Nyheter

 • 18.06.2018

  Landskapsråd Olav Jerns hälsning

  Olav Jern har lång erfarenhet av nordiskt samarbete och att arbeta med Kvarkenfrågor. Det senaste halvåret har han i samarbete med Kvarkenrådets personal arbetat med att ta fram en ny, treårig strategiplan för Kvarkenrådet. I hälsningsorden tar han fasta på några av de i strategiplanen centrala riktlinjerna.
  Läs mera

 • 15.06.2018

  NSB CoRe – Kvarkenregionen i ett större europeiskt och globalt sammanhang

  Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön–Baltikum-korridoren, som ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T, så att nyttan av trafikinvesteringarna skulle vara möjligast stor. Målet är att kedjan av enskilda städer ska bilda en funktionellt enhetlig helhet. Kvarkenrådet är en av parterna i projektet.
  Läs mera

 • 23.05.2018

  Historiskt beslut – gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen förstärks ytterligare

  Pressmeddelande Kvarkenrådet 2018/05/23
  Läs mera

 • 18.05.2018

  European Straits Initiative - Position paper on post-2020 cross-border cooperation

  After the proposals of the European Commission for the new Multiannual Financial Framework (MFF), the European Straits Initiative expresses its strong concerns regarding the future of cross-border cooperation on maritime borders. Therefore, European Straits Initiative crave the European Commission to take into account a couple of recommendations in the future regulations. Read more:
  Läs mera

 • 02.04.2018

  GRÄNSKOMMITTÉN KVARKENRÅDETS ÅRSMÖTE

  21 maj 2018 i Umeå Välkommen och diskutera det nordiska samarbetets framtid och möjligheter
  Läs mera

 • 28.03.2018

  Gemensam vilja och strategi ska ta oss vidare

  Slutkonferensen för E12 Atlantica Transport i Vasa avrundades med en paneldebatt. Hur ska vi använda resultatet av projektet och vilka utmaningar står vi nu framför? Vad är nästa steg – och, kanske viktigast av allt - vem gör vad?
  Läs mera

 • 28.03.2018

  E12 ur näringslivets, tjänstesektorns och turismnäringens synvinkel

  Välfungerande godstransporter och persontransporter är viktigas förutsättningar för fortsatt positiv utveckling och välfärd i Norden. Under slutkonferensen fick deltagarna ta del av båda perspektiven – samt även turismnäringens syn på regionens infrastruktur
  Läs mera

 • 28.03.2018

  E12 ur ett nordiskt perspektiv

  Den parlamentariska samarbetsorganisationen Nordiska Rådet fanns på plats under slutkonferensen för E12 Atlantica Transport och representerades av seniorrådgivare Johan Lindblad. Han sammanfattade projektet ur ett nordiskt perspektiv som ”förträffligt, konkret och nyttigt”
  Läs mera

 • 28.03.2018

  Tunga argument talar för Kvarkenregionen 
- även ur ett europeiskt perspektiv

  Sedan våren 2016 pågår det treåriga projektet NSB CoRe, North Sea Baltic Connector of Regions, som strävar till att utveckla trafiken och markanvändningen inom Nordsjön-Baltikum-korridoren, som en del av det transeuropeiska TEN-T transportnätet. Eftersom projektet syftar till att förbättra tillgängligheten för Östersjöregionen, för både frakt- och passagertransporter, knyter det även an till E12 Atlantica Transport-projektet
  Läs mera

 • 28.03.2018

  Ordförande Lennart Holmlunds hälsning

  Kvarkenrådet har under de gångna åren jobbat målmedveten för att säkra den för samarbetet livsviktiga färjeförbindelsen över Kvarken. Projektet har starkt stöd i regionen, men ännu krävs det stora insatser från både politiker och tjänstemän innan den nya färjan står i hamnen.
  Läs mera

 • 28.03.2018

  Vad hindrar en gränsöverskridande planering?

  Jerker Sjögren, Jesjo Konsult, samt Lars Westin, professor vid Umeå Universitet, presenterade sitt arbete inom E12 Atlantica Transport och dess systerprojekt BA3NET i Vasa den 14 mars. De konstaterade att det mellan länderna inte finns några större skillnader i själva planeringssystemen – däremot är respektive lands nationella synsätt och avsaknaden av en gemensam finansieringsmekanism ett problem
  Läs mera

 • 16.03.2018

  Historiskt möte kring nordisk infrastruktur

  Dagens planeringssystem för infrastruktur brister när det gäller ett gränsöverskridande perspektiv, vilket riskerar hämma utvecklingen av öst-västliga transporter i Norden. Projektet E12 Atlantica Transport har därför sammanställt problembilden och utarbetat förslag till åtgärder. Projektet är inne på slutrakan och den 8 mars samlade man trafikmyndigheterna från Sverige, Norge och Finland till ett unikt möte på Arlanda
  Läs mera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10