MABA

MABA

Midway Alignment Botnia Atlantica - MABA

Projekttid:1.8.2015-30.9.2016

Budget: 235 000 EUR, varav 60% från INTERREG Botnia-Atlantica

Lead Part: Kvarkenrådet

Övriga partners och finansiärer: INAB, Umeå kommun, Vasa stad

 

Sammanfattande projektbeskrivning:

Kvarkenregionen har beviljats EU-finansiering för fas I av TEN-T projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Kvarken Multimodal Link, med syfte att uppgradera Kvarkenförbindelsen. Målsättningen är utveckla en ny specialanpassad färja för Kvarken, att göra hamnarna och hela det regionala logistiksystemet mera effektivt och miljövänlig, att stärka regionens konkurrenskraft, samt att trygga person- och godstrafiken året om i Kvarken på lång sikt.

MABA-projektets målsättning är att trygga av det östvästliga transportstråket i Kvarkenregionen på lång sikt. Detta genom att ta fram studier, underlag och planer som krävs för framtida infrastruktursatsningar i stråket. MABA blir ett viktigt komplement till Midway Alignment, och stärker förutsättningarna för att uppnå regionens gemensamma målsättning, dvs ett fungerande miljövänligt infrastrukturstråk i öst-västlig riktning. Inom projektet kommer även underlag för anslutning till TEN-T nätverket att tas fram. Projektet ska också bidra till att förankra och sprida kunskap om Kvarkenstråket i kommunerna i Botnia Atlantica-regionen samt hos nyckelaktörer i Östersjöregionen. Därtill kommer projektet att sammanställa information om vilka finansieringskällor som finns tillgängliga för infrastrukturprojekt i både Sverige och Finland, och denna kunskap kommer kommunerna och regionerna till godo. Väntade effekter på längre sikt är bättre förutsättningar för ökat transportutbyte i Kvarkenregionen och TEN-T core status för Kvarkenhamnarna.

Det övergripande syftet med MABA är att etablera ett smidigt infrastruktursystem i norra Europa, som är både näringslivet och persontrafiken till nytta. Målsättningen är att skapa en gränshinderslös region i Kvarkenområdet, med ett välfungerande miljövänligt transportstråk i öst-västlig riktning, erkänt inom TEN-T nätverket.

Förväntat resultat:

De utredningar och underlag som tas fram inom MABA-projektet kommer att bidra till förbättrade hållbara öst-västliga kommunikationer, genom att ta fram strategier och planer för till Kvarkenstråkets anslutning till TEN-T nätverket och till grund för framtida infrastrukturprojekt. Även näringslivet och Mittnordenkorridoren kommer att inkluderas. Väntade effekter på längre sikt är bättre förutsättningar för ökat transportutbyte mellan människor och företag i Kvarkenregionen och TEN-T Core status för Kvarkenhamnarna.

Nyheter

  • 20.05.2020
    Kvarkenregionens aktörer har beviljats finansiering för ett stort utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation. Finansieringen har beviljats av Interreg Botnia-Atlantica - programmet.
  • 07.04.2020
    Kvarkenrådet genomförde hösten 2019 förstudien Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter, vars syfte var att utveckla en projektidé kring regionala utvecklingseffekter av trafik med elflyg kring Kvarken. Förstudien har nu utmynnat i en finansieringsansökan för ett tvåårigt projekt gällande elflyg – FAIR (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation)
  • 07.04.2020
    - Ett helt nytt transportslag – som en buss med vingar, beskriver Maria Fiskerud, senior projektledare vid RISE, Research Institutes of Sweden, elflygens roll i Norden inom en nära framtid.
Nyhetsarkiv

 

 

Intrerreg BA SV RGB3