsfattare i havsområdesplaneringsfrågor har framställts samt tekniska rapporter över fältmetodiker lämpliga för kartering av olika ekosystemskomponenter i ekoregionen Kvarken.

Projektet har deltagit och representerat sig i internationella konferenser om markplanering till havs och definierande av undervattenslandskap under 2007. Insamlingar och sammanställningar av publicerad regional undervattenslitteratur samt existerande regionalt fjärrkarteringsmaterial har slutförts. Finska miljöministeriet har gett feedback på att den livliga och energiska aktivitet som sker inom Kvarkenregionen inom detta arbetsfält har observerats.

Nya arbetsredskap (UV-videokameror) för undervattenskartering och –inventering av Kvarkenregionen finns nu i Finland och Sverige efter att teknikutvecklingen förts i hamn inom ’Kvarken under ytan’-projektet. Gränsregionala metodikinterkalibreringar har utförts och kommer att borga för att den gränsregionala beredskapen för kommande EU:s Marina Direktiv & Strategi är hög. Intressenternas kunskaps- och dataunderlagsbehov gällande markplanering i kustområden har efterfrågats i en enkätundersökning och kommer att förmedlas till de instanser som framställer dylika kunskapsunderlag. En sammanställning av redan existerande undervattenslitteratur och fjärrkarteringsmaterial i regionen har gjorts, liksom utredningar om existerande fjärrkarteringsverktyg lämpliga för Kvarkens förhållanden, och underlättar därmed beslutsprocesserna. En utredning om olika beslutsstödssystem har gjorts för att presenteras till regionala beslutsfattarorgan. Finska miljöministeriet har gett feedback på att den livliga och energiska aktivitet som sker inom Kvarkenregionen inom detta arbetsfält har observerats.

Projektet pågick under år 2007.