NORDIC LOGISTIC CORRIDOR

NLC header 

Nordic Logistic Corridor – regionens viktigaste kommunikationsstråk i öst-västlig riktning

Projektet har avslutats 30.6.2014

Se en KORTFILM om Nordic Logistic Corridor

Brohamnsprojektet i Umeå hamn invigt 13 november 2013
Väg E12 har rätats ut och järnvägen har elektrifierats – ytterligare en pusselbit i Nordic Logistic Corridor är på plats. Investeringarna i Umeå hamn stärker det europeiska transportnätet och skapar ännu bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling. Den 13 november 2013 invigdes Brohamnsprojektet.


NLC Conference 23.5.2013, ombord på MS Wasa Express

Botnia-Atlantica projektet Nordic Logistic Corridor Cooperation ordnade NLC Conference ombord på MS Wasa Express 23 maj 2013. Temat för konferensen var transittrafik i Nordeuropa samt samverkan mellan offentliga sektorn och näringslivet.

Läs mer om LC Conference, bilder, presentationer etc. 


NLC Corridor

Nordic Logistic Corridor är ett internationellt transportstråk som kopplar samman Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

NLC broschyr (svenska)

 

NLC SVE

BA projekten NLC Cooperation och NLC Investments

Transportvisionen NLC Corridor har beviljats EU-finansiering två år framöver. Initiativet till ansökan togs gemensamt av Kvarkenrådet, Region Västerbotten och MittSkandia som ett stra

tegiskt steg i syfte att stärka regionens konkurrenskraft. Målsättningen är att NLC Corridor skall vara ett ekonomiskt, miljövänligt och effektivt transportalternativ. Detta uppnås genom att projektens aktörer tillsammans bygger upp en struktur för samarbete och fungerande hamnlogistik, så att ett färdigt koncept för en hinderfri gemensam transportlösning står färdig att tas i bruk när logistikcentren i de olika länderna kör igång sin verksamhet.

NLC Corridor utgör ett viktigt transportstråk från Atlantkusten i Norge ända till St Petersburg, och bygger på ett utvecklat samarbete mellan logistikcentren längs korridoren. Kvarkentrafiken mellan Vasa och Umeå är en mycket viktig länk i denna kedja. Genom satsningar på trafiken stärks hela regionens konkurrenskraft, och nya tillväxtområden skapas. Förutom den regionala betydelsen har NLC Corridor betydelse också nationellt och internationellt, som en del av EUs prioriterade transportnätverk TEN-T, där E12 ingår.

Projektets helhetsbudget är 4,1 miljoner euro, varav 2,6 miljoner utgörs av direkta investeringar i Vasas och Umeås hamnar. Projektets finansieras genom EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica-programmet, samt nationell medfinansiering från Sverige, Finland och Norge. Region Västerbotten är projektets Lead Part och Kvarkenrådet och MittSkandia fungerar som samordnande projektledare för NLC Corridor.

Projektet är uppdelat i två delar, NLC Cooperation och NLC Investments. Projekten har gemensam projektledning, gemensam styrgrupp och gemensamma målsättningar.

Inom NLC Cooperation skapas samarbetsstrukturer för transportstråket, såsom gemensamt bokningssystem, smidiga godshanteringslösningar, gemensam marknadsföring etc.

Inom NLC Investments förbättras servicen i Vasa och Umeå hamnar genom omfattande investeringar. Målsättningen med hamninvesteringarna är att förbättra servicen i hamnarna och anpassa verksamheten till förändrade krav.

Mera information:
Direktör Mathias Lindström, Kvarkenrådet.

 

BA logo